more_vert مقاله علمی و پژوهشی طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

مقاله علمی و پژوهشی طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی اثر پژوهشی نویسندگان سوسن باستانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، محمود گلزاری عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و شهره روشنی کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا است که در مجله علمی و پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران منتشر شده است    در چکیده این مقاله علمی و پژوهشی آمده است :پژوهش حاضر با هدف بررسی طلاق عاطفی از دید زنان، و به روش نظریه  مبنایی انجام شده است. تمرکز مطالعه بر فرایندی بوده که تجربه طلاق عاطفی زنان را شکل داده است. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست نفر از زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوه تهران جمع‌آوری و با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده است. زنان در مصاحبه‌ها علل ایجاد کننده طلاق عاطفی را توصیف کرده‌اند.  نتایج پژوهش پیچیدگی و تنوع تجربیات زنان را نشان می‌دهد و این نظر را که ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و فرهنگی در تجربه طلاق عاطفی در تعامل هستند، حمایت می‌کند.

more_vert مقاله پژوهشی فرا‌تحلیل کیفی مقالات علمی ناظر بر مسئلۀ فرار مغزها در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله پژوهشی فرا‌تحلیل کیفی مقالات علمی ناظر بر مسئلۀ فرار مغزها در ایران

مقاله علمی و پژوهشی فرا‌تحلیل کیفی مقالات علمی ناظر بر مسئلۀ فرار مغزها در ایران اثر پژوهشی نویسندگان محمد توکل استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران ایمان عرفان منش  دانشجوی دکتری تخصصی جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه تهران است که در مجله علمی و پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران منتشر شده است در چکیده این مقاله علمی و پژوهشی آمده است : ‌فرار مغزها را می‌توان به‌منزلۀ نوعی پدیده یا مسئلۀ اجتماعی تعریف کرد که در واقعیت روند توسعۀ ملّی کشورهای در حال توسعه تبعات منفی و در شرایطی پیامدهای مطلوبی دارد. اصولاً جامعۀ ایران برای دست‌یابی به الگویی از پیشرفت، نیازمند تعلیم، پرورش و به‌کارگیری نیروی متخصص در جنبه‌های متعدد توسعه است و تقویت استعدادهای داخلی و کاستن از خلأهای فکری و مادی از ضرورت‌های آن محسوب می‌شود. از‌این‌رو، شناسایی زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پدیدۀ فرار مغزها نیازمند تبیین و تدقیق مضاعف است. تا کنون پژوهش‌های گوناگونی دربارۀ مهاجرت نخبگان ایرانی انجام شده است. این مقاله با استفاده از روش فرا‌تحلیل کیفی، 45 مورد از مقالات علمی تولید‌شده در ایران از سال 1380 (جست‌و‌جوشده در چهار پایگاه داده‌های علمی) را بررسی توصیفی و همچنین ارزیابی (در ابعاد سؤالات، فرضیات، اهداف و نتایج) کرده است. به نظر می‌رسد که ضرورت و کاربرد این فرا‌تحلیل می‌تواند در رصد مشکلات اجتماع علمی کشور و مضافاً سیاستگذاری‌های علمی مقتضی در ابعاد تقنینی و اجرایی مؤثر باشد. در انتها نیز جمع‌بندی و تحلیل جامعه‌شناسانه از فرار مغزهای ایرانی و راهکارهای کاستن از آن ارائه شده است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی

مقاله علمی و پژوهشی تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی اثر نویسندگان نبی‌ اله غلامی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، شهلا معظمی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سکینه سلطانی کوهبنانی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که در مجله علمی و پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران منتشر شده است در چکیده این مقاله علمی و پژوهشی آمده است :  خود-دگرکشی، به عنوان یکی از نابهنجاریهای اجتماعی، پدیده ای است که در آن شخص، به فاصله ی کوتاهی از به قتل رساندن دیگری، مبادرت به خودکشی می کند. به رغم متنوع بودن مصادیق این نابهنجاری، می توان تمامی اقسام آن را در دو گروه خود دگرکشی انگیزشی و خود دگرکشی غیر انگیزشی جای داد.  وجه فارق بین این دو نوع از خود دگرکشی، وجود انگیزه ی خاص در ارتکاب قتل (مسبوق به رابطه ی عاطفی بین قاتل و مقتول) در خود دگرکشی انگیزشی و عدم وجود این رابطه در خود دگرکشی غیر انگیزشی است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر کیفی با انجام نمونه­گیری هدفمند از 50 نفر از روان شناسان و روانپزشکانی است که پرونده های مرتبط با خود دگر کشی را مورد بررسی قرار داده اند. مصاحبه ها تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافت و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش کد گذاری باز انجام پذیرفت یافته­ها نشان دادند که می توان انواع گوناگون خود دگر کشی را بر اساس رابطه ی خانوادگی، انگیزه و فراوانی طبقه­بندی نمود. همچنین می توان برای خود دگر کشی انگیزشی ویژگی هایی نظیر ماهیت خشن، سبق تصمیم، وجود رابطه­ی عاطفی، شیوع ارتکاب مردانه و هدف قراردادن زنان به عنوان آماج جرم را در نظر گرفت و آن را در دسته بندی چهار گانه ی همسرکشی، فرزندکشی، خانواده کشی و معشوقه کشی قرار داد. همچنین، فقدان خودکنترلی و نیز وضعیت روانی خاص قاتل را میتوان به عنوان علل مستقیم ارتکاب خود دگرکشی انگیزشی بیان کرد.

more_vert مقاله پژوهشی ویژگی‌ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه‌نشینی کلان‌شهر تهران

ادامه مطلب

closeمقاله پژوهشی ویژگی‌ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه‌نشینی کلان‌شهر تهران

مقاله علمی و پژوهشی ویژگی‌ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه‌نشینی کلان‌شهر تهران اثر نویسندگان سید رضا صالحی امیری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و معاون پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و زهرا خدائی کارشناس ارشد شهرسازی گروه طراحی شهری پژوهشکده فرهنگ و هنر است که در مجله علمی و پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران منتشر شده است در چکیده این مقاله علمی و پژوهشی آمده است : هدف اصلی از نگارش این نوشتار پرداختن به مسئله حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی و پیامدهای آن در کلان شهر تهران است. کلانشهر تهران در عین اینکه نقش عمدهای در توسعه اقتصادی ملی بر عهده دارد، به دلیل گسترش فضایی نامنظم و بیرویه که در نتیجه جابجایی و تغییر مکان فعالیتها و جمعیت از مرکز شهر به خارج از شهر و پراکنش در نواحی فراشهری بوده، آسیبهای اجتماعی مختلفی را به وجود آورده است.  از سوی دیگر، بی توجهی به معضلات پیرامون شهر موجب تهدید متن شهر شده و انواع آسیبهای اجتماعی، روانی، آسایشی و امنیتی را به وجود آورده و به تعبیری؛ حاشیه بر شهر حاکم شده است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی داغ ننگ و هویت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی داغ ننگ و هویت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی داغ ننگ و هویت اجتماعی: بررسی موردی عوامل اجتماعی داغ ننگ زننده بر افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار در شهر رشت اثر پژوهشی نویسندگان حمید عباداللهی استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان ، اکبر پیری کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان و کارشناس پژوهش استانداری زنجان  و منصور موقر نربین کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان است که در مجله علمی و پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران منتشر شده است در چکیده این مقاله علمی و پژوهشی آمده است : این تحقیق تجارب و نگرش های هشت نفر از افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار که در شهر رشت زندگی می کنند را توصیف می کند. در یک سری از مصاحبه هایی که با این افراد انجام شد، شرکت کننده ها بینشهایی را در زمینه تجارب شان در طول زندگی ارائه دادند. مضامینی که نشان دهنده عوامل اجتماعی داغ ننگ زننده بر روی این افراد بود تحت مقوله هایی چون برچسبها(متلک ها و مسخره کردنها )، ترحم (حرف ها و نگاههای ترحم آمیز)، زل زدنها، رسانه ها و معابر، با استفاده از رویکرد برچسب زنی و نظریه داغ ننگ اروینگ گافمن تجزیه تحلیل و مورد بحث قرار گرفت. در واقع هدف این تحقیق این است که ببینیم داغ ننگ چگونه در کنش متقابل بین افراد سالم و افراد دارای معلولیت برساخته شده و هویت اجتماعی آنهایی که دچار یک آسیب دیدگی شده اند را لکه دار می کند.  

more_vert مقاله رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده

مقاله رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمقاله علمی و پژوهشی " رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی موضوعات ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، سود هر سهم پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آن ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و سود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی برارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت ها در فاصله زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت ها وجود دارد، اما بین نرخ بازده دارایی ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل موثر بر ثبات مالی بانک های کشور

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل موثر بر ثبات مالی بانک های کشور

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل موثر بر ثبات مالی بانک های کشور" مقاله ای است در 20 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی موضوعات ثبات مالی، معیار ، متغیرهای بانکی، متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان یک هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. بانک های مرکزی و موسسات مالی بسیاری، از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین الملل، گزارش های فراوانی را در زمینه ثبات مالی منتشر کرده و بخش بزرگی از فعالیت های تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص داده اند. در یک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطلاق می شود که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد. عوامل متعددی بر ثبات مالی تاثیر گذارند که از مهم ترین آن می توان به متغیرهای اقتصاد کلان (تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز) و شرایط ویژه بانک ها (میزان سودآوری بانک ها، نسبت وام به دارایی آن ها و نسبت هزینه به درآمد بانک ها) اشاره کرد. ثبات مالی بر عملکرد موسسات مالی و بانک ها تاثیر مثبتی دارد و کارایی فعالیت های آن ها را ارتقا می دهد. از این رو در این مقاله هدف این است که ثبات مالی در بانک های ایرانی منتخب شاخص سازی شود و با هم مقایسه گردد. نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان ثبات مالی در بانک های مورد مطالعه متفاوت بوده و ثبات مالی در بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیست.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeتاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " مقاله ای است در 18 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی موضوعات شفافیت اطلاعات حسابداری ، کارایی سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بیشتر ازحد، سرمایه گذاری کمتر ازحد پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شفافیت اطلاعات حسابداری در بهبود کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، برای اندازه گیری شفافیت اطلاعات حسابداری از مدل بارث (2009) و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (2006) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 100 شرکت از 16 صنعت طی سال های (1390-1385) انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که شفافیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تاثیری ندارد. این موضوع بیانگر عدم نقش فعال اطلاعات حسابداری در توزیع برابر اطلاعات بین گروه های ذینفع و نظارت آنها در هدایت صحیح منابع از سوی مدیریت به سمت سرمایه گذاری در پژوهش های بهینه می باشد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده" مقاله ای است در 16 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به  بررسی موضوعات خصوصی سازی، بهره وری سرمایه، بهره وری نیروی کار و  ارزش افزوده پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .