مقاله طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران

مقاله طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران" مقاله ای است در 23 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزیابی عملکرد سازمان؛ ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ کارکنان بخش دولتی؛ کارت امتیازی متوازن پایدارپرداخته شده است

چکیده مقاله

ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی است که از جهات گوناگون، اعم از اداری و توسعه­ای، حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای ارزشیابی عملکرد کارکنان در بخش دولتی از طریق مبنا قراردادن مدل­های ارزیابی عملکرد سازمانی است. برای ارائۀ الگو از روش تحلیل محتوای کیفی بهره­گیری شده است. جامعۀ آماری  پژوهش، خبرگان سازمانی و دانشگاهی در حوزۀ ارزشیابی عملکرد کارکنان در بخش دولتی و همچنین در اجرای الگو، کلیۀ کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس هستند. نمونۀ آماری با استفاده روش غیراحتمالی هدف‌مند نیز شامل 8 تن از خبرگان در بخش ارائه الگو، 10 تن از فعالین حوزۀ ارزشیابی عملکرد اداره کل در بخش متناسب­سازی الگو با ملاحظات سازمانی و در بخش سنجش عملکرد نیز، همۀ کارکنان این اداره شامل 180 نفر بوده است. جهت طراحی الگو از روش تحلیل محتوای کیفی، سپس نظرسنجی خبرگان استفاده شده است. نتیجه این پژوهش  ارائه الگویی جامع و مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن پایدار با 7 بعد، 8 مؤلفه و 40 شاخص است که متناسب با هر چهار سطح کارکنان ادارۀ کل، وزن­دهی شده­اند.

عنوان مقاله [English]

Designing Employee’s Performance Evaluation Model on the Basis of Organizational Performance Models for Iranian Public Organizations

چکیده [English]

Evaluation of the employees’ performance is an essential function of human resource management from different perspectives, including administrative and developmental aspects. This research is intended to propose a model for evaluating employees’ performance at public sector, based on organizational performance models. Qualitative content analysis was employed to design the model. University scholars as well as organizational experts in the field of performance evaluation at public sectors and implementation of models, and the employees working at the Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Fars province make research population. The sample includes 8 experts at model designing discipline, 10 experts in performance evaluation in the field of adjusting models with organizational considerations, and all 180 employees of the department for evaluation. The result was a comprehensive model based on constant Balanced Score Card (BSC) model with 7 aspects, 8 components, and 40 indicators which have been weighted fitting all four levels.

کلیدواژه‌ها [English]

Organizational Performance Evaluation, Employees’ Performance Evaluation, Public Sector Employees, Balanced Score Card (BSC)

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه