انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری(3)

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری(3)

۳-۳- فصل های پایان نامه / رساله

 
۳-۳-۳- فصل سوم: روش تحقیق
الف- هدف

شرح کامل روش تحقیق در انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری است
ب- محتوا

محتوا در این فصل از  انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری به ترتیب شامل موارد زیر است:

    علت انتخاب روش: دلیل با دلایل انتخاب روش تحقیق را تشریح می کند
    تشریح کامل روش تحقیق

در زیر به تعدادی از روش های تحقیق مورد استفاده در پایان نامه ارشد و پایان نامه دکتری اشاره شده است:

 

   روش تحقیق آزمایشگاهی: توصیف کامل برنامه ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی ونحوه ساخت نمونه ها، شرح آزمایشها شامل نحوه ی تنظیم و آماده سازی آزمایش ها و دستگاه های مورد استفاده و دقت و نحوه ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده ( در صورت ساخت) و ارائه روش اعتبار سنجی
    روش تحقیق آماری: توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه ی نمونه ها، روش نمونه برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه ی روش اعتبار سنجی
    روش تحقیق نرم افزار نویسی: توصیف کامل برنامه نویسی ، مبانی برنامه و ارائه ی روش اعتبارسنجی
    روش تحقیق مطالعه موردی: توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهای تحت ارزیابی قرار داده می شوند، و ارائه ی روش اعتبارسنجی
    روش تحقیق تحلیلی یا مدلسازی: توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه ی روش اعتبار سنجی
    روش تحقیق میدانی:چگونگی دستیابی به داده ها در میدان عمل و نحوه ی برداشت از پاسخ های دریافتی

 
پ) ضوابط

– این فصل بسته به نوع روش تحقیق و با صلاحدید و نظر استاد راهنما می توان مواد و روش ها نام بگیرد.

– این فصل حدود ۱۵ صفحه است.

 
فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها

فصل چهارم از انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری شامل بررسی نتایج و همچنین تفسیر آن می شود که زیر به تفصیل راجع به آن توضیح خواهد داده شد:

الف- هدف

داده ها ، نتایج و تفسیر آنها در فصل چهارم ارائه می شود.
ب) محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

    تولید داده ها: ارائه ی داده ها و نتایج به صورت تابعی از پارامترهای مستقل است.
    ارتباط بین داد ها و تحلیل و تفسیر آنها: در صورت امکان، ارتباط بین پارامترهای مستقل و تحلیل و تفسیر آنها بر مبنای علمی ارائه می شود.

پ) ضوابط

– تفاوت تضاد یا تطابق بین نتایج تحقیق با نتایج دیگر محققان باید ذکر شود.

– تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج عملی استحراج شده از تحقیق و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد.

– در ارائه نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودارها و جدول استفاده شود.

    با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاحدید استاد راهنما، این فصل میتواند تحت عنوانی دیگر بیاید یا به دو فصل جداگانه با عناوین مناسب، تفکیک شود.
    در صورتی که حجم داده ها زیاد باشد، بهتر است به صورت نمودار یا در قالب ضمیمه ارائه گردد و فقط نمونه ها در متن آورده شود.
    این فصل فقط باید به حمع بندی دست آوردهای فصل های چهارم و پنجم محدود و از ذکر موارد جدید در آن خودداری شود. در عنوان این فصل، به جای کلمه تفسیر می توان از واژگان بحث و تحلیل هم استفاده کرد.
    این فصل حدود ۴۰ صفحه است.

 

 
فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات

فصل پنجم از انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری شامل جمع بندی و همچنین ارائه پیشنهادات می شود که زیر به تفصیل راجع به آن توضیح خواهد داده شد:
الف- هدف

ارائه خلاصه ای از یافته های تحقیق جاری است.
ب- محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

    جمع بندی : خلاصه ای از تمام یافته ها و دست آوردهای تحقیق جاری است.
    نوآوری: نوآوری تحقیق را بر اساس یافته های آن تشریح می کند
    پیشنهاد ها: عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه مورد بحث در آینده ارائه می کند.

 
پ- ضوابط

    این فصل می تواند حاوی یک مقدمه شامل مروری اجمالی بر مراحل انجام تحقیق باشد( حدود یک صفحه)
    مطالب پاراگراف بندی شود و هر پاراگراف به یک موضوع مستقب اختصاص یابد.
    فقط به ارائه یافته ها و دست آوردها بسنده شود و از تعمیم بی مورد نتایج خودداری شود.
    از ارائه جدول و نمودارها اجتناب شود
    از ارائه عناوین کلی در حوزه ی تخقیق و پیشنهاد تحخقیقات آتی خودداری شود و کاملا در چارچوب و زمینه ی مربوط به تحقیق جاری باشد
    این فصل حدود ۵ صفحه است.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه