بازی با حجمهای هندسی

بازی با حجمهای هندسی

در این فعالیتها اجسام را با در نظر گرفتن اندازه (خواص اندازه پذیر)، لبه ها، وجوه و رئوس آنها همراه با نامشان معرفی می کنیم. ابتدا در کلاس تعاریف پایه را دقیق با مفهوم بیان می کنیم.

 

ارسال مطلب توسط مریم یعقوبی - سمانه مت میر

فعالیت 1: لبه ها، رئوس و وجوه:
بعد از تعریف لبه (خط مستقیمی از برخورد دو وجه تشکیل می گردد). راس ( نقطه برخورد سه یا چند وجه با یکدیگر) از بچه ها بخواهید که این چیستان را حل کنند:
من جسمی هستم با هشت لبه، اسم من چیست؟
شش لبه و چهار وجه، اسم من چیست؟
پنج گوشه، اسم من چیست؟
تعداد گوشه ها و وجوهم با هم برابر است، اسم من چیست؟
بدون وجه و گوشه هستم، اسم من چیست؟
فقط یک وجه دارم، بدون گوشه، نام من چیست؟
فعالیت 2: مکعب، مخروط، هرم، استوانه و کره:
هر کلمه را با ارائه نمونه هایی از اجسام با این نام و اجسام دیگر معرفی کنید، سپس از بچه ها بخواهید تا بگویند که چه چیزهایی این دسته از اجسام را به یک گروه متعلق می سازد. (طبق شکل زیر )

 


فعالیت3: جستجوی اجسام: یک مجموعه از کارتهای فعالیت درست کنید که از طریق آن، بچه ها بتوانند اجسامی را مطابق با اندازه، شکل وجوه و طول لبه ها جستجو کنند.
در اینجا، مثالهایی به عنوان نقطه ی شروع آمده است. سؤالاتی که باید از بچه ها بپرسید به هر جسم بستگی دارد.
جسمی را پیدا کنید که:
1.    فقط دو وجه هم شکل و هم اندازه (قابل انطباق) دارد.
2.    فقط سه وجه هم شکل و هم اندازه دارند.
3.    همه ی لبه های آن یک طول دارند.
4.    لبه های آن دارای سه طول متفاوت هستند.
اهداف فعالیت:
1. آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مهم در هندسه فضایی
2. آشنایی با اشکال هندسی
3. برقراری ارتباط بین فضای دو بعدی و سه بعدی
4. درک درست اشکال در هندسه
5. ایجاد لذت در یادگیری هندسه با معما سازی و بازی
6. تعمیق یادگیری هندسه با حل معما

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه