انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری(2)

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری(2)

۳-۳- فصل های پایان نامه / رساله

 

۳-۳-۱ – فصل اول: مقدمه

الف- هدف:

هدف از فصل مقدمه در  نجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری ، شرح مختصر موضوع تحقیق و اهمیت آن با شاره ای کوتاه به روش و مراحل تحقیق است.

 

ب- محتوا:

جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری محتوا به ترتیب شامل موارد زیر است:

 • تعریف یا تاریخچه موضوع: بیان مساله و معرفی موضوع تحقیق است که بر اساس مروری بر منابع تحقیق، تنظیم می شود( یک تا دوصفحه)
 • اهمیت موضوع: ارائه ی دلیل انجام تحقیق جاری است( حداقل یک پاراگراف)
 • سوالات یا فرضیات: پرسش ها یا فرضیات مطرح در تحقیق است که پس از انجام تحقیق ، رد یا اثبات یا به آنها پاسخ داده می شود.( حددود یک پاراگراف)
 • هدف تحقیق: نتیجه ی قابل ارائه ی علمی و نوآورانه است که تحقیق برای دستیابی به آن انجام می شود ( حدود یک پاراگراف) . منظور این است که نوآوری های پایان نامه/ رساله مختصر و به تفکیک ذکر شود.
 • روش تحقیق: ذکر نوع یا انواع روش شناسی تحقیق که مورد استفاده قرار گرفته است، مانند آزمایشگاهی،آماری ، طراحی ، مطالعه موردی، نرم افزار نویسی، تجزیه و تحلیل ریاضی ، فیزیکی یا تجربی ( حدود یک پاراگراف)
 • مراحل تحقیق: که معمولا شامل موارد زیر است ( فقط ذکر عناوین مراحل در نصف صفحه):
 • جمع آوری اطلاعات یا مروری بر ادبیات
 • ذکر نام روش شناسی تحقیق: مانند برنامه ی آزمایشگاهی، مبانی مدل سازی، شرح روش آمارگیری ، مبانی طراحی، مبانی تجزیه و تحلیل ( بسته به موضوع)
 • تولید داده های آزمایش ها، آمار ، مدل سازی، طراحی ،تجزیه و تحلیل ( بسته به موضوع)
 • تحلیل و تفسیر داده ها، مدل آمار ، طراحی ( بسته به موضوع)
 • نتیجه گیری
 • ساختار پایان نامه: معرفی مختصر فصل هاست ( هر فصل در حداکثر سه سطر)

 

پ) ضوابط

ضوابطی را که در حین جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری می بایستی از آن خودداری نمایید شامل موارد زیر می باشد:

 • از ذکر منابع خودداری شود.
 • این فصل حدود پنج صفحه است.

 

 

۳-۳-۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

الف- هدف:

هدف از این فصل از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری که با عنوان مروری بر ادبیات موضوع و یا مروری بر منابع یا مروری بر پیشینه ی تحقیق معرفی می شود. بررسی و طبقه بندی یافته های تحقیقات دیگر محققان در سطح دنیا و تعیین و شناسایی خلا های تحقیقاتی است.

 

ب- محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

 • تعاریف اصول و مبانی نظری: ارائه ی خلاصه ای از دانش کلاسیک موضوع است. این بخش الزامی نیست و بستگی به نظر استاد راهنما دارد. ( حداکثر پنج صفحه)
 • مروری بر ادبیات موضوع: ارائه ی تمام نتایج به دست آمده توسط دیگر محققان در چند سال اخیر در دنیا، همراه با ذکر مراجع است ( حدود ۲۰ صفحه)
 • نتیجه گیری: در نتیجه گیری آخر فصل، با توجه به بررسی انجام شده بر روی مراجع تحقیق، افق های تازه ای که پیش روست یا خلاهای تحقیقاتی بیان می شود.

 

پ) ضوابط

ضوابطی را که در حین  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری در فصل دوم می بایستی از آن خودداری نمایید شامل موارد زیر می باشد:

 • مطالب در چارچوب موضوع تحقیق باشد و از ارائه ی مطالب کلی و ابتدایی به شیوه ی جزه نویسی یا کتاب ویسی اجتناب شود.
 • هرگونه تضاد، تفاوت یا تطابق بین نتایج محققان، مشخص و ارائه شود. بهتر است مطالب به صورت موضوعی و مقایسه ای در قالبی مناسب مانند جدول آورده شود.
 • بین مطالب استخراج شده از منابع معتبر، ارتباط و انسجام برقرار شود و از ارئه ی مطالب گسسته و پراکنده اجتناب شود. بهتر است مطالب گردآوری شده و ادبیات موضوع به طور مناسب طبقه بندی شوند.
 • روش های تحقیق به کار گرفته شده در تحقیقات قبلی، مشخص شود.
 • نتیجه گیری آخر فصل از پایان نامه یا رساله دکتری که مشخص کننده ی خلا تحقیق است، باید در جهت موضوع تحقیق و برگرفته از مروری بر ادبیات باشد.
 • تمام مطالب به طور مستقیم از منابع معتبر استخراج و از هر گونه اظهار نطر شخصی غیر تحلیلی اجتناب شود.
 • اگر محتوای مروری بر ادبیات موضوع از نظر موضوعی قابل تفکیک باشد، می توان با نظر استاد راهنما، این فصل را به دو فصل تقسیم کرد. همین ضابطه برای تفکیک بخش تعاریف، اصول و مبانی نظری از بخش مروری بر ادبیات موضوع نیز صادق است.
 • این فصل از پایان نامه  یا رساله دکتری حدود ۳۰ صفحه است.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه