مقاله برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطه آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک

مقاله برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطه آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک" مقاله ای است در 20 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رشد اقتصادی؛ سطح آستانه‌ای؛ تورم؛ روش داده‌های تلفیقی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از نگارش این مقاله، برآورد نرخ آستانه¬ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک است. شش کشور از مجموعه کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2005-1970 بررسی شدند. روش تجزیه-¬ تحلیل بدین منظور روش داده¬های تلفیقی انتخاب شده است. مسئله¬ای که در اینجا مطرح است، چگونگی اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی است و اینکه آیا اثرات احتمالی در تمام سطوح تورم متقارن هستند؟ مسئلة دیگری که به طور ضمنی بررسی شده است این است که آیا تفاوت معنی¬داری بین رابطة تورم و رشد اقتصادی در میان کشورهای تحت بررسی وجود دارد؟ برآورد مدل رشد اقتصادی به روش GLS و با رویکرد اثرات ثابت گویای این است که در کشورهای مورد بررسی تورم پایین¬تر از سطح 15 درصد، بر رشد اثر بااهمیتی ندارد، اما تورم بالاتر از این سطح آستانه¬ای (تورم بالای 15 درصد) اثر منفی و بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج آزمون فرضیة دوم تحقیق نیز گویای این است که تفاوت معنا¬داری در نوع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی بین کشورهای تحت بررسی وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

The Threshold Rate of Inflation and Its Relation with Economic Growth

چکیده [English]

The purpose of implementing the present research is estimating the threshold rate of inflation and its relation with economic growth in a selection of OPEC countries. Six countries of OPEC are studied for the period of 1970-2005. The method selected for the data analysis is the pooled data method. An issue addressed here is the inflation influence on economic growth and the probable symmetric effect in all its levels. Other issue that is dealt with implicitly is whether there is any significant difference among the countries under investigation. In this respect the impact of Estimation of economic growth model using generalized least squares (GLS) method and fixed effects approach indicats that inflation rate under 15% doesn’t have significant effect on the growth rate in the countries under consideration. However, inflation above this threshold level (inflation above 15%) has negative and significant effect on the economic growth. The results related to the second issue indicate that there isn’t any significant difference in the relationship between inflation and economic growth among those countries.

کلیدواژه‌ها [English]

Economic Growth, Threshold, Inflation, OPEC Countries

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه