مقاله تأثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان

مقاله تأثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان " مقاله ای است در 32 صفحه و با 70 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق مالیاتی، تمکین مالیاتی، اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی پرداخته شده است

چکیده مقاله

مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهای جدید، متضمن افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی به مدل­های سنتی­ است. مقالۀ حاضر در صدد افزودن «اخلاق مالیاتی» به مدل تمکین مالیاتی است.

­های اخلاق مالیاتی با پرسش­نامه­ای که، سؤالات آن برگرفته از نظرسنجی­های جهانی ارزش­ها (wvs) بوده، کمی شده است. جامعه آماری شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه­گیری به روش تصادفی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعیین شده، به­منظور بررسی فرضیه­های پژوهش، 100 نفر مؤدی مالیاتی است که پس از جمع­آوری داده­ها تجزیه و تحلیل با استفاده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطی به روش OLS و رگرسیون چند متغیره لجستیک دو جمله­ای استفاده شد.

نتایج حاصل از برآورد مدل­ها نشان می­دهد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان 95% و متغیر سن در سطح اطمینان 90% اثر مثبت و معناداری بر اخلاق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان 95% متغیر اخلاق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه