مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله تأثیر رویه‌های عملکرد بالا بر خروجی‌های منابع انسانی و عملکرد سازمان
تاریخ 23 آبان 1398 ساعت 22:19:25
کد خبر: 003794
مقاله تأثیر رویه‌های عملکرد بالا بر خروجی‌های منابع انسانی و عملکرد سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر رویه‌های عملکرد بالا بر خروجی‌های منابع انسانی و عملکرد سازمان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رویه‌های عملکرد بالا؛ خروجی‌های منابع انسانی؛ عملکرد سازمان؛ جعبه سیاه پرداخته شده است

چکیده مقاله

رویه‌های مدیریت منابع انسانی که بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد سازمان‌ها داشته‌اند، با عنوان «رویه‌های عملکرد بالا» معرفی شده‌اند. از سویی محققان، خروجی‌های منابع انسانی را به‌عنوان واسطه‌ای بین رویه‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان مورد توجه قرار داده‌اند. در پژوهش حاضر، سه هدف مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: 1- بررسی تأثیر رویه‌های عملکرد بالا بر عملکرد سازمان 2- بررسی تأثیر رویه‌های یادشده بر خروجی‌های منابع انسانی 3- بررسی تأثیر خروجی‌های منابع انسانی بر عملکرد سازمان.

به‌منظور انجام پژوهش حاضر، سازمان‌های جهاد کشاورزی در سطح استان اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه بوده و از تحلیل همبستگی، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت رویه‌های عملکرد بالا و خروجی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می‌باشد. اما میان رویه‌های مدیریت منابع انسانی و خروجی‌های منابع انسانی در این سازمان‌ها رابطه‌ی معناداری تشخیص داده نشد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of High Performance Procedure On Human Resource Outputs and Organizational Performance

چکیده [English]

Human resource management procedures, which have had outmost effect on organizations, are referred to as "high performance". Investigators consider output as intermediary between human resource management procedures and organization performance. This research follows three purpose, including: 1) assessing the effects of high performance on organization performance, 2) assessing the effect of procedures on human resource outputs, and 3) assessing the effect of human resource outputs on organization performance.

Organizations of the ministry of Jihad-e-Keshavarzi in Isfahan were selected to be studied. Questionnaires were used to collect data. Correlation analysis, linear regression, and multiple regression were applied to analyze the data. The results indicated that high performance procedures as well as human resource management outputs had positive effect on organization performance. However, there were no significant relation between human resource management procedure and human resource outputs of the organization.

 

کلیدواژه‌ها [English]

: High Performance Procedure, Human Resource Output, Organization Performance, Black Box

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: