مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی
تاریخ 20 آبان 1398 ساعت 23:03:27
کد خبر: 003714
مقاله بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث چابکی نیروی انسانی؛ ویژگی‌های ‌نیروی انسانی چابک؛ متغیرهای جمعیت‌شناختی پرداخته شده است

چکیده مقاله

سرعت و تغییر به‌عنوان دو ویژگی مهم عصر اخیر، سازمان‌ها را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است، تا آنجا که ادامۀ زندگی در این محیط ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی، تنها در صورتی ممکن است که سازمان بتواند با تکیه بر چابکی، علاوه بر تطبیق سریع با محیط، این تغییرات را به‌عنوان یک فرصت، پیش‌بینی کند و حتی فراتر از آن اینکه خودش تغییر را به‌وجود آورد. نیروی انسانی- به‌عنوان مهم‌ترین سرمایۀ سازمان- نقش تعیین‌کننده‌ای در چابکی سازمان ایفا می‌کند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی و زیرمجموعه‌های آن می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی‌- پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. جامعۀ آماری این مطالعه، مدیران و معاونین صنعت بانک و روش نمونه‌گیری، احتمالی‌ تصادفی و از جامعۀ محدود بوده و تعداد نمونه 171 می‌باشد. مهم‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های KS، آزمون میانگین و معادلات رگرسیون تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، سن، سنوات سمت و جایگاه سازمانی بر پیش‌فعالی مؤثرند و سایر متغیرها، تأثیری بر پیش‌فعالی نیروی انسانی ندارد. همچنین نتایج، حاکی از آن است که از بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، تنها سن بر انعطاف‌پذیری نیروی انسانی مؤثر است؛ به‌علاوه هیچ‌یک از متغیرهای جمعیت‌شناختی تأثیری بر سازگاری نیروی انسانی ندارند.

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effects of Demographic Variables on Human Resource Agility

چکیده [English]

As two important features of the recent era of rapid change , organizations are faced with many challenges , they continue to live in unstable and unpredictable environments will be possible only if it can of relying on legerity Moreover, adapt quickly to environmental changes as an opportunity to anticipate and even beyond that to make a change . Human capital as the most important , plays a decisive role in agile organizations . The purpose of this study was to evaluate the effects of demographic variables ( gender, age , the duration , the duration of the entire job experience , organizational and educational courses ) and a subset of its workforce agility (flexibility , adaptability and pro-active ) to are . The main data gathering tool was a questionnaire that was distributed among the directors of the bank industry . Our findings suggest that the demographic variables , only age, the experience , the organizational and proactive healing. Among the demographic variables , only age is affecting staffing flexibility . Another result that none of the demographic variables have an impact on human adaptability .

کلیدواژه‌ها [English]

human resource agility, Characteristics of Agile Human Resource, Demographic Variables

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .