مقاله پیش‌بینی عملکرد مهارتی در استعدادیابی فوتبال

مقاله پیش‌بینی عملکرد مهارتی در استعدادیابی فوتبال

مقاله علمی و پژوهشی " پیش‌بینی عملکرد مهارتی در استعدادیابی فوتبال" مقاله ای است در 17 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به آزمون؛ آموزش؛ استعدادیابی؛ فوتبال؛ مهارت؛ نوجوانان پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف این پژوهش پیش‌بینی میزان تأثیر و سهم عوامل رشدی و مهارتی مرتبط با استعدادیابی پیش از شروع آموزش فوتبال بر عملکرد مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سالۀ پسر پس از هشت جلسۀ آموزشی بود. جامعۀ آماری تمام مدارس فوتبال دارای مجوز شهر اصفهان بود که در نهایت 16 مدرسه با محقق همکاری کردند.  در این پژوهش از آمار توصیفی و رگرسیون چندمتغیرۀ گام‌به‌گام استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده ها چهار مدل را برای پیش‌بینی عملکرد مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال پس از هشت جلسه آموزش براساس آزمون‌های ابتدای دورۀ آموزشی مشخص کرد. در نهایت مدل کامل 4/59 درصد از تغییرپذیری در نمرۀ ملاک را تبیین کرد.

عنوان مقاله [English]

Predicting Skill Performance in Football Talent Identification

چکیده [English]

 The present study investigated the prediction of the effect and contribution of developmental and skills factors related to talent identification before football education on 10-12-year-old adolescents’ skill performance after 8 educational sessions. The statistical population inclued all certified football schools in Isfshan city and finally 16 schools cooperated with the researcher. The sample included 171 male adolescents (mean±SD: age 11.01±0.79 year, height 141±7.8 cm, weight 34.03 ±7.5 kg) and 4 subjects were selected from each age group of each football school by simple random sampling method. The participants' skill performance including running with the ball, turning with the ball, dribbling and speed of running were assessed by football talent identification tests derived from the Football Association of England before and after 8 sessions of football education. Reliability of these tests were 90% and their validity was 85%. Descriptive statistics and multivariate stepwise regression analysis were used in this study. Data analysis revealed 4 models to predict adolescents’ skill performance after 8 sessions of football education according to the pretests. Finally, the perfect model predicted 59.4% of variability of the critria.

کلیدواژه‌ها [English]

Adolescents, education, football, skill, talent identification, test

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه