مقاله ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران

مقاله ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران" مقاله ای است در 30 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تمایزات منطقه‌ای؛ دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود؛ صنایع تولیدی ایران؛ الگوی مخاطره نسبی کاکس پرداخته شده است

چکیده مقاله

اگرچه مطالعات اندکی دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود را در برخی از صنایع تولیدی ایران موردبررسی قرار داده‌اند اما در هیچ‌کدام از مطالعات این حوزه عوامل محیطی مؤثر بر دوره حیات بنگاه‌ها مورد کنکاش قرار نگرفته است. بر این اساس، این مطالعه با هدف معرفی و شناسایی عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با تأکید بر ویژگی‌های محیطی (که در این مطالعه با تمایزات استانی مشخص شده) طراحی‌شده است. درمجموع از 20 متغیر در گروه‌های پنج‌گانه ویژگی‌های بنگاه، صنعت، مخارج، نیروی انسانی و محیطی، 9 متغیر به عوامل محیطی تأثیرگذار بر دوره حیات بنگاه‌ها در مناطق منظور و برای تبیین تأثیرات احتمالی این متغیرها بر دوره حیات از الگوی مخاطره نسبی کاکس استفاده ‌شده است. داده های مورد نیاز در این پژوهش نیز از نتایج سرشماری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و بر حسب بنگاه استخراج گردیده است. همسو با اکثر مطالعات این حوزه، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای محیطی نرخ بیکاری و تغییرات آن، رشد متوسط درآمد خانوار، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه مناطق، تراکم و رشد جمعیت، نرخ باسوادی مناطق، رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و امنیت دوره حیات بنگاه‌ها را به‌صورت معناداری تحت تأثیر قرار داده است.

عنوان مقاله [English]

Environmental Characteristics and Life Duration of Manufacturing Firms in Iran

چکیده [English]

Although a few studies have been done on the life duration of new firms entrant in Iranian manufacturing industries, but none of them studied the influence of environmental factors on firm's life duration. Accordingly, this study aims to introduce and identify those factors affecting life duration of Iranian manufacturing industries, by the emphasis on environmental characteristics (between provinces). Among 20 variablesin in five groups, namely firm as well as industry, expenditures, human and environment characteristics, 9 variables have categorized as environmental group. Using Cox proportional hazard model and SCI data at firm level, the findings of this paper show that the environmental variables such as unemployment rate and its changes, average growth rate of household income (as a substitution for market demand), growth rate of regional GDP per capita, density and growth of population, regional literacy rate, growth rate of banking facilities and security have significantly affected firms life duration. Consequently, the life duration of manufacturing industries can be assessed and predicted by internal and environmental factors and therefore the life duration is no random variable.

کلیدواژه‌ها [English]

Regional Differences, Life Duration of New Firms, Manufacturing Industries of Iran, Cox Hazard Function

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه