مقاله خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها

مقاله خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها

مقاله علمی و پژوهشی " خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها" مقاله ای است در 27 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شوک بزرگ؛ شوک کوچک؛ عدم تقارن؛ کینزین‌های جدید؛ تولید پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک‌های پولی کوچک و بزرگ (با لحاظ جهت شوک) بر تولید، با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره‌ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به‌کارگیری رهیافت آزمون کرانه‌ها، الگوی چرخشی مارکوف و الگوی خود¬رگرسیون با وقفه‌های توزیعی است و نظریه کینزین‌های جدید مبنی بر نامتقارن بودن تأثیر شوک‌ها بر تولید مورد آزمون قرار گرفت. از این‌‌رو با بسط یک معادله مارکوف برای رشد نقدینگی، شوک‌های مثبت و منفی، کوچک و بزرگ برای اقتصاد ایران استخراج شدند، سپس با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه¬های توزیعی به بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی بر تولید پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت شوک‌های¬ پولی کوچک و بزرگ (مثبت یا منفی) در اثرگذاری بر تولید ناتوان هستند که این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است. اما در کوتاه‌مدت شوک‌های پولی تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند به نحوی که شوک‌های منفی در اثرگذاری بر شوک‌های مثبت قوی¬تر عمل می‌کنند و با لحاظ اندازه شوک‌ها، تأثیر شوک‌های منفی کوچک و شوک‌های منفی بزرگ به ترتیب بیشتر از تأثیر شوک‌های مثبت کوچک و شوک‌های مثبت بزرگ است. از سویی عدم تقارن بین شوک‌های کوچک و بزرگ پولی وجود دارد، زیرا شوک‌های کوچک مثبت و منفی به ترتیب نسیت به شوک‌های بزرگ مثبت و منفی، بیشتر تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

عنوان مقاله [English]

Neutrality of Money and Asymmetry in Monetary Shocks in the Iranian Economy, Considering the Size and Direction of Shocks

چکیده [English]

The goal of this study is analyzing the effects of the positive and negative monetary shocks on production. Therefore, by using the seasonal data during 1990-2017, and the bounds tests, Markov’s switching model, and autoregressive models with distributive lags to test the new Keynesian theory about the asymmetric effect of shocks on production. Thus, by extending a Markov equation for growth of liquidity, positive, negative, big and small shocks were extracted. Then, using an ARDL model, the effects of small and big shocks on economic growth were analyzed. The results have shown that in the long run, both Small and Large monetary shocks (whether Positive or negative) are incapable of affecting production. This means that money is neutral in the long run. But in the short run, monetary shocks affect the production, where, the impact of negative shocks is far greater than the effect of positive shocks. With considering the size of shocks, the effect of small negative shocks and large negative shocks is more than the effect of small positive shocks and large positive shocks. On the other hand, there is an asymmetry between small and big money shocks, because small positive and negative shocks have greater effects than big positive and negative shocks on production, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

Big Shocks, Small Shocks, Asymmetry, New Keynesian

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه