مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه‌یافته
تاریخ 15 آبان 1398 ساعت 03:50:14
کد خبر: 003548
مقاله ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه‌یافته

 مقاله علمی و پژوهشی " ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه‌یافته" مقاله ای است در 20 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سنجش عملکرد؛ دانشگاه سازمانی؛ کارت امتیازی متوازن؛ نقشۀ راهبرد؛ مدل‌سازی ساختاری تفسیریپرداخته شده است

چکیده مقاله

دانشگاه سازمانی، باهدف ارتباط‌دادن برنامه‌های آموزشی به راهبرد و مأموریت‌های سازمانی، ایجاد شده و ابزاری برای یاری‌رساندن در دستیابی به اهداف راهبردی سازمان­ است. امروزه کلیه سازمان­ها برای ارتقای کیفیت و کمیت اهداف از پیش‌تعیین‌شده، به سنجش عملکرد می­پردازند. هدف از این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد با توسعۀ کارت امتیازی متوازن در شش بعد برای دانشگاه‌ سازمانی موردمطالعه است. روش مورداستفاده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری خبره در موضوع تحقیق 60 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 52  نفر از خبرگان دانشگاه موردمطالعه انتخاب شدند. نتیجۀ این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن توسعه‌یافته با ابعاد: ذی‌حقان خارجی، سرآمدی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، ذی‌حقان داخلی و مدیریت منابع است. همچنین یک نقشۀ راهبرد توسط فن مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای دانشگاه‌های سازمانی طراحی و ارتباطات علت‌و‌معلولی بین اهداف به روشی سامانمند تعیین شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند در دانشگاه‌های سازمانی استفاده شود و قابل‌تعمیم در دانشگاه‌های دیگر است.

عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model for Performance Measurement of Organizational Universities through Developed Scorecard Compound Approach

چکیده [English]

Organizational universities are established with the purpose of making relationship between educational programs and organizational tasks as a means of helping the organization reach its strategic goals. These days, organizations conduct performance measurement to promote their predetermined goals qualitatively and quantitatively. This research is aimed at presenting a conceptual performance evaluation model through developing balanced scorecards in 6 aspects for the university under study. This research follows a descriptive-analytic method. The population includes 60 university scholars, 52 of whom are selected as sample group according to Cochran table. The result was a conceptual performance evaluation model by developing balanced scorecards with the following aspects: foreign stakeholders, staying at highest position, internal processes, development and learning, internal stakeholders, and resource management. A road map was also designed for organizational universities by structured interpretation modeling technique in which the cause and effect relationship between goals are systematically determined. The results can be applied to all organizational universities as well as ordinary ones.

کلیدواژه‌ها [English]

Performance Measurement, organizational universities, balanced scorecards, strategy road map, structured interpretation modelingدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: