مقاله یک مدل تحلیلی برای سنجش عامل‌های مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان

مقاله یک مدل تحلیلی برای سنجش عامل‌های مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " یک مدل تحلیلی برای سنجش عامل‌های مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث معماری منابع انسانی؛ مدیریت منابع انسانی؛ کارمندگزینی؛ تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است

چکیده مقاله

معماری منابع انسانی فرآیند تعیین و ترکیب مناسبی از عناصر مدیریت منابع انسانی برای ایجاد و ارائه نمایی از منابع انسانی سازمان است که در آن هماهنگی میان رفتار کارکنان، مأموریت‌ها و اهداف سازمان مشهود و محسوس باشد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای معماری منابع انسانی در انتخاب کارکنان است. در این پژوهش با شناسایی معیارهای انتخاب کارکنان و تعیین وزن معیارها با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رویکردی تحلیلی برای انتخاب کارکنان را پیشنهاد می‏دهد. با مراجعه به 10 تن از خبرگان مدیریت منابع انسانی که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند، این معیارها وزن دهی شدند. این پژوهش، از دید هدف کاربردی و از دید روش، توصیفی - پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. با به‌کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هریک از معیارها و زیرمعیارها محاسبه گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معیار پیشرانه‌ها در رتبه نخست جای می‌گیرد و پس ‌از آن به ترتیب سیستم‌های منابع انسانی، عناصر پایه، رفتار کارکنان، فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی، و محصولات معماری منابع انسانی در رتبه‌های دیگر جای می‌گیرند.

عنوان مقاله [English]

An Analytical Model for Measuring Factors Affecting Organization Human Resource Architecture

چکیده [English]

Human resources architecture is a process of determining the right mix of human resource management in order to create and offer a view of the organization's human resources in which the coordination between the behavior of staff, missions, and goals of the organization is visible and sensible. The main objective of this study is to identify and rank the criteria of human resource architecture. Using Analytical Hierarchy Process (AHP), this study develops a new analytical approach toward selecting staff by identifying and weighting criteria affecting staff selection process. Referring to 10 experts in human resource management, criteria were weighted. A questionnaire was used to collect required data. Using AHP approach, the weight of each criteria and sub-criteria were calculated. Results show that drivers is the most important criterion. Human resource system, basic elements, staff behavior, human resource management activities, and products of human resources architectural, are of the following importance, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

Human Resource Architecture, Human Resource Management, Staffing, Analytical Hierarchy Process

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه