مقاله طراحی الگوی پیشرفت مسیر شغلی

مقاله طراحی الگوی پیشرفت مسیر شغلی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی پیشرفت مسیر شغلی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌های سازمانی مسیر شغلی؛ برنامه‌های فردی مسیر شغلی؛ سرمایه انسانی؛ مسیر شغلی پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه پیشرفت و توسعه سازمان‌ها در رقابت و بقا مستلزم سرمایه‌های انسانی است. یکی از ابزارهایی که در حفظ و نگهداری این سرمایه نقش دارد، مسیر شغلی است. مسیر شغلی بیانگر یک سری پست‌های متوالی در شغل یا سازمان است و بر مبنای علقه‌ها، شایستگی‌ها و ارزش‌های فرد و تغییرات محیط کاری شکل می‌گیرد. این مسیر سازمان و کارکنان را در پیشرفت شغلی یاری می‌نماید. هدف مقاله حاضر طراحی الگوی مسیر شغلی سرمایه انسانی در یک سازمان نظامی است و تلاش می‌کند به بیان ابعاد، اولویت ابعاد و سهم هر یک در مسیر شغلی بپردازد. روش پژوهش توصیفی – توسعه‌ای است. جامعه آماری کارکنان شاغل و نمونه آماری شامل 141 نفر بوده که بر اساس فرمول کوکران به‌صورت هدفمند انتخاب شده است. هم‌چنین از پرسشنامه محقق ساخته با روایی(917/0) و پایایی(984/0) متشکل از 55 گویه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر هفت بعد: ارزیابی، تحلیل شغل، آموزش و پرورش، تغییرات دوره‌ای شغل، حمایت، علقه‌های شغلی و ارشاد می‌باشد. در این بین تحلیل شغل به‌طور مستقیم بیشترین تأثیر و علقه‌های شغلی کمترین تأثیر را بر مسیر شغلی دارند. از طرفی بعد ارزیابی بیشترین و ارشاد کمترین تأثیر غیرمستقیم را بر مسیر شغلی دارند.

عنوان مقاله [English]

Presentation of Career path pattern in a Military organization

چکیده [English]

Today, the advancement and development of organizations in competition and survival requires human capital. One of the tools involved in maintaining this capital is a career path. The career path represents a series of posts in the job or organization, based on the peculiarities, individual competencies and values, and changes in the workplace. This way helps the organization and staff in the career development. The aid of this paper is to design a human capital career path in a military organization and strives to describe dimensions, dimensional priorities, and the contribution of each in a career path. The research method is descriptive-developmental. The statistical population of the employed and the sample includes 141 people who have been selected purposefully according to the Cochran formula. A questionnaire was validity (0.917) and reliability (0.984) consisting of 55 items. The results of the research reveal seven dimensions: assessment, job analysis, education, career change, support, career perspectives and guidance. In the meanwhile, job analysis has the most direct effect and job profiles have the least impact on the job path. On the other hand, the most evaluation and guidance guidance has the least indirect impact on the job path.

Keywords: human capital, career path

کلیدواژه‌ها [English]

Occupational Pathways Organizational Programs, Individual Programs, Human Capital, Job Path

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه