مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد
تاریخ 03 آبان 1398 ساعت 22:10:20
کد خبر: 003195
مقاله مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد

مقاله علمی و پژوهشی " مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد " مقاله ای است در 32 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استعداد؛ مدیریت استعداد؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد؛ شرکت توانیر پرداخته شده است

چکیده مقاله

هم‌زمان با تغییر رویکرد اقتصاد از سنتی به دانش‌بنیان شاهد تغییر پارادایم از مدیریت منابع انسانی سنتی به سیستم نوینی از مدیریت منابع انسانی با عنوان مدیریت استعدادها هستیم. هدف از این پژوهش طراحی الگو(مدل) مدیریت استعداد در شرکت‌های دولتی ایران است که شرکت مادر تخصصی توانیر به‌عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق کیفی و به‌صورت مشخص روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد(رویکرد ظاهر شونده) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران، متخصصان مدیریت منابع انسانی و استعدادهای سازمانی شرکت توانیر است که 16 نفر از آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و میدان‌نگاری بوده است که پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار Maxqda نسخه 10 کدگذاری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجزای اصلی مدل مدیریت استعداد شامل؛ "استعداد‌خواهی"،" استعدادیابی"، "استعداد‌گماری"، "استعدادداری" و "استعداد افزایی" است که پیامدهای اجرای آن در سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی قرار دارد. تئوریزه کردن هم‌زمان جنبه مثبت و منفی مدیریت‌استعداد در کنار تحلیل چند سطحی پیامدهای آن در بافت شرکت‌های دولتی ایران از دیگر یافته‌های اصلی پژوهش حاضر می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Grounded Theory Analysis of the Talent Management Process (Case study: Tavanir Co)

چکیده [English]

At the same time, changing the traditional economics approach to knowledgeable base, We see a change in the paradigm of traditional human resource management into a new human resource management system called talent management.The purpose of this research is to design a talent management model based on living experiences in Iranian government companies, that Tavanir Co Slected as the case study. The method Research is qualitative and, in particular, Is Grounded Theory (emerging approach) . The statistical population of the research is managers, human resource management and talent specialists of Tavanir Company That Sixteen of them were selected through theoretical sampling. The data gathering tool was a semi-structured interview,That after collection coded and analyzed with Maxqda software version 10. The results of data analysis are a talent management model whose main components are "Estedadkhahe", "Estedadyabe", "Estedadgomary", "Estedaddary" and "Estedadafzaee" and its Outcomes at three levels of individual, organizational and meta organizational. Theorizing simultaneously the positive and negative aspects of talent management along with the multilevel analysis of its Outcomes in the context of Iranian government companies is one of the main innovations of research.

کلیدواژه‌ها [English]

Talent, management, Grounded theory. Tavanir Co

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .