ویژه شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع)

کتابشناسی امام صادق (ع)

کتابشناسی امام صادق (ع)

این نوشتار فهرست نامگوی کتابهای فارسی است که دربارۀ امام صادق علیه اسلام نوشته شده و در کتابخانه ملی ثبت شده اند در سه بخش عمومی، کودکان و نوجوانان و پایان نامه ها تنظیم شده است.


الف عمومی:
1. ۱۱۰ نکته ناب از سخنان گوهربار امام جعفر صادق(ع) / گردآورنده حسین طباطبایی، تهران: قصر کتاب‫، ۱۳۸۹.

2. ۳۵۰ پرسش در محضر امام صادق علیه السلام/ علیرضا زکی زاده رنانی، قم: حدیث نینوا‫، ۱۳۸۸.

3. آت‍ه‍وان م‍ع‍ص‍وم: ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ م‍ه‍دی آی‍ت ال‍ل‍ه‍ی؛ [ت‍رج‍م‍ه] م‍ح‍م‍داف‍ض‍ل ح‍ی‍دری، ن‍ث‍ار اح‍م‍د، ع‍ل‍ی ح‍ی‍در ق‍اض‍ی، ق‍م: م‍وس‍س‍ه ان‍ص‍اری‍ان، [۱۳۷۵؟].

4. آف‍ت‍اب ت‍ش‍ی‍ع / ت‍ه‍ی‍ه و ت‍دوی‍ن ام‍ی‍رح‍س‍ن اح‍م‍دی، ت‍ه‍ران: س‍رزم‍ی‍ن ب‍اران، ۱۳۸۳.

5. آفتاب معرفت/ رضا شیرازی، تهران: همشهری‫،۱۳۸۷.

6. آیین برنامه سازی درباره زندگی امام صادق (ع)/ محمد رضایی، قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ‫ ۱۳۹۱.

7. ابعاد شخصیت و جایگاه امام صادق علیه السلام: مجموعه مقالات همایش علمی مکتب امام صادق(علیه السلام)/ تالیف جمعی از نویسندگان ‫؛ به اهتمام احمد پاکتچی، تهران ‫: دانشگاه امام صادق(ع)‫، ۱۳۹۱.

8. اح‍ت‍ج‍اج‍ات الام‍ام ال‍ص‍ادق (ع) و ت‍وح‍ی‍د ال‍م‍ف‍ض‍ل / ام‍لاء اب‍ی ع‍ب‍دال‍ل‍ه ال‍ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام ع‍ل‍ی ال‍م‍ف‍ص‍ل ب‍ن ع‍م‍ر ال‍ج‍ع‍ف‍ی؛ اع‍داد ف‍ات‍ن م‍ح‍م‍د خ‍ل‍ی‍ل ال‍ل‍ب‍ون، ق‍م : گ‍ن‍ج م‍ع‍رف‍ت، ۱۴۲۵ = ۱۳۸۳.

9. اخلاق از دیدگاه امام صادق علیه السلام/ زهرا اسدی شیخ احمدلو، قم: ام ابیها‫، ۱۳۸۶.

10. اخلاق بندگی: شرح و توضیح باب عبودیت از کتاب مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة منسوب به امام صادق (ع)/ حسن ره پیک، تهران: خرسندی‫، ۱۳۸۹.

11. اخ‍لاق در م‍ک‍ت‍ب ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ ت‍ال‍ی‍ف م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن زی‍ن ال‍دی‍ن؛ ت‍رج‍م‍ه ع‍ق‍ی‍ق‍ی ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی، [ت‍ه‍ران]: س‍ازم‍ان ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، م‍رک‍ز چ‍اپ و ن‍ش‍ر، ۱۳۶۷.

12. ارزشهای اخلاقی در فقه امام صادق علیه السلام/ محمدجواد مغنیه؛ ترجمه محمد رادمنش، تهران: کانون انتشارات محمدی‫، ۱۳۶۰.

13. اس‍ت‍اد دان‍ش‍گ‍اه دی‍ن: ام‍ام ص‍ادق (ع)/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی ت‍ه‍ران‍ی، ت‍ه‍ران: ب‍زرگ ان‍دی‍ش‍ه، ۱۳۷۹.

14. استاد و شاگرد: جعفربن محمد علیه السلام/ سید علی پورحسینی، مشهد: ضریح آفتاب، ‫ ۱۳۹۰.

15. اس‍ت‍خ‍اره ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / خ‍طاط م‍ح‍م‍دح‍س‍ن ص‍ادق م‍وس‍وی آل طع‍م‍ه؛ م‍ت‍رج‍م ص‍ادق ج‍ع‍ف‍ر ع‍س‍ک‍رپ‍ور، ت‍ه‍ران: ی‍اس‍ی‍ن‫، ۱۳۸۱.

16. اسرار ملکوت: شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام/ تالیف سیدمحمد محسن حسینی طهرانی، تهران: مکتب وحی‫، ۱۳۹۱.

17. اص‍ح‍اب ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍ال‍ی‍ف ع‍ل‍ی م‍ح‍دث زاده، [ت‍ه‍ران]: م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع ت‍ه‍ران، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه م‍درس‍ه چ‍ه‍ل‍س‍ت‍ون، ۱۳۷۳.

18. ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق (ع)/ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات اس‍لام‍ی اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ ؛ ت‍رج‍م‍ه ذب‍ی‍ح ال‍ل‍ه م‍ن‍ص‍وری، تهران: بدرقه جاویدان، ‫ ۱۳۸۸.

19. ام‍ام جعفر ص‍ادق (ع) / ه‍ی‍ئ‍ت ت‍ح‍ری‍ری‍ه م‍وس‍س‍ه اصول دین، ق‍م: موسسه در راه حق‫، --13.

20. امام جعفر صادق(ع)/علی خامنه، تهران: انتشارات هادی ‫٬ --13.

21. امام جعفر صادق (ع) از نگاه اهل سنت/فاروق صفی زاده، تهران: مدحت، ‫ ۱۳۸۷.

22. ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع) پ‍ی‍ش‍وا و رئ‍ی‍س م‍ذه‍ب / م‍ص‍ن‍ف ع‍ق‍ی‍ق‍ی ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی؛ م‍ت‍رج‍م م‍س‍رور ح‍س‍ن م‍ب‍ارک‍پ‍وری، ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، رواب‍ط ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل، ۱۴۰۶ق. = ۱۳۶۴.

23. ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق رض‍ی ال‍ل‍ه ع‍ن‍ه و دی‍دگ‍اه‍ای ف‍ق‍ه‍ی ای‍ش‍ان / ن‍وش‍ت‍ه ی م‍ح‍م‍د اب‍وزه‍ره؛ ت‍رج‍م‍ه ی ن‍اص‍ر طب‍اطب‍ائ‍ی، ت‍ه‍ران : اح‍س‍ان، ۱۳۸۴.

24. ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍ال‍ی‍ف ک‍اظم ارف‍ع، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ت‍رب‍ت، ۱۳۸۰.

25. امام جعفر صادق علیه السلام/تالیف عباس قدیانی، تهران: انتشارات یادداشت، ‫۱۳۹۰.

26. امام جعفرصادق علیه السلام: برگرفته از کتاب شریف منتهی الآمال/ عباس قمی، تهران: دینا‫، ۱۳۹۲.

27. ام‍ام ص‍ادق (ع) ال‍گ‍وی زن‍دگ‍ی / ن‍وی‍س‍ن‍ده ح‍ب‍ی‍ب الله اح‍م‍دی، ق‍م : ف‍اطی‍م‍ا‫، ۱۳۸۵.

28. امام صادق (ع) کیست؟ / مولف سیدرضا اکرمی، تهران: انتشارات آدینده، ‫۱۳۹۱.

29. امام صادق (ع) و فرضیات علمی (کهکشان ها)/مولف رحمت الله سلامت طلب، تهران: انتخاب: میرباقری، ۱۳۸۸.

30. ام‍ام ص‍ادق (ع) و م‍ذاه‍ب چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه / ن‍وی‍س‍ن‍ده اس‍د ح‍ی‍در؛ م‍ت‍رج‍م ح‍س‍ن ی‍وس‍ف‍ی اش‍ک‍وری، ت‍ه‍ران: ش‍رک‍ت س‍ه‍ام‍ی ان‍ت‍ش‍ار، - ۱۳.

31. امام صادق(علیه السلام)/مولف سیدعلی روح بخش، قم: امام همام: انتشارات ورع‫، ۱۳۹۰.

32. امام صادق (علیه السلام) خورشید علم/نویسنده سیدموسی جوادی، مشهد: همسایه آفتاب، ‫۱۳۹۲.

33. امام صادق(علیه السلام) و مذاهب اهل سنت/ اسد حیدر؛ مترجم محمدحسین سرانجام، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب‫، ۱۳۹۰.

34. امام صادق جعفربن محمد علیه السلام در یک نگاه همراه با چهل حدیث جعفری/ گردآورنده محمدحسین مجاهد، قم: فقه، ‫۱۳۹۱.

35. امام صادق علیه السلام: مدیریت علمی - فرهنگی جهان تشیع/مولف محمد دریایی، تهران: آزمون نوین، ۱۳۸۶.

36. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیان امام صادق علیه السلام: سیمای جانان در آینه ی خورشید/ اسماعیل حاجیان، تهران: مهام، ‫۱۳۸۹.

37. الام‍ام ال‍ص‍ادق و ال‍م‍ذاه‍ب الارب‍ع‍ه / ت‍ال‍ی‍ف اس‍د ح‍ی‍در، ت‍ه‍ران: م‍وس‍س‍ه ال‍ص‍ادق، ۱۳۸۳.

38. الام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ال‍ص‍ادق ض‍م‍ی‍رال‍م‍ع‍ادلات / س‍ل‍ی‍م‍ان ک‍ت‍ان‍ی، ب‍ی‍روت : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن، ۱۹۹۷م. = ۱۴۱۸ق. = ۱۳۷۶.

39. اول‍ی‍ن گ‍ام‍ه‍ا ب‍رای خ‍ودس‍ازی و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک: ش‍رح ف‍ش‍رده و ت‍رج‍م‍ه م‍ن‍ظوم‍ه ح‍دی‍ث ع‍ن‍وان ب‍ص‍ری / ت‍ال‍ی‍ف ج‍ع‍ف‍ر م‍وس‍وی، ق‍م: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای ع‍ل‍م‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‍ی ن‍ورالاص‍ف‍ی‍اء، ۱۳۸۰.

40. بانی مکتب عشق، معصوم هشتم، امام صادق (ع) / مولف سیدمحمود حسینی، تهران: تاویل‫، ۱۳۹۰.

41. ب‍ر ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام و ام‍ام ک‍اظم ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام چ‍ه گ‍ذش‍ت؟ / م‍ح‍م‍دح‍س‍ن م‍وس‍وی ک‍اش‍ان‍ی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن م‍وس‍وی ک‍اش‍ان‍ی، ۱۳۷۳.

42. به یاد آن که مذهب حق یادگار اوست اقتباس از مقدمه ای در اصول دین / تالیف وحیدخراسانی، قم: مدرسه الامام باقرالعلوم‫، ۱۳۸۵.

43. بیان الاسرار شیخ حسین زاهدی در شرح مصباح الشریعه/ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن محمدی، مریم انصاری، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران‫، ۱۳۹۱.

44. پرتوی از زندگانی امام صادق (علیه السلام)/ تالیف نورالله علیدوست خراسانی؛ با مقدمه جعفر سبحانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)‫، ۱۳۹۱.

45. ‫پ‍رس‍ش ه‍ای م‍ردم و پ‍اس‍خ ه‍ای ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام ‫/ اح‍م‍د ق‍اض‍ی زاه‍دی. ق‍م ‫: گ‍ن‍ج ع‍رف‍ان‫، ۱۳۸۱.

46. پنجاه خصلت مومن/ گردآوری علی ابراهیمی، قم: لولو مرجان،۱۳۸۹.

47. پ‍ن‍ده‍ای ام‍ام ص‍ادق (ره) ب‍ه ره ج‍وی‍ان ص‍ادق / م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی م‍ص‍ب‍اح ی‍زدی؛ تحقیق و نگارش محمدمهدی نادری قمی، ق‍م: م‍وس‍س‍ه آم‍وزش‍ی و پ‍ژوه‍ش‍ی ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی (ره)، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‫، ۱۳۸۹.

48. پیام معصومین (ع) به انسانها و انسانیتها (۸): امام صادق(ع)/ برگرفته از آثار علامه محمدرضا حکیمی؛ تدوین محمدصادق حیدری، قم: دلیل ما‫، ۱۳۹۰.

49. پیشوای راستی: سیری در سیره ی صادق آل محمد سلام الله علیه/ محمدمهدی حسینی همدانی، تهران: ستایش حقیقت‫، ۱۳۹۰.

50. پ‍ی‍ش‍وای راس‍ت‍ی‍ن: س‍رگ‍ذش‍ت روای‍ت گ‍ون‍ه ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده ک‍م‍ال ال‍س‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م م‍ه‍دی ع‍اب‍دی، اص‍ف‍ه‍ان: ح‍دی‍ث راه ع‍ش‍ق، ۱۳۸۳.

51. پ‍ی‍ش‍وای ش‍ش‍م: ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ از ه‍ی‍ئ‍ت ت‍ح‍ری‍ری‍ه م‍وس‍س‍ه در راه ح‍ق، ق‍م: م‍وس‍س‍ه در راه ح‍ق، [۱۳۶۱؟].

52. پ‍ی‍ش‍وای ص‍ادق / ن‍وش‍ت‍اری از ع‍ل‍ی خ‍ام‍ن‍ه ای، ت‍ه‍ران: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ اس‍لام‍ی‫، ۱۳۸۳.

53. پیشوای صادق: مباحثی پیرامون زندگی و شخصیت امام صادق(ع)/گردآوری و تالیف سیدمحمدرضا طباطبائی نسب، تهران: نورالائمه ‫(ع)‫، ۱۳۸۹.

54. پ‍ی‍ش‍وای ع‍ل‍م و م‍ع‍رف‍ت: ت‍ح‍ل‍ی‍ل و پ‍ژوه‍ش‍ی ج‍ام‍ع از زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / [م‍ول‍ف ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م ال‍ج‍ن‍دی؛ م‍ت‍رج‍م ع‍ب‍اس ج‍لال‍ی]، ق‍م: آس‍ت‍ان‍ه م‍ق‍دس‍ه ق‍م، ان‍ت‍ش‍ارات زائ‍ر، ۱۳۸۲.

55. پ‍ی‍ش‍وای م‍ذه‍ب ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ن‍وی‍س‍ن‍ده گ‍روه م‍ول‍ف‍ان [م‍ج‍م‍ع ج‍ه‍ان‍ی اه‍ل ب‍ی‍ت ع‍ل‍ی‍ه‍م ال‍س‍لام]؛ ن‍اظر م‍ن‍ذر ح‍ک‍ی‍م؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م م‍وس‍وی؛ م‍ت‍رج‍م ک‍اظم ح‍ات‍م‍ی طب‍ری؛ ت‍ه‍ی‍ه ک‍ن‍ن‍ده م‍ع‍اون‍ت ف‍ره‍ن‍گ‍ی، اداره ت‍رج‍م‍ه. ق‍م : م‍ج‍م‍ع ج‍ه‍ان‍ی اه‍ل ب‍ی‍ت (ع)، ۱۳۸۵.

56. ت‍اری‍خ اس‍لام در ع‍ص‍ر ام‍ام‍ت ام‍ام ص‍ادق و ام‍ام ک‍اظم ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام / ن‍وی‍س‍ن‍ده ع‍ل‍ی رف‍ی‍ع‍ی؛ ت‍ه‍ی‍ه ک‍ن‍ن‍ده پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات اس‍لام‍ی ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی ول‍ی ف‍ق‍ی‍ه در س‍پ‍اه، ت‍ه‍ران : ت‍ح‍س‍ی‍ن، ۱۳۸۳.

57. ت‍اری‍خ ع‍ص‍ر ج‍ع‍ف‍ری، ی‍ا، زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍ال‍ی‍ف اب‍وال‍ق‍اس‍م س‍ح‍اب، ت‍ه‍ران: کتابخانه و مطبعه دانش‫، ۱۳.

58. تحلیل قرآنی سیره اجتماعی - سیاسی امام صادق علیه السلام/اسحاق سعیدی ابو اسحاقی، قم: مهر امیرالمومنین‫، ۱۳۹۰.

59. ت‍رج‍م‍ه ج‍ل‍د ی‍ازده‍م ب‍ح‍ارالان‍وار زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ش‍ش‍م ح‍ض‍رت ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / م‍ت‍رج‍م م‍وس‍ی خ‍س‍روی، ت‍ه‍ران: اس‍لام‍ی‍ه‫، ۱۳۷۷.

60. ت‍رج‍م‍ه ح‍دی‍ث ت‍وح‍ی‍د م‍ف‍ض‍ل از س‍خ‍ن‍ان ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام: ن‍ق‍ل از ب‍ح‍ار الان‍وار ع‍لام‍ه م‍ج‍ل‍س‍ی / ب‍ق‍ل‍م ج‍واد س‍ی‍دف‍اطم‍ی، ت‍ه‍ران: کتابفروشی اسلامیه‫، ۱۳۶۱.

61. ت‍ع‍ب‍ی‍ر خ‍واب منصوب به ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق (ع) / ت‍دوی‍ن ع‍ل‍ی اص‍غ‍ر م‍ق‍س‍م‍ی، م‍ری‍م ص‍ف‍رخ‍ان‍ی م‍وذن‍ی، گ‍رگ‍ان : م‍ق‍س‍م‫، ۱۳۸۷.

62. تعلیم و تربیت اسلامی/ مولفین سیداحمد هاشمی، سیدرضا بلاغت، شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد؛ تهران: پژوهشی نوآوران شریف‫، ۱۳۹۰.

63. ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ب‍ودی‍ت: ش‍رح ب‍اب ع‍ب‍ودی‍ت ک‍ت‍اب م‍ص‍ب‍اح ال‍ش‍ری‍ع‍ه و م‍ف‍ت‍اح ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه م‍ن‍س‍وب ب‍ه ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ح‍س‍ن ره پ‍ی‍ک، ت‍ه‍ران: طل‍وع ن‍ور، ۱۳۷۸.

64. ت‍ک‍م‍ی‍ل و ت‍ه‍ذی‍ب: م‍غ‍ز م‍ت‍ف‍ک‍ر ج‍ه‍ان ش‍ی‍ع‍ه / م‍ول‍ف‍ان م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات اس‍لام‍ی اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ ‎ ;اق‍ت‍ب‍اس و ت‍رج‍م‍ه ذب‍ی‍ح ال‍ل‍ه م‍ن‍ص‍وری، ق‍م: اه‍ل ب‍ی‍ت (ع)، ۱۳۷۰.

65. توحید مفضل« خداشناسی در بیان امام صادق(ع)»/ به کوشش[ صحیح مترجم] علی فلاح زاده ابرقویی، قم: هدی‫، ۱۳۸۹.

66. جمله ها و نکته ها - چند پیام از امام صادق علیه السلام: برگزیده هایی از کتاب تحف العقول/ تنظیم از مجتبی شاطرزاده یزدی. مشهد: عروج اندیشه، ۱۳۸۸.

67. ۱۴ [چ‍ه‍ارده] ن‍ک‍ت‍ه پ‍ی‍رام‍ون زن‍دگ‍ان‍ی وج‍ود م‍ق‍دس ام‍ام ص‍ادق (ع)/ ت‍ه‍ی‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍ح‍م‍درض‍ا طب‍اطب‍ای‍ی ن‍س‍ب. ت‍ه‍ران: ن‍ور الائ‍م‍ه (ع)، ۱۳۸۳.

68. چ‍ه‍ل ح‍دی‍ث از ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ [گ‍ردآورن‍ده و م‍ت‍رج‍م] رم‍ض‍ان‍ع‍ل‍ی ق‍رب‍ان‍پ‍وری‍اه‍ی؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍د دان‍ش‍ور، ت‍ه‍ران : ه‍م‍ای دان‍ش‫، ۱۳۸۴.

69. چ‍ه‍ل ح‍دی‍ث از ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍دوی‍ن ش‍راره ش‍رف‍ی. م‍ش‍ه‍د: ش‍راره ش‍رف‍ی، ۱۳۸۳.

70. چ‍ه‍ل ح‍دی‍ث از ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام: " گ‍ه‍ره‍ای ص‍ادق‍ی "/ ت‍ه‍ی‍ه و ت‍ن‍ظی‍م اح‍م‍د ع‍ل‍وی. ق‍م: م‍ع‍روف، ۱۳۸۲.

71. چهل حدیث از امام صادق علیه السلام/ شاعرعلی اصغر دلیلی صالح‫؛ ترجمه و تدوین اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر‫، ۱۳۸۷.

72. چهل حدیث ازامام صادق علیه السلام (تمامت راستی)/ ترجمه و تدوین اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی؛ شاعر علی اصغر دلیلی صلح. مشهد: موسسه انتشاراتی قدس رضوی‫، ۱۳۸۷.

73. چ‍ه‍ل ح‍دی‍ث س‍ی‍ره ص‍ادق‍ی / ت‍ه‍ی‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍ح‍م‍ود م‍دن‍ی ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی. ق‍م: ن‍ش‍ر م‍ع‍روف، ۱۳۷۷.

74. چ‍ه‍ل داس‍ت‍ان و چ‍ه‍ل ح‍دی‍ث از ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام (۸)/ م‍ول‍ف ع‍ب‍دال‍ل‍ه ص‍ال‍ح‍ی. ق‍م: م‍ه‍دی ی‍ار‫، ۱۳۸۱.

75. چهل گل از گلستان کاشف الحقایق، امام جعفر صادق (ع)/ تدوین محسن ماجراجو. مشهد: دیانت‫، ۱۳۹۱.

76. ح‍دی‍ث اه‍ل‍ی‍ل‍ج‍ه / از ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق؛ م‍ت‍رج‍م ک‍اظم‍ی خ‍ل‍خ‍ال‍ی. ت‍ه‍ران: ک‍اظم‍ی، ۱۳۶۲.

77. حدیث شریف عنوان بصری: دستورالعملی جهت خودسازی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام/ترجمه محمد فربودی. قم: بقیه الله (عج)‫، ۱۳۸۴.

78. حضرت امام جعفر صادق «علیه السلام»/ لطیف راشدی، محمدرضا راشدی. قم: لاهوتیان‫، ۱۳۸۷.

79. ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ ن‍وش‍ت‍ه م‍ه‍دی آی‍ت ال‍ل‍ه‍ی. ت‍ه‍ران: ج‍ه‍ان آرا، ۱۳۷۶.

80. ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ ت‍ال‍ی‍ف ک‍اظم ارف‍ع. ت‍ه‍ران: ف‍ی‍ض ک‍اش‍ان، ۱۳۷۰.

81. ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع) (ام‍ام ش‍ش‍م)/ ب‍ه ک‍وش‍ش ع‍ب‍اس ق‍دی‍ان‍ی. ت‍ه‍ران: ف‍رداب‍ه، ۱۳۷۸.

82. حقیقت بندگی: داستان امام صادق (ع) و عنوان بصری (دستوری عرفانی و جامع از امام صادق علیه السلام)/ به کوشش محمد نصیری. قم: ریاحین‫، ۱۳۸۹.

83. حیات و سیره امامان(امام صادق علیه السلام)/تهیه و تنظیم معاونت امور فرهنگی، مدیریت آموزش. تهران: نشر مشعر، ‫۱۳۹۲.

84. خداشناسی از منظر امام صادق علیه السلام/ مولف ابراهیم آخوندی ساوجی. قم: نصایح: کوثر کویر‫، ۱۳۹۰.

85. داس‍ت‍ان ه‍ای‍ی از اخ‍لاق و رف‍ت‍ار ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ع‍ل‍ی م‍ی‍رخ‍ل‍ف زاده. ق‍م : ان‍ت‍ش‍ارات م‍ح‍م‍د و آل م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی ال‍ل‍ه ع‍ل‍ی‍ه و آل‍ه‫، ۱۳۸۳.

86. داس‍ت‍ان‍ه‍ائ‍ی از ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍ال‍ی‍ف رس‍ول م‍ج‍ی‍دی. ق‍م: ک‍ان‍ون ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای اس‍لام‍ی، ۱۴۱۲ق = ۱۳۷۰.

87. داستان هایی از امام صادق (علیه السلام)/تالیف جواد قیومی. تهران: قیوم، ‫۱۳۹۱. 88. در جستجوی حقیقت: شرح مختصری بر روایت عنوان بصری/ تدوین موسسه آموزشی پژوهشی قرآن و نهج البلاغه تسنیم. کرمان: ودیعت‫، ۱۳۹۱.

89. در سایه ی صادق اهل بیت علیه السلام: نکاتی از زندگانی حضرت امام صادق علیه السلام/ محمود شریعت زاده خراسانی. تهران: دارالصادقین‫، ۱۳۸۹.

90. درسنامه امام صادق(علیه السلام)/ مولف صادق حسینی شیرازی؛؛ تدوین زیر نظر گروه ترجمه آثار شیرازی. تهران: مبین اندیشه‫، ۱۳۹۰.

91. درس‍ه‍ای‍ی از م‍ک‍ت‍ب ام‍ام ص‍ادق (ع)/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی ح‍ک‍ی‍م. [ت‍ه‍ران]: اوج‫، ۱۳۶۶.

92. در محضر آفتاب (روایت داستانی زندگی امام صادق علیه السلام/شبنم غفاری، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۳۸۵.

93. در م‍ح‍ض‍ر ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / م‍ول‍ف زی‍ن ال‍ع‍اب‍دی‍ن ب‍اک‍وئ‍ی. ق‍م: ک‍م‍ال ال‍م‍ل‍ک‫، ۱۳۸۲.

94. در م‍ح‍ض‍ر ی‍ار: م‍ت‍ن و ت‍رج‍م‍ه روای‍ت ع‍ن‍وان ب‍ص‍ری / [ج‍ع‍ف‍رب‍ن م‍ح‍م‍د(ع)]؛ ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن ح‍س‍ی‍ن‍ی طه‍ران‍ی. ق‍م: ن‍ه‍اون‍دی، ۱۳۷۹.

95. در م‍ک‍ت‍ب اح‍ی‍اگ‍ر ت‍ش‍ی‍ع ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ع‍ل‍ی ق‍ائ‍م‍ی، ویراست 2. ق‍م : پ‍ی‍ام م‍ق‍دس، ۱۳۸۴.

96. در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام/ محمدحسین نوحه خوان. قم: مدین‫، ۱۳۸۷.

97. دریای علوم و معارف: امام جعفر صادق (ع) / سعید قانعی. تهران: چلچله‫، ۱۳۸۶.

98. راه خ‍داش‍ن‍اس‍ی، ی‍ا، خ‍لاص‍ه ت‍وح‍ی‍د م‍ف‍ض‍ل: گ‍ف‍ت‍ار ام‍ام ش‍ش‍م (ع) ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه م‍خ‍ت‍ص‍ری از ن‍ب‍وت و ع‍دل و ام‍ام‍ت و م‍ع‍اد/ [مفضل بن عمر ‫؛ به همت و ترجمه حسین مصدقی]. [تهران]: شرکت سهامی چاپ رنگین‫، ۱۳۳۴.

99. رساله امام صادق علیه السلام به شیعیان: شرح، بررسی و تطبیق آن با قرآن کریم / مولف بتول مقراضچی (فلکشاهی). تهران: اسلامیه‫، ۱۳۸۹.

100. رساله نثرالدرر امام جعفر صادق (ع)/ [تهیه و تنظیم و ترجمه] عمادالدین رضایی همدانی. [بی جا]: ستاد اقامه نماز و کمیته فرهنگی دانشکده علوم پایه شاهد‫، ۱۳.

101. روش‍ن ت‍ر از آف‍ت‍اب: ش‍ام‍ل ۲۱ ح‍دی‍ث از ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام درب‍اره ی ام‍ام زم‍ان، ف‍ض‍ی‍ل‍ت و اع‍م‍ال ش‍ب ن‍ی‍م‍ه ی ش‍ع‍ب‍ان، دع‍ای ع‍ه‍د، زی‍ارت آل ی‍س. ../ ب‍ه اه‍ت‍م‍ام م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن س‍ج‍اد؛ ک‍اری از واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات ان‍ت‍ش‍ارات و ع‍رض‍ه م‍ح‍ص‍ولات ف‍ره‍ن‍گ‍ی ث‍ام‍ن الائ‍م‍ه ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام اص‍ف‍ه‍ان. اصفهان: م‍ه‍ر ث‍ام‍ن الائ‍م‍ه ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام‫، ۱۳۸۴.

102. رئ‍ی‍س م‍ک‍ت‍ب ت‍ش‍ی‍ع ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / م‍ح‍م‍ود داوری. اص‍ف‍ه‍ان: ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز، ۱۳۸۲.

103. زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق (ع)/ ج‍واد م‍ی‍رع‍ظی‍م‍ی. ک‍اش‍ان: ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه آی‍ت ال‍ل‍ه ام‍ام‍ت ک‍اش‍ان‍ی، م‍ج‍م‍ع م‍ت‍وس‍ل‍ی‍ن ب‍ه آل م‍ح‍م‍د(ص)، ۱۳۸۰.

104. زندگانی امام جعفرصادق(ع)/ احمد احمدی بیرجندی. مشهد: آستان قدس رضوی٬ شرکت به نشر ‫٬ ۱۳۹۰.

105. زندگانی امام جعفر صادق (ع): استاد عشق همراه با داستانی پند آموز / نویسنده فاطمه دهکردی. تهران: کاشف‫، ۱۳۹۱.

106. زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ب‍ه ک‍وش‍ش م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان. ت‍ه‍ران: اش‍رف‍ی‫، ۱۳۷۹.

107. زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ش‍ش‍م ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام). ت‍ه‍ران: ن‍ه‍ض‍ت س‍وادآم‍وزی، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق و ت‍ال‍ی‍ف ک‍ت‍ب درس‍ی، ۱۳۷۴.

108. زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ص‍ادق "ج‍ع‍ف‍رب‍ن م‍ح‍م‍د (ع)"/ ج‍ع‍ف‍ر ش‍ه‍ی‍دی. ت‍ه‍ران: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ اس‍لام‍ی‫، ۱۳۷۷.

109. زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ص‍ادق (ع)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده ع‍ل‍ی رف‍ی‍ع‍ی؛ س‍ف‍ارش ح‍وزه ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی ول‍ی ف‍ق‍ی‍ه وزارت ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی - آم‍وزش ع‍ق‍ی‍دت‍ی. ت‍ه‍ران: ف‍ی‍ض، ۱۳۷۶.

110. زن‍دگ‍ان‍ی ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن م‍ح‍م‍د الام‍ام ال‍ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍ال‍ی‍ف ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز س‍ی‍دالاه‍ل؛ ت‍رج‍م‍ه ح‍س‍ی‍ن وج‍دان‍ی. ت‍ه‍ران: کتابفروشی محمدی‫، ۱۳.

111. زن‍دگ‍ان‍ی چ‍ه‍ارده م‍ع‍ص‍وم: ام‍ام ج‍ع‍ف‍رب‍ن م‍ح‍م‍دص‍ادق (ع)/ ن‍گ‍ارش ع‍ل‍ی ن‍وری، م‍ح‍م‍د ن‍وری. ت‍ه‍ران: ج‍ه‍ان‍ت‍اب، ۱۳۸۲.

112. زن‍دگ‍ان‍ی چ‍ه‍ارده م‍ع‍ص‍وم (ع): س‍ی‍ری در زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق (ع)(ص‍ادق الام‍ی‍ن)/ ت‍رج‍م‍ه و ت‍ال‍ی‍ف م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‍ی. ت‍ه‍ران : م‍ع‍ی‍ار ان‍دی‍ش‍ه‫، ۱۳۸۴.

113. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت اب‍ی ع‍ب‍دال‍ل‍ه ام‍ام ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / اق‍ت‍ب‍اس و ن‍گ‍ارش ع‍م‍ادال‍دی‍ن ح‍س‍ی‍ن اص‍ف‍ه‍ان‍ی ش‍ه‍ی‍ر ب‍ه ع‍م‍ادزاده. ت‍ه‍ران: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه. ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د: ۱۳۶۷.

114. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان ج‍م‍ع‍ی از ع‍ل‍م‍ای ل‍ب‍ن‍ان؛ ت‍رج‍م‍ه ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش. ت‍ه‍ران: ع‍اب‍د، ۱۳۷۹.

115. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍ال‍ی‍ف ص‍اب‍ر ک‍رم‍ان‍ی. ت‍ه‍ران: اق‍ب‍ال‫، ۱۳۵۲.

116. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ب‍ه ق‍ل‍م اح‍م‍د م‍غ‍ی‍ن‍ه؛ ت‍رج‍م‍ه ج‍ع‍ف‍ر غ‍ض‍ب‍ان. ت‍ه‍ران: دن‍ی‍ای ک‍ت‍اب، ۱۳۸۳.

117. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / م‍ول‍ف‍ان ک‍م‍ال ال‍دی‍ن طاه‍ای‍ی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن زارع. ت‍ه‍ران : پ‍اد، ۱۳۸۴.

118. زندگانی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام/تالیف صابر کرمانی. تهران: اقبال، ۱۳۸۶.

119. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام: گ‍زی‍ده ای از م‍ن‍ت‍ه‍ی الام‍ال م‍ح‍دث ق‍م‍ی (ره)/ ب‍ه ک‍وش‍ش رض‍ا اس‍ت‍ادی. ق‍م: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده، ۱۳۸۰.

120. زن‍دگ‍ان‍ی رئ‍ی‍س م‍ذه‍ب ت‍ش‍ی‍ع ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی م‍درس‍ی. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ب‍ق‍ی‍ع، ۱۳۷۶.

121. زن‍دگ‍ان‍ی م‍ع‍ل‍م ک‍ب‍ی‍ر ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ع‍م‍ادزاده. ت‍ه‍ران: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه. م‍ح‍م‍د: ۱۳۶۲.

122. زندگی امام جعفرصادق (ع)/حسین مظفر. تهران: امیر کبیر، کتابهای جیبی‫، ‫۱۳۹۱.

123. زن‍دگ‍ی ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام: پ‍ی‍ش‍وا و رئ‍ی‍س م‍ذه‍ب / ع‍ق‍ی‍ق‍ی ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی. ق‍م: ن‍وی‍د اس‍لام، ۱۳۸۱.

124. زندگی راویان مشترک فریقین از امام جعفر الصادق علیه السلام/ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی واحد تاریخ و سیره اهل بیت (ع)٬ دفتر؛ [برای] هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‫، ۱۳۷۳.

125. زن‍دگ‍ی م‍ع‍ل‍م ک‍ب‍ی‍ر ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ع‍م‍ادزاده. ت‍ه‍ران: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه. ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د: - ۱۳.

126. زندگینامه امام جعفرصادق (ع)/گردآوری فاطمه جعفری نیکو؛ویراستار منصوره عسگری منفرد. تهران:ساحل:آوای عشق،‫ ۱۳۸۹.

127. زن‍دگ‍ی و س‍ی‍م‍ای ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق (ع)/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی م‍درس‍ی؛ م‍ت‍رج‍م م‍ح‍م‍دص‍ادق ش‍ری‍ع‍ت. ت‍ه‍ران: م‍وس‍س‍ه ف‍ره‍ن‍گ‍ی ان‍ص‍ار ال‍ح‍س‍ی‍ن (ع)، ۱۳۷۰.

128. س‍خ‍ن‍ان گ‍ه‍رب‍ار ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / گ‍ردآوری و گ‍زی‍ن‍ش م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان. ت‍ه‍ران: اش‍رف‍ی، ۱۳۸۰.

129. سخن ناب امام صادق (ع)/گردآورنده عباس مرالو. تهران: حباب‫،‫۱۳۹۱.

130. سرچشمه های نور: امام جعفر صادق علیه السلام/ ترجمه و نگارش واحد تدوین و ترجمه [سازمان تبلیغات اسلامی معاونت فرهنگی]. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی‫، ۱۳۶۶.

131. سرچشمه های نور: فرازهایی از زندگانی امام صادق علیه السلام/نویسنده گروه محققین موسسه البلاغ؛ به اهتمام مسلم صاحبی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،شرکت چاپ و نشر بین الملل، ‫۱۳۹۲.

132. س‍رگ‍ذش‍ت ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍ال‍ی‍ف م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍ج‍ف‍ی. ت‍ه‍ران: ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی اس‍لام‍ی‍ه، ۱۳۷۰.

133. س‍ه گ‍ف‍ت‍ار/ گ‍ردآوری و ت‍ن‍ظی‍م دب‍ی‍رخ‍ان‍ه ه‍م‍ای‍ش ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام و ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات اس‍لام. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر خ‍رم‍ش‍ه‍ر. ه‍رم‍زگ‍ان اداره ک‍ل ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی اس‍ت‍ان ه‍رم‍زگ‍ان: ۱۳۸۱.

134. س‍ی‍ره ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام ی‍ا زن‍دگ‍ان‍ی ج‍ع‍ف‍رب‍ن م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ب‍ق‍ل‍م م‍ح‍م‍د م‍ح‍دث خ‍راس‍ان‍ی. م‍ش‍ه‍د: ۱۳۸۳ = ۱۳۴۲ (م‍ش‍ه‍د: چ‍اپ‍خ‍ان‍ه خ‍راس‍ان).

135. سیره و زندگانی امام صادق (ع)/ [گردآورنده] موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر. تهران: موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر، ‫۱۳۹۰.

136. سیری در زندگانی امام جعفر صادق(ع)/ محمد صالحی. تهران: میلاد، ‫ ۱۳۸۸.

137. س‍ی‍ری در س‍خ‍ن‍ان ام‍ام ص‍ادق (ع)/ ت‍ال‍ی‍ف ف‍ض‍ل ال‍ل‍ه ک‍م‍پ‍ان‍ی. ت‍ه‍ران: خ‍زر، ۱۳۶۳.

138. س‍ی‍م‍ای زن‍دگ‍ی: در پ‍رت‍و ک‍لام پ‍ی‍ام‍ب‍ر اع‍ظم (ص) وام‍ام ص‍ادق (ع)/ گ‍روه ت‍ح‍ق‍ی‍ق و ت‍ال‍ی‍ف دارال‍ص‍ادق‍ی‍ن. ت‍ه‍ران : دارال‍ص‍ادق‍ی‍ن، ۱۳۸۵.

139. شخصیت حضرت صادق علیه السلام/اثر احمد مغنیه؛ اقتباس سید جعفر غضبان. تهران: اردیبهشت، ۱۳۸۵.

140. شرح راستی: شرح زندگانی، گفتار و رفتار پیشوای صداقت و راستی حضرت امام صادق(ع)/ مولف حسین رضایی کیاسری. ساری: پریوشان، ‫ ۱۳۹۱.

141. ش‍رح ف‍ارس‍ی م‍ص‍ب‍اح ال‍ش‍ری‍ع‍ه و م‍ف‍ت‍اح ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه / از عبد الرزاق گیلانی. بانضمام رساله نیت/ از ج‍م‍ال ال‍دی‍ن م‍ح‍م‍د خ‍وان‍س‍اری؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات و ت‍ص‍ح‍ی‍ح س‍ی‍د ج‍لال ال‍دی‍ن م‍ح‍دث (ارم‍وی). ت‍ه‍ران: دان‍ش‍گ‍اه ت‍ه‍ران‫، ۱۳۴۳.

142. ششمین باغبان اندیشه/ مولف کمال السید؛ مترجم حسین سیدی. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‫، ۱۳۹۲.

143. ش‍ش‍م‍ی‍ن ب‍اغ‍ب‍ان ان‍دی‍ش‍ه: روای‍ت‍ی ن‍و از زن‍دگ‍ی و زم‍ان‍ه ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ک‍م‍ال ال‍س‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م ح‍س‍ی‍ن س‍ی‍دی. ق‍م: م‍وس‍س‍ه ف‍ره‍ن‍گ‍ی ان‍ت‍ش‍ارات‍ی ن‍ق‍ش، ۱۳۷۷.

144. شصت و پنج درس زندگی از سیره عملی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام/ انتخاب و گردآوری حمیدرضا کفاش. تهران: عابد‫، ۱۳۸۷. 145. ش‍ص‍ت و ه‍ف‍ت درس زن‍دگ‍ی از س‍ی‍ره ع‍م‍ل‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ان‍ت‍خ‍اب و گ‍ردآوری ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش. ت‍ه‍ران: ع‍اب‍د، ۱۳۸۳.

146. شمع هدایت شیعه امام جعفر صادق(ع): شامل ۱۰۵۳ حدیث و ده ها روایت شیرین از قول امام صادق (ع)/ مولف رقیه نصیری. قزوین: سایه گستر‫، ۱۳۹۱.

147. ش‍ه‍ادت ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق (ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام)/ م‍ول‍ف ع‍ب‍اس ج‍وادی. اص‍ف‍ه‍ان: ن‍ور اس‍لام، ۱۳۸۳.

148. شیعه علوی، مذهب جعفری/محمد ضیاءآبادی. تهران: بنیاد خیریه الزهرا (س)، ‫۱۳۹۰.

149. ش‍ی‍ع‍ه م‍ا: دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل س‍ل‍وک‍ی ام‍ام ص‍ادق (ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام) ب‍ه ع‍ب‍دال‍ل‍ه ب‍ن ج‍ن‍دب / ترجمه ح‍م‍ی‍د رضا اص‍ف‍ا؛ سفارش گروه فرهنگی المیزان. اص‍ف‍ه‍ان: ل‍ب ال‍م‍ی‍زان‫، ۱۳۸۳.

150. شیعه ی ما/ [امام صادق (ع)؛ ترجمه] سیدحمید اصفا. اصفهان: لب المیزان‫، ۱۳۹۱.

151. ش‍ی‍وه م‍ن‍اظرات ان‍ب‍ی‍ا و ام‍ام ص‍ادق " ع‍ل‍ی‍ه‍م ال‍س‍لام "/ ت‍ال‍ی‍ف ف‍اطم‍ه ح‍س‍ی‍ن‍ی م‍ی‍رص‍ف‍ی . ت‍ه‍ران : س‍ازم‍ان ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، ش‍رک‍ت چ‍اپ ون‍ش‍ر ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل‫، ۱۳۸۴.

152. صادق آل محمد (ص): زندگانی حضرت امام جعفرصادق (ع)، برگرفته از منتهی الامال حاج شیخ عباس قمی (ره)/ به کوشش گروه معارف کتاب سبز. تهران: کتاب سبز، ‫۱۳۹۰.

153. ص‍ادق آل م‍ح‍م‍د(ص)/ ت‍ال‍ی‍ف م‍ح‍م‍ود داوری. اص‍ف‍ه‍ان: ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز، ۱۳۸۲.

154. صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ‫: شرح حال زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ‫/ اعظم السادات حسینی. تهران: نشر بی زمان‫، ۱۳۹۱.

155. ص‍ادق آل م‍ح‍م‍د علیه السلام رئ‍ی‍س م‍ک‍ت‍ب ت‍ش‍ی‍ع / م‍ح‍م‍ود داوری. اص‍ف‍ه‍ان: ن‍وراس‍لام‫، ۱۳۸۴.

156. صبح ساحل: حوادث عصر امام صادق علیه السلام/ مهدی خدامیان آرانی. قم: عطرعترت، ‫۱۳۹۱.

157. ص‍ب‍ح ص‍ادق: ق‍ص‍ه ه‍ای زن‍دگ‍ی ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن م‍ه‍رآئ‍ی‍ن. ق‍م: سایا‫، ۱۳۸۶.

158. صبح صادق: امام جعفرصادق علیه السلام در بستر حوادث/تالیف حسین داد حلیمی ارزگانی؛ بازنویسی و ویرایش مهدی خلیلیان. قم: انتشارات حسنین(علیهما السلام)‫، ‫۱۳۹۱.

159. صبح صادق: درس هایی از عظمت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه السلام و اهداف رسالت اسلام/ صافی گلپایگانی. قم: دفتر آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی ‫٬ ۱۳۹۱.

160. صحیفه امام جعفرصادق(ع)/گردآورنده رضا فهیمی. قم: عطر یاس‫، ۱۳۹۰.

161. ص‍ف‍ح‍ات‍ی از زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ج‍ع‍ف‍ ر ص‍ادق علیه السلام/ ت‍ال‍ی‍ف م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن م‍ظف‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه و ن‍گ‍ارش اب‍راه‍ی‍م س‍ی‍دع‍ل‍وی. ت‍ه‍ران: رس‍ال‍ت ق‍ل‍م‫، ۱۳۸۶.

162. طب امام صادق(ع)/ تهیه و تنظیم محسن عقیل؛ مترجم عبداله حسینی. تهران: معیار علم‫، ۱۳۹۲.

163. طلوعی دیگر: امام صادق علیه السلام/مهدی خلیلیان(م.طلوع)؛ [برای] مرکز فرهنگی -هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی نقش‫،‫۱۳۹۱.

164. عترت ششم، فقیه آل رسول(ص)، امام صادق(ع)/علی محمد سلطانی. تهران: انتشارات نظری، ‫۱۳۹۰.

165. ع‍ج‍ای‍ب و م‍ع‍ج‍زات ش‍گ‍ف‍ت ان‍گ‍ی‍زی از ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام (اثبات حقانیت مذهب تشیع) / ت‍ه‍ی‍ه و ت‍ن‍ظی‍م واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی گ‍ل ن‍رگ‍س (ع‍ج). ق‍م: م‍وس‍س‍ه گ‍ل ی‍اس، ۱۳۷۹.

166. عرفان اسلامی (شرح جامع مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه)/ مولف حسین انصاریان؛ ویرایش و تحقیق محسن فیض پور، محمدجواد صابریان. ‫قم ‫: دارالعرفان‫، ۱۳۸۶ - ۱۳۹۱.

167. ع‍ل‍م آم‍وزی و م‍ع‍رف‍ت ان‍دوزی: ش‍رح ح‍دی‍ث ع‍ن‍وان ب‍ص‍ری / رض‍ا رم‍ض‍ان‍ی گ‍ی‍لان‍ی. ت‍ه‍ران: س‍روش (ان‍ت‍ش‍ارات ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۸۱.

168. ع‍ل‍م ام‍ام / م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن م‍ظف‍ر؛ م‍ق‍دم‍ه، ت‍رج‍م‍ه و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات ع‍ل‍ی ش‍ی‍روان‍ی ه‍رن‍دی. [ت‍ه‍ران]: ال‍زه‍را(س)‫، [۱۳۶۹؟].

169. غیبت امام مهدی(ع) از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)/نویسنده ثامرهاشم عمیدی؛ ترجمه عبدالله امین پور. تهران: موعود عصر(عج)‫، ۱۳۸۸.

170. فرضییات علمی امام جعفر صادق(ع) / مولف رحمت الله سلامت طلب. تهران: انتخاب: میرباقری‫، ۱۳۸۹.

171. ف‍ره‍ن‍گ و آداب ک‍ار در ک‍لام ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ت‍ه‍ی‍ه ک‍ن‍ن‍ده وزارت ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی، دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی؛ پ‍ژوه‍ش و ت‍ح‍ق‍ی‍ق م‍وس‍س‍ه پ‍ژوه‍ش‍ی ع‍ل‍م‍ی ف‍ره‍ن‍گ‍ی طل‍ی‍ع‍ه م‍ن‍طق؛ ب‍ه س‍ف‍ارش دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی؛ ن‍اظری‍ن ص‍ال‍ح طاه‍ری خ‍رم آب‍ادی و ح‍س‍ی‍ن ن‍اطق الاس‍لام. ت‍ه‍ران: ق‍م : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‫، ۱۳۸۳.

172. ف‍ض‍ائ‍ل ال‍ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ت‍لاف‍ی. ت‍ه‍ران: ن‍ی‍ک م‍ع‍ارف، ۱۳۸۲.

173. ف‍ض‍ای‍ل و س‍ی‍ره ام‍ام ص‍ادق (ع) ص‍ادق آل م‍ح‍م‍د در آث‍ار اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه ح‍س‍ن زاده آم‍ل‍ی / ع‍ب‍اس ع‍زی‍زی. ق‍م: ص‍لاه‫، ۱۳۸۱.

174. ق‍ص‍اص در ف‍ق‍ه ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ م‍ول‍ف‍ان ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‍ان، م‍ه‍دی ف‍لاح. ق‍م: اح‍س‍ان، ۱۳۸۲.

175. کاشف الحقایق: (زندگانی امام جعفرصادق)/مولف مهدی پرویز. کرج: شانی، ‫۱۳۸۶.

176. کاشف الحقایق امام جعفرصادق (ع): زندگانی امام صادق علیه السلام. ../ نویسنده محسن ماجراجو؛ ویراستار مهدی صباغی. مشهد: دیانت‫، ۱۳۹۱.

177. ک‍ت‍اب م‍داح‍ی ش‍ه‍ادت ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه‍م ال‍س‍لام / ع‍ب‍اس ج‍وادی. اص‍ف‍ه‍ان : ن‍وراس‍لام، ۱۳۸۴.

178. ک‍رام‍ات و م‍ق‍ام‍ات ع‍رف‍ان‍ی ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ ع‍ل‍ی ح‍س‍ی‍ن‍ی ق‍م‍ی. ‫ق‍م ‫: ن‍ب‍وغ‫، ۱۳۸۱.

179. کلیات تعبیر خواب ابن سیرین، دانیال پیامبر، امام جعفرصادق (ع)، کرمانی/ تالیف ابوالفضل حسین بن محمدابراهیم تفلیسی. به همراه تعبیر خواب علامه مجلسی. قم: نگاران قلم‫، ‫۱۳۸۳.

180. گل های صادقیه: حکایت هایی از زندگی امام صادق (ع) ‫/ مولف موسسه آموزشی، پژوهشی قرآن و نهج البلاغه تسنیم. کرمان: انتشارات ودیعت، ‫۱۳۹۱.

181. مبانی و روش اندیشه امام صادق (علیه السلام)/ ‫ به اهتمام تالیف احمد پاکتچی ‫؛ دبیر اجرایی مرتضی سلمان نژاد. تهران: ‫دانشگاه امام صادق (ع)‫، ۱۳۹۱.

182. م‍ج‍م‍وعه م‍ق‍الات م‍ن‍ت‍خ‍ب ه‍م‍ای‍ش س‍راس‍ری ع‍ل‍م، م‍ع‍رف‍ت و ت‍ض‍ارب آرا در م‍ک‍ت‍ب ج‍ع‍ف‍ری / ب‍ه ک‍وش‍ش م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات ح‍وزه م‍ع‍اون‍ت پ‍ژوه‍ش‍ی دان‍ش‍گ‍اه ام‍ام ص‍ادق (ع) واح‍د خ‍واه‍ران ۹ و ۱۰ خ‍رداد ۱۳۸۴. ت‍ه‍ران : ک‍ارور‫، ۱۳۸۴.

183. عنوان دیگر: مدرسه امام صادق (ع): ۳۶۵ حدیث برگزیده از امام صادق (ع)/ احمد غلامی. قم: جمال‫، ۱۳۸۸.

184. م‍ش‍ع‍ل‍ه‍ای ش‍ع‍ل‍ه ور: پ‍ی‍ام ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام ب‍ه ع‍ب‍دال‍ل‍ه ب‍ن ج‍ن‍دب / م‍ول‍ف ت‍ق‍ی م‍ت‍ق‍ی. [ق‍م]: در ال‍ح‍دی‍ث، ۱۳۷۵.

185. م‍ص‍ب‍اح ال‍ش‍ری‍ع‍ه: از ک‍ل‍م‍ات ام‍ام ش‍ش‍م ح‍ض‍رت ص‍ادق (ع) ص‍د ب‍اب در ح‍ک‍م‍ت و م‍ع‍ارف و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک و اخ‍لاق و آداب و س‍ن‍ن / ت‍رج‍م‍ه و ش‍رح م‍ص‍طف‍وی. ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه م‍ص‍طف‍وی، ۱۳۸۲.

186. م‍ع‍ج‍زات ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ح‍ب‍ی‍ب ال‍ل‍ه اک‍ب‍رپ‍ور. م‍ش‍ه‍د: ن‍ش‍ر ال‍ف، ۱۳۸۲.

187. م‍ع‍ص‍وم ش‍ش‍م س‍ی‍د ال‍س‍اج‍دی‍ن ع‍ل‍ی ب‍ن ال‍ح‍س‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ب‍ق‍ل‍م ج‍واد ف‍اض‍ل. ت‍ه‍ران: ع‍ل‍م‍ی‫، ۱۳.

188. م‍غ‍ز م‍ت‍ف‍ک‍ر ج‍ه‍ان ش‍ی‍ع‍ه: ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ص)/ از مرکز مطالعات اسلامی استراسبورک؛ ت‍رج‍م‍ه و اق‍ت‍ب‍اس ذب‍ی‍ح ال‍ل‍ه م‍ن‍ص‍وری. ت‍ه‍ران: ج‍اوی‍دان‫، ۱۳۵۶.

189. م‍ف‍اه‍ی‍م ان‍س‍ان‍ی از دی‍دگ‍اه ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / م‍ح‍م‍دج‍واد م‍غ‍ن‍ی‍ه؛ ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍درس‍ول دری‍ائ‍ی. ت‍ه‍ران : انتشارات اسلامی‫، [۱۳۳۶].

190. مکاتبات امام جعفر صادق (ع) با فرماندار اهواز/ گردآورنده محمدحسین هدایت اهوازی. قم: روح‫، ۱۳۸۷.

191. مکتب دار: کوتاهه هایی از زندگانی امام صادق علیه السلام/ مهدی قزلی. تهران: امیر کبیر، کتابهای جیبی‫، ۱۳۹۰.

192. مناظره های امام جعفر صادق(ع) با منکران خدا/ مولف علیرضا ملکیان. تهران: علیرضا ملکیان‫، ۱۳۸۸.

193. منهج الیقین (شرح نامه امام صادق علیه السلام به شیعیان)/ سیدعلاءالدین محمد گلستانه؛ تحقیق سیدمجتبی صحفی، علی صدرایی خویی. تهران: دارالحدیث‫، ۱۳۸۹.

194. موسوعه الامام الصادق علیه السلام/ تالیف محمدکاظم القزوینی. قم: اجتهاد‫، -۱۳.

195. نصایح امام جعفر صادق (ع)/ تالیف علی اصغر مقسمی، مریم صفرخانی. گرگان: مقسم، ‫۱۳۸۷.

196. ن‍گ‍اه‍ی ب‍ر زن‍دگ‍ی ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی اش‍ت‍ه‍اردی. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر م‍طه‍ر، ۱۳۷۴.

197. نگاهی به حیات طیبه امام جعفر صادق علیه السلام/ عبدالامیر فائق، گروه تحقیق و تالیف دارالصادقین. تهران: دارالصادقین‫، ۱۳۹۱.

198. نگاهی به زندگانی امام صادق(ع) / موسسه مطبوعاتی تشیع. [بی جا]: موسسه مطبوعاتی تشیع‫، ۱3.

199. وصایای امام صادق علیه السلام به عبدالله بن جندب و محمدبن نعمان/ [تهیه و تنظیم فرهودی]؛ ترجمه محمد فربودی. قم: هدی‫، ۱۳۸۵.

200. وظای‍ف اس‍ت‍ان‍داران از دی‍دگ‍اه ام‍ام ص‍ادق (ع): "ره‍ن‍م‍وده‍ای ام‍ام (ع) ب‍ه اس‍ت‍ان‍داران، ف‍رم‍ان‍داران، ب‍خ‍ش‍داران "/ ت‍رج‍م‍ه و ن‍گ‍ارش ب‍اق‍ری ب‍ی‍ده‍ن‍دی؛ م‍ق‍دم‍ه ی‍وس‍ف ص‍ان‍ع‍ی؛ ت‍ق‍ری‍ظ م‍ه‍دوی ک‍ن‍ی. ق‍م: نشر روح‫، [۱۳۶۰].

201. وعده بهشت:امام صادق علیه السلام/عباس ندیمی. تهران: پیام یاس، ‫ ۱۳۸۸.

202. ویژگی های امام صادق(ع): الخصائص الصادقیه / حامد فدوی اردستانی. قم: نسیم کوثر‫، ۱۳۹۱.

203. وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای رف‍ت‍اری و ک‍ل‍م‍ات ح‍ض‍رت رس‍ول اک‍رم (ص)/ م‍ول‍ف ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی ح‍ق‍ی‍ق‍ی زاده. اص‍ف‍ه‍ان : خ‍ات‍م الان‍ب‍ی‍اء، ۱۳۸۵.

204. ه‍دی‍ه آس‍م‍ان‍ی (وص‍ی‍ت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)، ب‍ه س‍ال‍ک‍ان طری‍ق ال‍ی ال‍ل‍ه / م‍ول‍ف م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی ص‍ف‍ائ‍ی‍ان. ت‍ه‍ران: م‍ه‍رب‍رن‍ا، ۱۳۸۳.

205. هزار و یک نکته از زندگی امام صادق (ع)/ مولف غلامعلی شجاع نظری. تهران: گلزار کتاب‫، ‫۱۳۸۸.

206. یا جعفربن محمد الصادق علیه ا لسلام/ سیدمحمد مهدی موسوی. قم: بهار دل ها، ‫۱۳۹۱.

207. یکصدو ده حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام/ گردآورنده محمدحسین مجاهد. [قم]: فقه‫، ۱۳۸۴.

208. ی‍ک‍ص‍د و ده درس زن‍دگ‍ی از ح‍ض‍رت ام‍ام ص‍ادق (ع)/ ت‍ال‍ی‍ف ح‍س‍ی‍ن اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی. ت‍ب‍ری‍ز: اخ‍ت‍ر، ۱۳۸۰.

ب: کودک ونوجوان:
1. آخ‍ری‍ن ب‍ازم‍ان‍ده: م‍ج‍م‍وع‍ه دوازده ق‍ص‍ه از زن‍دگ‍ی ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق (ع)/ ن‍وش‍ت‍ه م‍س‍ل‍م ن‍اص‍ری؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍رت‍ض‍ی ام‍ی‍ن، ت‍ه‍ران: پ‍ی‍ام آزادی، ۱۳۷۸.

2. آخرین سفارش/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر حسام الدین طباطبایی، تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

3. ارزش کار و تلاش/نویسنده مجید ملا محمدی؛ تصویر گر طیبه توسلی، قم: منشور وحی: فاتح خیبر‫، ۱۳۸۸.

4. از تو حرکت!/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی، تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

5. از صادق آل محمد (ص) امام صادق (ع) برام بگو/ نویسنده صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر، تهران: قیوم، ‫۱۳۹۱.

6. از مدینه تا ملکوت...: زندگانی امام جعفر صادق (ع)/ نوشته محسن پارسا؛ نقاشی علی محمدی، تهران: سپیده‫، ۱۳۸۸.

7. امام به من لبخند نزد/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی، تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

8. ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق (ع): برای دبستانی ها/ ن‍وش‍ت‍ه ح‍س‍ی‍ن ف‍ت‍اح‍ی؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا دادگ‍ر؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی ح‍ج‍وان‍ی، ت‍ه‍ران: ق‍دی‍ان‍ی؛ ک‍ت‍اب‍ه‍ای ب‍ن‍ف‍ش‍ه، ۱۳۸۲.

9. امام جعفرصادق (ع): (بازگشت قهوه ای)/ نویسنده ماندانا زارعی؛ تصویرگر سمیه بیگلری، کرج: در دانش بهمن، ‫ ۱۳۸۷.

10. امام جعفرصادق (ع)/نویسنده زهره فنایی،شاعر زهرا الماسی؛ تصویرگر مریم جابری، مشهد: آذرآوا، ‫۱۳۸۹.

11. امام جعفر صادق (ع): کودکی یک بزرگ/نویسنده سپیده خلیلی؛ تصویرگر سعید رزاقی. تهران: لوح دانش‫، ۱۳۹۰.

12. امام جعفر صادق (ع)/ نویسنده اسماعیل هنرمندنیا؛ تصویرگر مرجان نیک جاه، قزوین: سایه گستر‫، ۱۳۸۶.

13. امام جعفر صادق علیه السلام/ نویسنده اکرم مطلبی کربکندی؛ تصویرگر طاهره رضایی، تهران: گوهر اندیشه، ‫۱۳۹۰.

14. امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام/شاعرحسین موسوی پاکزاد؛ تصویرگر سمانه یاری، قم: موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع، ‫۱۳۸۹.

15. امام صادق(ع)/نظم نجمه السادات هاشمی؛ تصویرگر منصوره صحرایی، قم: حدیث نینوا، ۱۳۸۸.

16. ام ف‍روه س‍لام ال‍ل‍ه ع‍ل‍ی‍ه‍ا: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه ی م‍ادر ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ب‍ه‍اآال‍دی‍ن ق‍ه‍رم‍ان‍ی ن‍ژاد (ش‍ائ‍ق ت‍ه‍ران)، ق‍م: ن‍ص‍ای‍ح، ۱۳۸۰.

17. بهار و باران: چهل قصه از زندگی امام صادق علیه السلام/ ناصر نادری، تهران: پیام محراب‫، ‫۱۳۸۴.

18. به دنبال خانه دوست/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر حسام الدین طباطبایی، تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

19. به رنگ آسمان: داستان تولد امام صادق (ع) برای کودکان/ نویسنده ناصر نادری؛ تصویرگر سولماز جوشقانی، تهران: پیام محراب، کتابهای غنچه، ‫۱۳۸۷.

20. ب‍ه‍ش‍ت ب‍رای ه‍م‍س‍ای‍ه: داس‍ت‍ان ه‍ای‍ی از زن‍دگ‍ی ام‍ام ص‍ادق (ع) / م‍ج‍ی‍د م‍لام‍ح‍م‍دی، ق‍م: ب‍وس‍ت‍ان ک‍ت‍اب ق‍م (ان‍ت‍ش‍ارات دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، ح‍وزه ع‍ل‍م‍ی‍ه ق‍م)‫، ۱۳۸۵.

21. پاداش شکر امام صادق علیه السلام/ نویسنده ابوالفضل هادی منش.؛ تصویرسازی و گرافیک ازکانون طراحی و تصویرگری جارچی، قم: نسیم حیات‫، ۱۳۹۱.

22. پ‍در ع‍ل‍م دن‍ی‍ا/ سراینده ع‍ل‍ی ع‍ب‍اس‍ی؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر س. ب‍روج‍ردی، م‍ش‍ه‍د: م‍ن‍ت‍ظران ظه‍ور‫، ۱۳۹۱.

23. پ‍ی‍راه‍ن ب‍ل‍ن‍د م‍اه: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ش‍ه‍رام ش‍ف‍ی‍ع‍ی، ت‍ه‍ران: مدرسه‫، ۱۳۸۲.

24. پ‍ی‍روز م‍ی‍دان، راه خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی / م‍ول‍ف م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان؛ ن‍ق‍اش‍ی خ‍ش‍ای‍ار ق‍اض‍ی زاده، ت‍ه‍ران: ف‍اراب‍ی، ۱۳۸۳.

25. جام شیشه ای و معجزه/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سید حسام الدین طباطبایی. تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

26. جدال در محله/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

27. جعفر بن محمد(صادق)(ع)/ نویسندگان فاطمه بختیاری و زهرا یعقوبی؛ تصویرگر الهام ارکیا. قم: براق، ۱۳۸۸.

28. چرا او را صادق نامیدند؟/نویسنده ابوالفضل هادی منش؛ تصویرگر الهام ارکیا. قم: حدیث نینوا، ‫۱۳۸۹.

29. چشمه دانش/ شاعر مهدی وحیدی صدر؛ طراحی شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر؛ تصویرگر: الهه ارکیا. قم: جامعه القرآن الکریم، ۱۳۸۶.

30. چهار سفارش از: امام صادق علیه السلام/ پدیدآورنده مدرسه علوی ۲؛ تصویرگر مرتضی امین. تهران: برای فردا، ‫۱۳۸۹.

31. حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام)/ نگارش احسان قنبری؛ تصاویر علی محمدی. تهران: همکلاسی، ۱۳۸۶.

32. حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)/نویسنده محمود میرزایی دلاویز؛ طرح و اجرا شرکت کامپیوتری بارع سازان. تهران: شهرزاد، ‫۱۳۹۰.

33. ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ب‍ازن‍وی‍س‍ی م‍ه‍دی رح‍ی‍م‍ی. ت‍ه‍ران: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت، م‍رک‍ز چ‍اپ و ن‍ش‍ر: ۱۳۷۳.

34. حضرت امام جعفرصادق علیه السلام/ شعر حسین میرزایی؛ تصویرگر حامد غفاریان؛ به سفارش انتشارات برکات اهل بیت (ع). مشهد: انتشارات برکات اهل بیت علیهم السلام، ‫۱۳۸۸.

35. حضرت جعفربن محمد(صادق)(علیه السلام)/ نویسنده مهدی وحیدی صدر؛ تصویرگر حسین آسیوند. تهران: انتشارات مسیا، ‫۱۳۹۲.

36. حضرت جعفر بن محمد (صادق) سلام الله علیه/نویسنده مهدی وحیدی صدر؛ تصویرگر حسین آسیوند. قم: براق، ۱۳۸۵.

37. ح‍ق‍ی‍ق‍ت ب‍ل‍ن‍دت‍ر از آس‍م‍ان: از س‍خ‍ن‍ان ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق (ع)/ ب‍ه ان‍ت‍خ‍اب و ت‍رج‍م‍ه ی غ‍لام‍رض‍ا ام‍ام‍ی؛ ن‍ق‍ش و ت‍ذه‍ی‍ب ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ص‍ادق‍ی ت‍ه‍ران : ک‍ان‍ون پ‍رورش ف‍ک‍ری ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان، ۱۳۸۲.

38. خ‍ورش‍ی‍د ن‍م‍ی م‍ی‍رد: داس‍ت‍ان زن‍دگ‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ب‍ازآف‍ری‍ده رض‍ا ش‍ی‍رازی. ت‍ه‍ران: پ‍ی‍ام آزادی، ۱۳۷۲.

39. داستان زندگی امام جعفرصادق(علیه السلام)/بازآفریده امیر مهدی مراد حاصل؛ تصویرگر محمد حسین صلواتیان. تهران: ورای دانش: پیام نور، ‫۱۳۸۹.

40. داس‍ت‍ان زن‍دگ‍ی ام‍ام ج‍ع‍ف‍رص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ب‍ازآف‍ری‍ده ام‍ی‍رم‍ه‍دی م‍رادح‍اص‍ل؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن ص‍ل‍وات‍ی‍ان. ت‍ه‍ران: پ‍ی‍ام ن‍ور، گ‍ل‍ه‍ای ب‍ه‍ش‍ت، ۱۳۷۶.

41. داس‍ت‍ان‍ه‍ای ام‍ام س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام و ص‍ادق‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام ب‍رگ‍رف‍ت‍ه از ب‍ح‍ارالان‍وار/ ت‍ه‍ی‍ه و ت‍ن‍ظی‍م ج‍ع‍ف‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی. ق‍م : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن، ۱۳۸۴.

42. در خرابه های شهر/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

43. دعای گنجشک ها: زندگی نامه ی امام صادق(علیه السلام) برای کودکان/مرتضی دانشمند؛ تصویرگر عاطفه ملکی جو. تهران: مدرسه، ‫۱۳۸۹.

44. زندگی امام صادق علیه السلام/ نویسنده و تصویرگر زهره سادات فیض آبادی. تهران: قصر کتاب، ‫۱۳۹۰.

45. زندگی نامه امام جعفرصادق علیه السلام/ نویسنده مجتبی عبدی اسکندری؛ شاعر مریم جباری؛ تصویرگر زهره سیدمراغه. مشهد: نگین هشتم، ‫۱۳۹۱.

46. زیباترین شب: داستانهایی از زندگی امام صادق علیه السلام/ مجید محبوبی. قم: نسیم حیات، ‫۱۳۹۰.

47. سیری در زندگی معصومین: امام جعفر صادق(ع)/مولف مهدی داورزنی؛ [تصویرگر سامان شاه محمد]. تهران: خیرالله، ‫۱۳۹۰.

48. شب بارانی/نویسنده غلامرضا آبروی؛ تصویرگران سعید گائینی، نسرین گائینی. قم: حضور‫، ۱۳۸۸.

49. شکایت از روزگار: برگرفته از کتاب داستان راستان استاد شیهد مرتضی مطهری (ره)/ بازنویسی حمزه علی شیخ تبار؛ مدیر هنری جواد ابراهیمی. قم: گاه سحر، ‫۱۳۸۹.

50. شگفتی های آفرینش به بیان امام ششم(علیه السلام)/ سیدمسعود راد. تهران: مدرسه‫، ۱۳۹۰.

51. صادق آل محمد: امام صادق(ع)/ تالیف فاطمه پارسا؛ تصویرسازی آتلیه محمدی فرد. تهران: شبرنگ، ‫۱۳۸۹.

52. ص‍ب‍ح ص‍ادق (ام‍ام ص‍ادق (ع)/ س‍روده: ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی س‍پ‍اه‍ی ی‍ون‍س‍ی؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر: س‍ی‍م‍ا ب‍روج‍ردی. م‍ش‍ه‍د: ان‍ص‍ار، ۱۳۸۴.

53. قصه هایی از امام صادق (ع)/نویسنده مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

54. کودک خندان: امام صادق (علیه السلام)/مولف ابوالفضل هادی منش؛ تصویرگر فرشته ارکیا؛ طراحی شرکت سیمای نور کوثر. قم: حدیث نینوا، ‫۱۳۸۸.

55. کودک دانشمند ‫= ‫The scholar child/نویسنده حسین رثایی؛ ترجمه انگلیسی رحیم دولتی؛ ترجمه عربی منصور ربیعه؛ شعر سهیلا قربانی؛ تصویرگران طیبه آقایی، الهام نیک فرجام. مشهد: پارسیران، ‫۱۳۹۱.

56. مجموعه یاعلی یا علی: امام جعفر صادق (ع)/نویسنده فریبا کلهر؛ تصویرگر علیرضا گلدوریان. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتابهای پروانه،، ۱۳۸۶.

57. م‍رد ص‍ادق: ح‍ض‍رت ام‍ام ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام / ن‍وی‍س‍ن‍ده م‍ه‍دی م‍رادح‍اص‍ل. ت‍ه‍ران: وزارت آم‍وزش و پ‍رورش، م‍ع‍اون‍ت پ‍رورش‍ی، م‍وس‍س‍ه ف‍ره‍ن‍گ‍ی م‍ن‍ادی ت‍رب‍ی‍ت‫، ۱۳۸۰.

58. مردی در تنور آتش/ به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

59. مگسی که از خلیفه نمی ترسید/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

60. ملا مجدالدین، سفیر مهربان امام صادق(ع)/نویسنده طاهر خوش؛ شاعر مهدی وحیدی صدر؛ تصویرگر فرشته ارکیا. قم: شوق، ‫۱۳۹۰.

61. مهربان هشتم امام صادق (ع): امام ششم/نوشته مجید ملامحمدی؛ طراح تصاویر محمدحسین صلواتیان. تهران: پیام آزادی، کتاب های پرنده‫، ۱۳۸۵.

62. میهمان تنور/ محمد مقیمی. تهران: غدیر‫، ۱۳.

63. نقشه طلایی/تدوین موسسه آموزشی، پژوهشی قرآن و نهج البلاغه تسنیم. قم: نسیم حیات، ‫۱۳۹۱.

64. همراه با امام جعفر صادق علیه السلام ویژه نوجوانان عزیز/گردآورنده امید سمامی. قم: اشک یاس‫، ۱۳۸۹.

65. همسایه ی مردم آزار/به روایت مجید ملامحمدی؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۱.

66. ‫از صادق آل محمد (ص) امام صادق (ع) برام بگو/ نویسنده صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر. تهران: اعجاز قلم‫، ۱۳۹۱.

ج: پایان نامه ها:
1. ارائ‍ه ت‍ص‍وی‍ری از ف‍رد ت‍رب‍ی‍ت ی‍اف‍ت‍ه در م‍ن‍ظر ام‍ام ص‍ادق (ع)[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍ود ده‍ق‍ان‍ی اح‍م‍د آب‍اد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی ق‍ائ‍م‍ی ام‍ی‍ری؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن آم‍وزگ‍ار. تهران: دان‍ش‍گ‍اه آزاد اس‍لام‍ی، واح‍د ت‍ه‍ران م‍رک‍زی، دان‍ش‍ک‍ده ع‍ل‍وم اج‍ت‍م‍اع‍ی و روان‍ش‍ن‍اس‍ی، 1384.

2. اه‍داف و م‍ح‍ت‍وای ت‍رب‍ی‍ت از دی‍دگ‍اه ام‍ام ص‍ادق (ع)[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر زه‍را دروی‍ش‍ی؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن ای‍م‍ان‍ی؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور طی‍ب‍ه م‍اه‍رو زاده. رشته تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: دان‍ش‍گ‍اه آزاد اس‍لام‍ی، واح‍د ت‍ه‍ران م‍رک‍زی، دان‍ش‍ک‍ده روان‍ش‍ن‍اس‍ی و ع‍ل‍وم ت‍رب‍ی‍ت‍ی، 1381.

3. بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) جزء اول[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/نگارش کاظم زمانی؛ استاد راهنما رضا مؤدب؛ استاد مشاور محمدتقی دیاری. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1380.

4. بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) جزء چهارم قرآن[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/نگارنده وحید وطن خواه؛ استاد راهنما رضامودب؛ استاد مشاور علی احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1380.

5. بررسی روایات تفسیری امام صادق علیه السلام جزء پنجم قرآن[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/نگارنده امید داغر؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری؛ استاد مشاور غلامحسین اعرابی. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1381.

6. ب‍ررس‍ی ش‍خ‍ص‍ی‍ت و ن‍ق‍ش زراره در اح‍ادی‍ث ص‍ادق‍ی‍ن (ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام)[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر رب‍اب‍ه پ‍وره اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ه‍ل‍ه غ‍روی اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ارف. تهران: دان‍ش‍گ‍اه آزاد اس‍لام‍ی، واح‍د ت‍ه‍ران م‍رک‍زی، دان‍ش‍ک‍ده روان‍ش‍ن‍اس‍ی و ع‍ل‍وم اج‍ت‍م‍اع‍ی. 1381.

7. بررسی مقایسه ای شیوه های شاگرد پروری امام جعفر صادق(ع) با مکتب پوزیتیویسم در چهار مقوله ی آرای تربیتی، حقیقت انسان، اهداف تربیتی و برنامه تربیتی [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/دانشجو محمدباقر اعراب شیبانی؛ استاد راهنما سعید خرم رویی؛ استاد مشاور احمد حسین فلاحی. رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت. همدان: دانشگاه پیام نور. مرکز همدان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه علمی علوم تربیتی. 1389.

8. تأثیر شناخت بر سازگاری از دیدگاه امام صادق علیه السلام[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/پژوهشگر ارمغان کلانترهرمزی؛ استاد راهنما محسن ایمانی؛ استاد مشاور گل بابا سعیدی. رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی. 1384.

9. تاثیر شاگردان ممتاز امام صادق (ع) در گسترش دانش مسلمین [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/نگارنده زهرا هاشمی؛ استاد راهنما مینو صدرزاده؛ استاد مشاور محمد رمضان پور. رشته تاریخ تشیع. مشهد: دانشگاه پیام نور. مرکز مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه تاریخ تشیع. 1389.

10. ‫ترجمه و تحقیق کتاب الطاق (فقه الامام جعفر الصادق (سلام الله علیه) [ (محمدجواد نعینه)] [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/پژوهشگر داود حامدی؛ استاد راهنما گوگانی؛ استاد مشاور فخاریان. رشته فقه و مبانی حقوق. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی. 1379.

11. شاگردان برجسته امام جعفر صادق علیه السلام[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/دانشجو ریحانه صهبائی زارعی؛ استاد راهنما تفضلی؛ استاد مشاور سعیدی. رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی. مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 1384.

12. قرآن در احادیث امام صادق (ع) [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/نگارنده علی بزرگ پور؛ استاد راهنما منصور پهلوان؛ استاد مشاور زهره اخوان مقدم. رشته تفسیر. تهران: ‫دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. دانشکده علوم قرآنی تهران. 1390.

13. قرآن در احادیث مروی از امام جعفر صادق- علیه السلام[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/ نگارش مهری کماری علایی؛ استاد راهنما محمد غفرانی؛ استاد مشاور مریم حاجی عبدالباقی. رشته علوم قرآن و حدیث. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 1384.

14. مبانی و مفاهیم تعلیم و تربیت در دوره عباسی اول[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/پژوهشگر محمد اصغری؛ استاد راهنما حریرچی؛ استاد مشاور دیباجی. رشته زبان و ادبیات عرب. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 1378.

15. موعود در کلام ائمه تا پایان عصر امام صادق(ع) با تکیه بر کلام علی(ع)[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/مولف محمدمهدی خالقی؛ استاد راهنما مرضیه اخلاقی. رشته علوم نهج البلاغه. تهران: دانشگاه پیام نور (تهران). گروه الهیات و معارف اسلامی.1386.

16. نقد و بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزء سوم قرآن[پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/نگارنده علی اکبر فرهنگ فلاح؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری؛ استاد مشاور علی احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. 1379.

17. ‫بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) ذیل جزء (۲) قرآن کریم [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/نگارنده محمدحسن مسلمی؛ استاد راهنما جعفر نکونام؛ استاد مشاور رضا مؤدب. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. 1379.

18. ‫ متون و روایات دلایل و معجزات ائمه (امام صادق(ع) تا امام مهدی (عج)) در منابع شیعی قرن دوم تا پایان قرن ششم [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه]/کامران محمدحسینی؛ استاد راهنما اصغر قائدان؛ استاد مشاور محمدصادق جمشیدی. رشته تاریخ تشیع. تهران: دانشگاه پیام نور. مرکز تهران جنوب. دانشکده علوم انسانی. گروه تاریخ. 1390. منبع: الاثر

 

 منبع : پایگاه خبری تحلیلی دین پژوهی دین آنلاین , خداداد شهری، نیره

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه