مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله تدوین الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با استفاده از نظریه داده ‏بنیاد
تاریخ 05 آبان 1398 ساعت 21:44:58
کد خبر: 003249
مقاله تدوین الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با استفاده از نظریه داده ‏بنیاد

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با استفاده از نظریه داده ‏بنیاد" مقاله ای است در 28 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت دانش راهبردی؛ مدل‏های تعالی؛ جایزه جهانی MAKE؛ مدل تعالی آموزش و توسعه (TDEM)؛ نظریه داده‌بنیاد پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی در شرکت گاز استان خوزستان انجام شد. پژوهش، ازنظر نوع روش، پژوهشی آمیخته (کمی ـ کیفی) است. این تحقیق براساس نحوه گردآوری و ماهیت داده‌ها، تحقیقی اکتشافی ـ توصیفی و ازنظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است. جامعه آماری روش کیفی، 15 تن از خبرگان دانشگاهی و صنعت و جامعه آماری روش کمی را 340 نفر از کارکنان دانشی (صاحبان فرایند، تیم مدیریت دانش، تسهیل‌کنندگان دانش، گروه راهبری) شرکت گاز استان خوزستان تشکیل می‌دهند که به کمک فرمول کوکران 124 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. اعتبار داده‌های روش کیفی با استفاده از روش اعتباریابی نیومن تأیید شد و پایایی و روایی روش کمی نیز به‌ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی محاسبه و تأیید شد. در بخش کیفی (طراحی الگو) تحلیل داده‌ها با استفاده از نظریه داده‌بنیاد و در بخش کمی داده‏های جمع‏آوری‌شده به کمک نرم‏افزارهای SPSS و LISREL مورد سنجش قرار گرفت.

درنهایت نیز، الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با سه مؤلفه کلیدی (راهبردها، فرایندها، نتایج)، 19 معیار، 140 زیرمعیار، 4 متغییر زمینه‏ساز و 4 متغیر بازدارنده، طراحی شد. همچنین، نتایج تحلیل کمی نشان داد که شرکت گاز استان خوزستان 1257 امتیاز را از مدل تعالی مدیریت دانش راهبردی کسب نموده است که این نتیجه شکاف 983 امتیازی را نشان می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

Designing an Integrating Strategic Excellence Knowledge Management Model through Grounded Theory

چکیده [English]

This research is intended to design a strategic excellence knowledge management model in Khuzestan Province Gas Company. This is a mixed (quantitative and qualitative) research. It is a descriptive exploratory research in terms of data collection following an applied-developmental purpose. The statistical population of the qualitative phase contains 15 university and industrial experts, The quantitative phase of the research includes 340 knowledge workers (process dealers, knowledge management team, knowledge facilitators, and the strategic group) at Khuzestan Province Gas Company among whom 124 employees were selected as sample according to Cochran formula. The validity of the qualitative data was verified by Newman's validation method, and the reliability and validity of the quantitative method were testified and validated by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis. Data analysis was carried out through grounded theory in the qualitative phase (designing the model). In the quantitative phase, the collected data was analyzed by SPSS and LISREL software. Finally, the strategic excellence integration knowledge management model was designed with three key components (strategies, processes, and outcomes), 19 criteria, 140 sub-criteria, 4 contextual variables and 4 preventive variables. Furthermore, the results of quantitative analysis indicated that the company obtained 1257 points from the strategic excellence knowledge management model, which results in a 983-point gap.

کلیدواژه‌ها [English]

strategic knowledge management, excellence models, MAKE Global Prize, TDEM, grounded theory

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF