مقاله پژوهشی بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى

مقاله پژوهشی بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى

مقاله پژوهشی بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن اثر نویسندگان سیّد على اصغر میرباقرى فرد دانشیار دانشگاه اصفهان و فاطمه طاهرى دانشجوى دکترى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه اصفهان است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است

در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است :

این مقاله یکى از مباحث مهم در سیر و سلوک، یعنى سفر آفاقى را در متون عرفانى تا قرن هفتم هجرى بررسى و تحلیل میکند. نگارنده پس از ذکر مقدّمه‌اى دربارة سیروسفر به تعریف سفرو سیروسلوک پرداخته و پیشینة سفر در قرآن و حدیث را به اجمال تبیین کرده است. نویسنده انواع، سفر و سیروسلوک را نیز از متون عرفانى استخراج و عرضه کرده و سپس به تبیین اهداف صوفیان از سفرو لوازم لازم در سفر پرداخته و پس از تشریح آداب سفر و آداب ورود به خانقاه، رابطة مشایخ تصوّف با سیروسفر را تحلیل نموده است. در پایان تأثیرات و فواید سفر صوفیان را بیان کرده است.

برای دریافت مقاله علمی و پژوهشی از لینک زیر استفاده نمائید

دانلود مقاله PDFمطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه