مقاله شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

مقاله شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری منابع انسانی؛ بهره‌وری؛ سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر پرداخته شده است

چکیده مقاله

منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش‌ترین سرمایه‌های هرسازمانی محسوب می‌شوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره‌وری آنان باشد. با توجه به اهمیت بهره وری کارکنان، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی و در راستای ماده 79 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران از طریق برگزاری جلسۀ توفان مغزی به همراه استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و پرسشنامه انجام گرفته است. متغیرهای این پژوهش پس از شناسایی در چهار عامل: توانمندساز، مدیریت، انگیزاننده سازمانی و امکانات، طبقه‌بندی و سپس روابط بین آنها تعریف و مدل مفهومی ارائه شده است. داده‌های تجربی موردنیاز برای آزمون مدل مفهومی به‌وسیلۀ یک فقره پرسشنامۀ ساخت‌یافته با طیف 7 گزینه‌ای لیکرت به تعداد 205 آزمودنی، جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرارگرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، بررسی و فرضیه‌های تحقیق به کمک شاخص T-value مورد آزمون قرارگرفته و در سطح معنی‌داری 05/0 تأیید شده‌اند. در نتیجه چهار عامل: مدیریت، انگیزاننده ‌سازمانی، توانمندساز و امکانات به‌عنوان عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی شناخته شده‌اند.

عنوان مقاله [English]

Identification of the Effective Elements on Human Resource Productivity

چکیده [English]

Human resource, including employees and managers, is the most important and most valuable capital for all organizations. Organizations are supposed to manage their mission in such a way that human resource is most productive and best developed. Considering the importance of productivity of the employees, this research is aimed at identifying factors affecting their productivity, regarding Article (79) of the Fifth Five-Year Plan of the Islamic Republic Act, through brain storm sessions as well as library documents and questionnaires. Variables of the research included four factors of empowerment, management, organizational motivation, and facilities. The relationship between these factors were identified, and the model was designed. The data was collected through the 7-point Likert Scale using structured questionnaire with 205 subjects. The data was analyzed by structured equation modelling, SPSS and LISREL software. The validity and reliability of the model were tested by confirmatory factor analysis. The hypotheses were tested by T-value in a level of significance at 0.05. The results indicated that four factors of management, organizational motivation, empowerment, and facilities affected productivity of human resource.

کلیدواژه‌ها [English]

Human Resource Productivity, productivity, Mining and Trade Organization of Booshehr

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه