مقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی

مقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کیفیت زندگی کاری؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ کارکنان؛ شرکت‌های نفتیپرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی در یکی از شرکت‌های نفتی است. روش پژوهش توصیفی‌همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود. حجم نمونه، پس از برآورد آماری، برابر با 238 نفر محاسبه شد که گزینش آنان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعه‌ی آماری پژوهش صورت‌گرفت. مدل تحلیلی این پژوهش براساس تلفیق مدل‌های الوانی (عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی) و والتون (کیفیت زندگی کاری) شکل گرفته است که پس از تأیید روایی محتوایی توسط متخصصین در یک مطالعه‌ی مقدماتی، برای پایایی سؤالات پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به‌دست‌آمده برای ابعاد عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی برابر 84/0 و برای ابعاد کیفیت زندگی کاری برابر 86/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری (K-S) و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمام ابعاد کیفیت زندگی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Exploring Relationship Between Quality of Work Life and Productivity of Manpower

چکیده [English]

This study examined the relationship between quality of work life and productivity of labor in the oil company's Kermanshah province. The research method was descriptive correlation. Statistical population includes all administrative staff, 625 persons, of Kermanshah Oil Company. Sample size, after the statistical estimates, was calculated equal to 238 people. For selecting them, stratified random sampling method compatible with the study sample was used. Analytical model of this research is based on combination of Colorful Models, factors affecting human resources productivity, and Walton, Quality of Work Life. The validity of the model was confirmed by the experts in a preliminary study. Cronbach's alpha method was used for reliability of questionnaires. Calculated alpha for dimensions affecting human resources productivity was 0.84 and for dimensions of Quality of Work Life was 0.86. K-S Statistical methods, Regression, Pearson and Friedman's correlation coefficient were used for analyzing data. Results show that there are relationships among all of the dimensions of Quality of Work Life and human resources productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

Quality of Work Life, HUMAN RESOURCES PRODUCTIVITY, Employees, Oil Companies

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه