مقاله تعیین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه‌های خود سازمان‌ده دسته‌ای

مقاله تعیین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه‌های خود سازمان‌ده دسته‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " تعیین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه‌های خود سازمان‌ده دسته‌ای" مقاله ای است در 29 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خانوارهای روستایی؛ مصرف انرژی الکتریکی؛ نقشه‌های خودسازمانده دسته‌ای؛ عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه کشورها مطرح است و همواره مصرف آن در طی سال‌های اخیر با افزایش مواجه بوده است. مصرف برق در ایران همواره بالاتر از سطح استانداردهای جهانی است، علاوه بر این در سال‌های اخیر افزایش جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و ارتقا سطح زندگی آنها، توسعه شهرها و فعالیت¬های صنعتی، کشاورزی و خدمات، تقاضای برق را بیش از پیش افزایش داده است. ارتقاء سطح رفاه روستاییان اگرچه برای جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها به عنوان یکی از مشکلات کشور کافی نیست، اما شرط لازم می باشد. بنابراین تامین برق و مدیریت مصرف آن در استمرار برق¬رسانی به روستاها با توجه محدودیت طرف عرضه و شدت گرفتن آن به دلیل وقوع خشکسالی پیاپی در کشور در سال‌های اخیر از اهمیت برخوردار است. به همین دلیل، در این پژوهش به شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر توابع مخارج برق خانوارهای روستایی در فصول مختلف سال پرداخته شده و برای انجام این کار از روش نقشه‌های خود سازمانده دسته¬ای استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که در مجموع 2 عامل کمی و ۱۳ عامل کیفی در سه سطح تاثیر¬گذاری بر مصرف برق خانگی روستاییان شناسایی شدند.

عنوان مقاله [English]

Determination of Economic and Social Factors on of Electricity Expenditure for Rural Households in Iran: Batch Self-Organizing Map Approach

چکیده [English]

Today, electricity is considered as one of the countries' development infrastructure, and its consumption has been increasing over the past years. Electricity consumption in Iran is always higher than global standards. In addition, in recent years, population growth, migrating villagers to cities and improving their living standards, urban development, and industrial, agricultural and service activities have further increased electricity demand. Promoting the welfare of villagers is not enough to prevent them from migrating to cities as one of the country's problems, but a condition is required. Therefore, electricity supply and management of its consumption in the continuation of electricity supply to the villages is important due to the limited supply side and intensification due to the successive drought in the country in recent years. For this reason, in this research, the identification of socioeconomic factors affecting the functions of household electricity expenditure in different seasons of the year has been investigated. To do this, self-organized maps have been used. The results show that a total of 2 quantitative factors and 13 qualitative factors were identified in three levels of influence on the household electric power consumption of the villagers.

کلیدواژه‌ها [English]

Rural Households, Electricity Consumption, Batch Self-Organizing Map, Socio - economic Factors

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه