مقاله بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی

مقاله بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  هزینه برق؛ زیربخش‌های ISIC صنعت؛ پانل سیستمی؛ طرح هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته شده است

چکیده مقاله

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی موجب خواهد شد تا بسیاری ازتولیدکنندگان با استناد به افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی در زیربخش‌های اقتصادی وبه تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود،خواستار افزایش قیمت این محصولات شوند. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات طرح هدفمندی یارانه‌های نهاده برق بر قیمت تمام شدة محصول در زیربخش‌های صنعتی است. درهمین راستا و به جهت افزایش اعتبار نتایج، برآورد توابع هزینة لگاریتمی متعالی درچارچوب رویکرد پانل سیستمی طی دورة 1375 تا 1386 در زیربخش‌های 23 گانة صنعت ایران به تفکیک کدهای ISIC به انجام رسیده است. طبق نتایج ناشی از این پژوهش میانگین کشش هزینه‌ای نیروی کار، برق و سرمایه در سطح 23 کد ISIC صنعتی به‌ترتیب  0.16-، 0.32- و 0.52- حاصل شده است. ضمن آنکه به‌طور مشابه میانگین کشش‌های قیمتی متقاطع نیروی کار و برق 0.51و سرمایه و برق 0.84- می‌باشد. همچنین افزایش قیمت عوامل تولید از جمله برق سبب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تولید در زیربخش‌های مختلف می‌گردد، به‌عنوان نمونه افزایش 1 درصدی قیمت برق به‌طور متوسط سبب کاهش 0.009 درصدی تولید می‌شود. همچنین افزایش 1 درصدی قیمت برق در سال 86 ، بین 0.03 تا 0.06 درصد هزینه‌های متوسط تولید را متأثر می‌سازد. تغییرات هزینه‌های متوسط تولید در بخش تولید فلزات اساسی بیشترین و در بخش‌هایی همانند بازیافت یا توتون و تنباکو کمترین است.

عنوان مقاله [English]

The Impact of Electricity Price Liberalization on the Iranian Industrial Output: A Panel System Approach

چکیده [English]

A substantial rise in the price of electricity,  which took place within the subsidy reform program of the year 2011 in Iran, led to a heavy increase in production costs. This rise of production costs is expected to induce a considerable impact on the industrial output. The main goal of this study is to estimate the effects of increased electricity prices on the production costs and output of 23 industrial subsectors in the Iranian Economy. To this end, a multifactor translog cost function, with three factors of production, namely electricity, labor and capital, are adopted and estimated within a panel system framework. The impacts of any price liberalization on electricity demand depends on the price elasticity. However, income elasticity of demand is of crucial importance, especially for developing countries like Iran. Empirical results  show  that labor, electricity and capital demand  are  not price sensitive and their price elasticity’s are calculated as -0.16, −0.32 and -0.52. While the results indicate the existence of substitution possibilities between electricity and labor, electricity–capital inputs are complementary. This means that changes in electricity prices have an impact on labor demand and investment demand. Moreover, a 1% increase of electricity price leads to a -0.009% decrease of output and a 1% increase of electricity price causes the average cost of production to increase. This covers a range for 0.03% in recycling to 0.06% in basic metals sector.

کلیدواژه‌ها [English]

Multifactor Translog Cost Function, Panel System, Subsidy Reform Program, ISIC Code

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه