مقاله مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران

مقاله مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران" مقاله ای است در 21 صفحه و با 65 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آزادی قراردادی؛ آزادی عناوین؛ اخلاق؛ نیت؛ وفای به عهدپرداخته شده است

چکیده مقاله

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقی ما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداخته شود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی در انعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداختهایم. با مطالعه و کنکاش در آیات و روایات و تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی مشخص شده است که قاعده آزادی عناوین مندرج در اصل آزادی قراردادی، ریشه در اصول و قواعد اخلاقی همچون اصل عام پایبندی به عهد و پیمان و تبعیت عمل از قصد و نیت دارد که به شیوهای غیرمستقیم پس از پوست اندازی و تعدیل در قالب اصل آزادی قراردادی وارد نظام حقوقی شدهاند.

عنوان مقاله [English]

Moral Foundations of the Rule of Freedom of Forms in Jurisprudence and Iranian Law

چکیده [English]

To understand the principle of freedom of contract and its moral basis as well as

its source in our jurisprudence and law, we must not seek this principle in

jurisprudential texts. The examination of moral principle shows that the

principle is embedded in its concept. These rules are freedom of contract

formation and freedom of forms. This paper just argues that the most important

rule set forth in the principle of freedom of contract means freedom of forms

because of the extension of subject. By exploring verses, reports, Jurisprudential

and legal sources, it can be stated that the rule of freedom of forms embedded in

the principle of freedom of contract is rooted in moral principles, such as

general principle of loyalty to the covenant and compliance of action with intent

that entered into legal system in the form of freedom of contract principle after

being adjusted and reformed.

کلیدواژه‌ها [English]

Freedom of Contract, Freedom in forms, intent, Loyalty to the covenant, Morality

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه