مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی
تاریخ 22 مهر 1398 ساعت 00:05:31
کد خبر: 003101
مقاله طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استراتژ های مدیریت منابع انسانی، مدیریت ریسک منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر ریسک پرداخته شده است

چکیده مقاله

اخیراً موضوع مدیریت ریسک بعنوان رویکردی نو در عرصه علوم مدیریت از جمله مدیریت استراتژیک مطرح و در‌حال گسترش می‌باشد. سئوال اصلی این است که فرایند «طراحی استراتژیهای منابع انسانی با محوریت ریسکهای منابع انسانی» و تقدم و تأخر مراحل آن چگونه است؟ این مقاله بدنبال شناخت مدلی است که از شناسایی ریسک های منابع انسانی برای توسعه استراتژی‌های مدیریت‌منابع انسانی بهره بگیرد. بدین‌منظور از روش تحلیل مضمون برای استخراج مولفه‌های مدل و برای سطح‌بندی و روشن شدن تقدم‌و‌تأخرمولفه‌ها، از روش الگوسازی ساختاری‌–‌تفسیری استفاده شد بطوریکه در‌حدکفایت با مطالعه مدلها و مطالعات قبلی مرتبط با موضوع، داده‌ها جمع آوری و تعداد 199 مفهوم اولیه کدگذاری شد که پس از تحلیل آنها 26 مضمون فرعی و در نهایت 12 مضمون اصلی و 15 نوع رابطه فرایندی بین مضامین استخراج گردید که بر آن اساس مدل مفهومی اولیه ترسیم شد. در ادامه مولفه‌های مدل به‌کمک روش مدلسازی ساختاری تفسیری و بهره‌گیری از نظرات 12 نفر از اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت منابع انسانی، اعتباریابی و سطح‌بندی گردید. یافته‌ها ضمن اعتباربخشی به تمامی 12 مولفه مدل، ارتباط بین آنها را در 8 سطح نشان داد که در نهایت با تحلیل و جمع‌بندی ارتباط فرایندی بین مولفه ها، مدل نهایی ترسیم گردید.

عنوان مقاله [English]

Designing a HR Risk based model for Developing Human Resource Strategies

چکیده [English]

Recently, the issue of risk management has been raised and expanding as a new approach in the field of management science, including strategic management. HRM is also considered as a reliable sponsor for the continuous growth of companies. The main question is that the process of "designing human resource strategies with a focus on human resources risks", and the priority of its stages? Therefore, this paper seeks to understand the model in which HR risk management is used to develop HRM strategies. In order to extract the components of the model, the Thematic Analysis was used and the ISM method was used for leveling and clarifying the Transposition of these components. As Sufficient By studying the previous models and studies, the data were collected and then, by coding the texts, extracting the contents, finding the components of the model and the initial conceptual model was drawn up. In the following the elements were validated and ranked by using the ISM and utilizing expert opinions. The findings, while validating all of the 12 components of the model in 8 levels. Finally, the final model was drawn by analyzing and summarizing the relationship between the elements of the model and their precedence.

کلیدواژه‌ها [English]

"Human Resources Management Strategies", "Human Resources Risk management", "Strategic Risk-Based Planning"

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: