مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی" مقاله ای است در 32 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تورم اقتصادی؛ عدم اطمینان مدل؛ رویکرد بیزی؛ میانگین‌گیری بیزی؛ شکنندگی پرداخته شده است

چکیده مقاله

برای کنترل یا مهار تورم باید عوامل موجد آن شناسایی شود. نتایج مطالعات دربارة عوامل موجد تورم متفاوت یا حتی ناسازگارند، زیرا بر نگرش خاص پژوهشگر استوارند. در این مقاله برای پرهیز از افتادن در چنین گردابی، از روش میانگین‌گیری بیزی استفاده گردید. ابتدا 350 هزار معادلة رگرسیونی (بر اساس داده¬های 1387-1353) برآورد و معلوم شد که نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم ایران دارد و عوامل غیرپولی نیز بر آن مؤثرند (تورم در ایران صرفاً یک پدیدة پولی نیست).

برای اطمینان از درستی نتایج، فرایند میانگین‌گیری بیزی با 2 بار تغییر در تنها فرض اولیه (اندازة انتظاری مدل از 8 به 10 و سپس به 12) تکرار (در مجموع 1190 هزار معادلة رگرسیونی برآورد) شد.

عنوان مقاله [English]

Investigating Determinants of Iran’s Inflation, with the Use of Bayesian Averaging Approach

چکیده [English]

The findings of research about determinants of inflation are different or even inconsistent, since each are based on the researcher’s point of view. In order not to face this problem, in this paper, the researchers use Bayesian averaging method. First, 350000 regression equations (based on data from 1353 to 87) were estimated and it was found that the growth rate of cash has a positive and significant effect on Iran’s inflation, and it is not just a monetary phenomenon. For confidence, the Bayesian averaging process was repeated twice with the change of the only pre-assumption of model’s size from 8 to 10 and then to 12 (1190000 equations was estimated totally)

کلیدواژه‌ها [English]

Inflation, Model Uncertainty, Bayesian Approach, Bayesian Averaging, Fragility

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه