مقاله برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله

مقاله برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله" مقاله ای است در 37 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری؛ برنامه‌ریزی غیرخطی؛ نفت خام پرداخته شده است

چکیده مقاله

در این مقاله، تولید بهینة نفت خام و میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز سالانه در بخش تولید نفت خام محاسبه شده‌است. برای این منظور، با توجه به قضیة کان-تاکر و به روش برنامه‌ریزی غیرخطی، ارزش حال سودهای آتی حاصل از فروش نفت، طی دورة 20 سالة آینده حداکثر شده‌است. برای محاسبة سود، توابع هزینه و درآمد معرفی و استفاده شده‌اند. تابع هزینه نسبت به نرخ تولید و ذخیرة نفت خام باقی‌مانده در مخزن غیر خطی و به‌صورت نمایی در نظر گرفته شده‌است که نسبت به نرخ استخراج فزاینده و ذخیره در مخزن کاهنده است. در تابع درآمد نفت خام، برای قیمت‌های آیندة نفت سه سناریو در نظر گرفته شده‌ و مدل برای هر سه سناریو حل شده‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تولید تحقق یافتة نفت خام کمتر از میزان استخراج حداکثر کنندة سود است. تولید نفت حداکثر کنندة سود، روزانه حدود 5 میلیون بشکه-برای قیمت‌های جاری- و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دست یافتن به این تولید، 30 میلیارد دلار به منظور پر کردن شکاف تولید جاری با میزان تولید بهینه برآورد شده‌است.

عنوان مقاله [English]

Estimating Optimum Crude Oil Production and the Annual Needed Investment for Iran on the Horizon Of Twenty Years

چکیده [English]

In this study, optimal daily production of Iran's crude oil and its annual required investment is calculated. To this aims, according to Kan-Taker Theorem and by applying non-linear programming, the present value of future profits from oil exporting is maximized in a twenty-year cycle. To compute the profit, revenue and cost functions are presented and used. The cost function is non-linear and exponential subject to exploration rate and stock level remaining of the reserve. The function is increasing to the exploration rate and decreasing to the stock level. For the future revenue of oil prices, the researchers considered three different scenarios, and the model is appropriate for all the three. Final results show that the current production rate is below the optimal rate. The profit maximizing daily rate of production is a little above five million barrels for the current prices, and the investment needed to reach this level is thirty billion dollars a year during the primary years.

کلیدواژه‌ها [English]

Crude Oil, Investment, Non-linear Programming

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه