مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی
تاریخ 26 آبان 1398 ساعت 18:36:57
کد خبر: 003900
مقاله ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی " مقاله ای است در 17 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارکنان دانشی؛ ارزیابی عملکرد؛ بهرهوری؛ مدیریت دانش؛ تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شده است

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف توسعه یک مدل بومی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی یکی از سازمان‌های دانش‌محور دفاعی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به‌لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1100 نفر از کارکنان دانشی سازمان است که برای انتخاب نمونه 212 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بود که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 0.895 محاسبه و روایی آن با شیوه روایی صوری و محتوا مورد تأیید قرار گرفت. به ‌منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتیجه این تحقیق منجر به توسعه مدلی گردید که شامل چهار دسته فعالیت برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی و 25 شاخص برای اندازه‌گیری این فعالیت‌ها می‌باشد. شاخص‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند و فعالیت‌های علمی، آموزشی و اجرایی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

عنوان مقاله [English]

Designing a Native Model for Knowledge Employees Performance Appraisal

چکیده [English]

This research is intended to develop a native model for appraising the performance of a knowledge employees of a knowledge based defense organization in Tehran. This is an applied research which follows a descriptive analytic correlational method. The research population include 1100 employees of the organization from whom 212 employees are selected as sample group through stratified random sampling. A researcher-made questionnaire with a reliability of 0/895 Cronbach’s Alfa was used to collect data. The face validity and content validity of the questionnaire was confirmed. Factor analysis was employed to analyse the data. The research resulted in a model with four groups of activities and 25 indicators for their assessment. The indicators relating to research activities were the highest. Scientific, educational, and administrative activities occupied the next grades respectively

کلیدواژه‌ها [English]

Knowledge Employees, performance appraisal, productivity, knowledge management, Confirmatory Factor Analysis

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF