مقاله رابطه‌ی فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان

مقاله رابطه‌ی فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان

 مقاله علمی و پژوهشی " رابطه‌ی فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان" مقاله ای است در 22 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توانمندسازی کارکنان؛ فرهنگ سازمانی؛ سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است

چکیده مقاله

 

هدف پژوهش حاضر، شناخت رابطه‌ی فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی خوزستان است. در این پژوهش، پنج ویژگی فرهنگ سازمانی، شامل: نوآوری، هویت سازمانی، حمایت مدیریت، سیستم پاداش برگرفته‌شده از الگوی رابینز (1997) و تمرکز بر نتیجه‏ها از الگوی فرهنگ سازمانی اوریلی و همکارانش (1991) مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش توانمندسازی کارکنان نیز، از ابعاد ارایه‌شده توسط وتن و کمرون (1381) استفاده شد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ ماهیت و روش از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش حدود 800 نفر و حجم نمونه 204 نفر بوده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss v.17 استفاده شد. یافته‌های تحلیل همبستگی و رگرسیون، نشان می‌دهد که بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی خوزستان رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد. از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی، نوآوری و تمرکز بر نتیجه توانایی پیش‌بینی ابعاد توانمندسازی کارکنان را داشته‌اند

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Culture and Employees' Empowerment

چکیده [English]

This research aims at identifying the relationship between organizational culture and empowerment of the employees at Khoozestan Social Security. Five traits of organizational culture, according to Robins (1997), including innovation, organizational identity, management support, and reward system, and focus on the results according to O'reily, et al. (1991), are used in this research. To assess employees' empowerment, dimensions presented by Whetten and Cameroon (1381) was employed. This is an applied research following correlation method. Research population included 800 people, among whom 204 subjects were randomly selected. Questionnaires were used to collect data, and SPSS software was employed for data analysis. Regression and correlation analysis indicated that there is a significant relationship between organizational culture and employees empowerment. Innovation and focus on results, from among organizational components, were able to predict dimensions of empowerment. 

کلیدواژه‌ها [English]

: Employees Empowerment, organizational culture, Social Security Organization

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه