مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی
تاریخ 10 آبان 1398 ساعت 23:03:02
کد خبر: 003434
مقاله فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی

مقاله علمی و پژوهشی " فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شایسته‌سالاری، جانشین‌پروری، آموزش و توسعه مدیر، سازمان‌های دولتی، نظریه داده بنیاد پرداخته شده است

چکیده مقاله

برنامه جانشین‌پروری یکی از نیازهای اساسی و مهم سازمان­های دولتی است. سازمان‌های دولتی باید براساس اقتضائات بخش دولتی و سازمان موردنظر، برنامه جانشین‌پروری متناسب با خودشان را تهیه کنند. پژوهش حاضر با هدف فهم الگوی جانشین‌پروری در بخش دولتی شکل گرفته است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش داده‌بنیاد و به‌طورخاص رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین، الگوی فرایندی جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی استخراج شد. با تحلیل مصاحبه‌های انجام‌شده از مدیران و کارشناسان سازمان مذکور، در مرحله اول بیش از 350 مفهوم به‌دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم طبقه‌بندی و 41 کد محوری مرتبط با مقوله محوری یعنی جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله‌های الگوی نظام‌مند (شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، راهبردها، شرایط مداخله­گر و پیامدها) جای گرفت و تشریح شد. در نتیجه‌گیری مشخص شد که در معرض فشار‌سیاسی‌بودن سازمان‌های دولتی، سهم خواهی احزاب، بوروکراسی و تشریفات زائد اداری، عدم ثبات مدیران، ناکارآمدی واحد مدیریت منابع انسانی، توجه به ارزش‌های عمومی و ... برخی از شرایط و محدودیت‌های خاص سازمان‌های دولتی در اجرای برنامه جانشین‌پروری است. بدین‌جهت مشخص می‌شود که استفاده از مدل‌های جانشین‌پروری بخش خصوصی در بخش دولتی بدون درنظرگرفتن اقتضائات بخش دولتی قابل توصیه نیست.

عنوان مقاله [English]

Understanding the Procedural Pattern of Designing and Establishing Succession System in Government Agencies

چکیده [English]

Succession program is a basic requirement for government agencies. Government agencies should present their special successor programs according to the needs of the public sector and specific organizations. This study aims at understanding the successor patterns in the public sector. Employing the database method and especially the systematic approach of Strauss and Corbin, the procedural pattern of successor in government agencies was extracted. Having analyzed the interviews by the managers and experts of these organizations, more than 350 concepts were obtained in the first stage. In the selective coding phase, these concepts were classified and 41 central axes concepts related to the core category, namely, successor orientation concepts in government agencies, were extracted. Each of these concepts (causal conditions, ground conditions, strategies, intervening conditions, and outcomes) was then categorized in the related systematic model category. In conclusion, it was found out that being under political pressure by government agencies, request by parties, bureaucracy and administrative formalities, managers' instability, inefficiency of the unit of human resources management, attention to public values and some certain conditions and limitations are present at government agencies influencing their implementation of the issues. It thus becomes evident that employing successor models of the private sector in the public sector is not recommended without considering the requirements of the public sector.

 کلیدواژه‌ها [English]

Meritocracy, succession, training and improvement of managers, public agencies, database theory

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF