مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار
تاریخ 20 آبان 1398 ساعت 23:05:18
کد خبر: 003715
مقاله بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار " مقاله ای است در 24 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث همسویی؛ راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد کسب‌وکار پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با بهره‌گیری از گونه‌شناسی پورتر (1986) در راهبرد کسب‌وکار و گونه‌شناسی استوارت و براون (2009) در راهبرد منابع انسانی و با تمرکز بر همسویی عمودی، در پی بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از ‌نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل 78 نفر از معاونان و مدیران شرکت سایپا می‌باشد. از مجموع 78 پرسشنامه توزیع‌شده به 63 پرسشنامه پاسخ داده شد که مبنای تحلیل قرارگرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که راهبرد کسب‌وکار شرکت کاهش هزینه و راهبرد منابع انسانی آن سرباز وفادار بوده است. باتوجه به نتایج آزمون رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس، جهت‌گیری بازار کار مدیریت منابع انسانی، جذب استعدادها شناسایی شده و نتایج آزمون کای، دوفرضیة تحقیق را تأیید نکرد. به عبارت دیگر همسویی ضعیفی بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار در سازمان مورد مطالعه  برقرار بود.

عنوان مقاله [English]

A Study of the Alignment of Human ResourceStrategy with Business Strategy

چکیده [English]

Applying Porter’s typology at business strategy, and Stewart and Brown’s typology at human resource strategy and focusing on vertical alignment, the researchers conducted an investigation on the alignment between human resource management and business management. This is a descriptive and correlational research following aapplied purpose. Research population includes 78 managers and deputy directors at Saipa. 63 questionnaire, out of 78 ones, were filled in by the subjects and were analyzed. The results indicated that business strategy was cost reduction and human resource strategy was loyal soldier. Multiple regression and variance analysis indicated that business was directed towards human resource. Yet, Chi-squared test did not confirm both of the hypotheses. In other words, there was a weak alignment between human resource and business strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

alignment, human resource strategy, business strategy

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF