مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان
تاریخ 16 آبان 1398 ساعت 20:03:33
کد خبر: 003562
مقاله شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان" مقاله ای است در 31 صفحه و با 74 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نگهداشت کارکنان؛ عوامل فرهنگی؛ عوامل سازمانی؛ عوامل دولتی؛ عوامل فردی؛ عوامل محیطی پرداخته شده است

چکیده مقاله

با پیشرفت فناوری و ایجاد رقابت بین سازمان‌ها، کارکنان با فرصت‌های شغلی زیادی مواجه هستند. این مسئله باعث سخت‌شدن کار سازمان‌ها در نگهداشت کارکنان می‌شود. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان و ارائه الگویی برای بهبود آن در سازمان‌های دولتی ایران است. پس از مروری بر ادبیات تحقیق و بهره‌گیری از نظرات خبرگان، مدل اولیۀ تحقیق تنظیم و سپس با استفاده از نظرات خبرگان، مدل نهایی تحقیق آماده شد. روش این پژوهش توصیفی کاربردی است. جامعۀ آماری و روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر عبارت است از: 1. خبرگان دانشگاهی که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 20 نفر در نظر گرفته شد 2. کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به تعداد500 نفر و روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای است که براساس جدول مورگان 217 نفر انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از بین عوامل فرهنگی، سازمانی و دولتی، عوامل سازمانی بیشترین تأثیر را در نگهداشت کارکنان دارد. همچنین، از بین عوامل سازمانی، سبک رهبری با عدد معنی‌داری از آزمون t به‌دست‌آمده برابر 18.21 و ضریب مسیر 0.965 بیشترین تأثیر را در نگهداشت کارکنان دارد.

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of the Factors Affecting Employee Retention

چکیده [English]

Employees are provided with a lot of job choices by technological progresses and competition among organizations. Due to this, retention of employees has become a challenge. This research is intended to identify the factors which affect retention of employees by designing a model. Having reviewed the literature and having received the ideas of the experts, the researchers designed the initial draft of the model and modified it by the use of the comments made by the experts. This is a descriptive applied research whose population includes 20 university experts selected by purposive sampling. It also contains 217 subjects selected by Morgan Table from among 500 staff members of the department of Education at Khuzestan province by stratified random sampling. The results indicated that organizational factors are more effective than cultural and governmental ones. Leadership style turned out to be the most effective organizational factor having a significant T test score of 18,21 and rout coefficient of 0.965.

کلیدواژه‌ها [English]

Employee Retention, cultural factors, Organizational Factors, Governmental Factors, Individual Factors, Environmental factors

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF