مقاله تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مقاله تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای" مقاله ای است در 30 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نرخ بیکاری، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و روش داده‌های ترکیبی پویا پرداخته شده است

چکیده مقاله

بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده و یکی از وظایف دولت در اقتصاد سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ بیکاری است. بنابراین، هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نرخ بیکاری استان‌ها، با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در دوره (94-1387) با استفاده از روش داده‌های ترکیبی پویا است. نتایج بیانگر این است که اعتبارات هزینه‌ای اثر مثبت و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در استان‌های کشور دارند. افزایش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، با ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی لازم، نقش مکمل برای بخش خصوصی داشته و خود باعث کاهش نرخ بیکاری شده است. همچنین، نتایج بیانگر اثر مثبت نسبت کل مخارج دولت به تولید استانی بر بیکاری بوده است. با تفکیک بیکاری استانی به بیکاری شهری و بیکاری روستایی، اعتبارات هزینه‌ای اثر مثبت و معناداری بر بیکاری داشته، اما اثر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر بیکاری روستایی معنادار نیست. همچنین، در دوره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ بیکاری استانی افزایش یافته است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Macroeconomic Factors Affecting Unemployment in Iran's Provinces: With Emphasis on Cost Credits and Acquisition of Capital Assets Ownership

چکیده [English]

Unemployment is one of the major challenges facing the Iranian economy, and one of the government duties in the economy is to reduce unemployment. So, the aim of this paper is to study the macroeconomic factors affecting the unemployment rate in different provinces, with emphasis on cost credits and capital asset ownership during 2008-2015. The results indicate that cost credits have a significant positive effect and acquisition of capital assets have a significant negative effect on the unemployment rate in the provinces.With the increase in government cost credits, increased which has led to a reduction in productivity and an increase in unemployment. The increase in government acquisition of capital assets has had a complementary role for the private sector and has reduced the unemployment rate through providing the necessary economic infrastructure. Also, the results indicate a positive effect of the ratio of total government expenditures production of provinces on unemployment. With the division of provincial unemployment into urban and rural unemployment, cost credits has had a significant positive effect on unemployment, but the effect of acquisition of capital assets on rural unemployment is not significant. Also, during the implementation of “targeted subsidies law”, the unemployment rate has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

Unemployment Rate, Cost Credits, Acquisition Capital Assets, Dynamic Panel Data Approach

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه