مقاله بررسی ابعاد اقتضایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

مقاله بررسی ابعاد اقتضایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ابعاد اقتضایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه انسانی؛ معماری منابع انسانی؛ ارزیابی عملکرد؛ کارکنان کلیدی پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتضایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی در دو مرحله انجام گردیده است. مرحله اول با هدف شناسایی، دسته‌بندی و چیدمان مشاغل مختلف در شهرداری اصفهان انجام گردیده است. در این مرحله ابتدا با استفاده از پانل متخصصین گروه‌بندی مشاغل انجام و داده‌ها براساس پرسشنامه بومی شده از جامعه خبرگان جمع‌آوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق نسبت روایی محتوی و شاخص روایی محتوی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. در جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل پراکندگی میانگین استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد 364 شغل شناسایی شده در شهرداری اصفهان قائل به دسته‌بندی در سه گروه کارکنان کلیدی، کارکنان سنتی و کارکنان قراردادی می-باشد. در مرحله دوم ابعاد اقتضایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی شناسایی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته مورد آزمون قرار گرفته است. روایی پرسشنامه توسط روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی شده است. در جهت تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری و میانگین یک‌طرفه استفاده شده است. بر اساس نتایج این مرحله سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی شامل شاخص‌های عینی و مبتنی بر فرآیند، روش ارزیابی نسبی همراه با توزیع آزاد و ورودی‌های گسترده با زمان‌بندی بلندمدت می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Contingency Dimension of Performance Appraisal System for Key Employee's Consistent with Human Resource Architecture (Case Study: Isfahan Municipality)

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the contingency dimension of performance appraisal system. The first stage is aimed for identifying, categorizing, and arranging different jobs in the municipality of Isfahan. For occupation groping using the expert panel have been done and the data have been gathered and analyzed based on expert opinions and a native questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by CVR and CVI and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Mean scatter analysis has been used for data analysis. The results indicate that 364 identified jobs in the municipality of Isfahan are categorized into three groups of key, traditional and contract employees. In the second stage, the contingency dimensions of performance appraisal system for key employees were identified and tested. The data were collected based on a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was verified by convergent and divergent validity and its reliability through Cronbach's alpha. In order to analyze the data, structural equation measurement and one sample T- test were used. Based on the results of the second stage, the key employee’s performance appraisal includes objective and process-based indicators, a relative measure with free distribution and broad input with long-term measurement

کلیدواژه‌ها [English]

Human Capital, Human Resource Architecture, Performance Appraisal, Key Employee

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه