مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله تبیین نقش یادگیری در بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی
تاریخ 21 آبان 1398 ساعت 20:28:58
کد خبر: 003736
مقاله تبیین نقش یادگیری در بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین نقش یادگیری در بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی" مقاله ای است در 27 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری نیروی انسانی؛ یادگیری سازمانی؛ توانمندسازی کارکنان پرداخته شده است

چکیده مقاله

نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده‌ترین ثروت و دارایی هر سازمان است. مباحث مربوط به یادگیری سازمانی، ازجمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی نقش یادگیری سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شدند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر 150 نفر از کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف نفت و گاز پارس ساکن در یکی از نواحی چندگانه‌ی شهرک مسکونی نفت واقع در شهرستان جم به تعداد 300 نفر بودند که گزینش آن‌ها به‌روش تصادفی انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار‌های spss و لیزرل استفاده گردید. یافته‌های به‌دست‌آمده از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری، نشان داد که رابطه‌ علی بسیار قوی میان یادگیری سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی و نیز میان یادگیری و توانمندسازی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توانمندسازی درمجموع می‌تواند به افزایش رابطه‌ی بین یادگیری و بهره‌وری نیروی انسانی منجر شود؛ ولی اثر مستقیم یادگیری بر بهره‌وری بیش‌تر از اثر غیرمستقیم آن ازطریق توانمندسازی در این مطالعه شناسایی شد. هم‌چنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی بین ابعاد یادگیری و بهره‌وری به نسبت سایر متغیرها قوی‌تر

عنوان مقاله [English]

Verifying the role of Learning in Human Resource Productivity through Empowerment

چکیده [English]

Skillful human resources are often the most valuable capital in an organization. Organizational learning is one of the factors which improve human resources productivity. The aim of this research was to investigate the role of organizational learning in the human resources productivity through empowerment. The research method was descriptive (correlation) and standard questionnaires were used as data collection method. The statistical sample used in this study includes 150 employees working in different sections of Pars Oil & Gas Company and dwelled in Oil town of Jam city and 300 employees were selected randomly. For data analyzing SPSS and LISREL software were used. The finding from structural equation model test showed that there are strong positive causal relationships between organizational learning and human resource productivity and also between learning and empowerment. Furthermore the results indicated that generally empowerment can increase the relationship between learning and human resources productivity, but in this study, the direct effect of learning on productivity was identified more than its indirect effect through empowerment. Moreover, the correlation test results showed that the correlation among learning dimensions and productivity is stronger compared to other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

Human Resource Productivity, Organizational learning, Employees’ empowerment

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .