مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی توسعه سرمایه اجتماعی و رضایتمندی
تاریخ 18 فروردین 1398 ساعت 19:49:56
کد خبر: 000799
مقاله علمی و پژوهشی توسعه سرمایه اجتماعی و رضایتمندی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 29 صفحه و با 75 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، رضایتمندی،  کیفیت زندگی و شاخصهای سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.