مقاله نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی

مقاله نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش، جهاد دانشگاهیپرداخته شده است

چکیده مقاله

دانش به‌عنوان جزء اصلی سرمایه‌ی فکری سازمان‌ها مطرح است. سرمایه‌ی اجتماعی، یکی از قابلیت‌ها و دارایی‌های مهم هر سازمان است که میتواند به آن سازمان در خلق و تسهیم دانش بسیار کمک کند و در مقایسه با سازمان‌های دیگر مزیّت سازمانی پایدار به‌وجود آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی است. نوع پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی و به‌لحاظ اجرا پیمایشی بوده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه‌ی مدیران ستادی و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی است که تعداد 200 نفر شامل 58 نفر مدیر ستادی و 142 نفر کارشناس ستادی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، دو پرسش‌نامه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و تسهیم دانش است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Lisrel و Spss صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مدل اولیه، با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد. همچنین سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش در میان مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی تأثیر معناداری دارد.

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Capital in Sharing Knowledge Among the Managers and Headquarter Experts of Jihad Daneshgahi

چکیده [English]

Knowledge is now the main ingredient of the thought capital of organizations. Social capital is also an important asset of organizations which can create and share knowledge and help them propose competitive advantages. This research is intended to assess the role of social capital in sharing knowledge among managers and experts of Jihad Daneshgahi headquarter. This applied descriptive research follows a survey method. All headquarter managers and experts of Jihad Daneshgahi among whom 200 people were selected randomly as the sample group (58 managers and 142 experts) make up research population. Two questionnaires of social capital and knowledge sharing made up research instruments. Data analysis was conducted through route analysis and structure equation modeling using LISREL and SPSS software. The results indicated that the early model was consistent with the data of this research. Social capital came out to be effective in knowledge sharing among managers and experts.

کلیدواژه‌ها [English]

Social capital, Knowledge sharing, Jihad Daneshgahi, Managers and Experts

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه