مقاله نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

مقاله نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

مقاله علمی و پژوهشی" نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی" مقاله ای است در 23 صفحه با 36 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .
در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات انگیزش بیرونی؛ انگیزش درونی؛ فعالیت جسمانی؛ کارمند.؛ نظریۀ خودتعیین‌گری، بزرگسالان ، ورزش بزرگسالان ، فعالیت بزرگسالان و گرایش بزرگسالان مطرح شده است
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

چکیده
براساس تحقیقات افراد در سطوح مختلف فعالیت جسمانی انگیزه‌های متفاوتی برای فعالیت دارند. در این پژوهش به‌دنبال آن بودیم که براساس نظری? خودتعیین‌گری مشخص کنیم که چگونه انگیزه‌ها سه سطح فعالیت جسمانی (غیرفعال، فعال و تمرین مستمر) را از یکدیگر متمایز می‌سازند، 159 نفر از کارکنان دانشگاه زنجان (با میانگین سنی 33 سال) مقیاس «انگیزش ورزشی و مرحل? تغییر را تکمیل کردند. با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی ساز? مقیاس انگیزش ورزشی (EMI-2) برای جامع? مورد بررسی محاسبه شد. نتایج این بررسی 6 خرده‌مقیاس را تأیید کرد: سلامت و آمادگی، فواید اجتماعی – هیجانی، کنترل وزن، کنترل استرس، کسب لذت و وضعیت ظاهری. یافته‌ها نشان داد که انگیزه‌های لذت، کنترل استرس و فواید اجتماعی – هیجانی، سطوح مختلف فعالیت را متمایز می‌کنند. اثر متغیرهای تعدیل‌کنند? سن و جنسیت معنادار نبود. در نتیجه انگیزش درونی (لذت) و انگیزش بیرونی ارادی (کنترل استرس و فواید اجتماعی – هیجانی) نقش مؤثری در تغییر رفتار و افزایش فعالیت جسمانی دارند.

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه