مقاله بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

مقاله بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ رشد اقتصادی؛ داده‌های تابلویی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته است. برای مقایسه بین تأثیرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی در این دو گروه از کشورها، دوره زمانی (2006-1990) انتخاب شده که برای این منظور داده‌های مربوط از بانک جهانی جمع‌آوری شده و از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که میزان  سرمایة خالص در کشورهای درحال توسعه با ضریب 41 درصد و متغیر درجة آزادی تجاری با ضریب 19 درصد تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها دارد. سایر یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، FDI تأثیر منفی و در کشورهای توسعه‌یافته، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در کشورهای پیشرفته ضریب کشش نیروی کار بسیار بالاست که گویای بهره‌وری بالای نیروی کار در فرایند تولید است.

عنوان مقاله [English]

The Study of Foreign Direct Investment on Economic Growth (A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries)

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of the economic variables on the growth of selected developing and developed countries. For comparing the effect of the variables on the economic growth in the mentioned countries, a the period of 1990-2006 is selected. In order to do this, we extracted data from WDI software Panel data econometric method  is used. The results show that net capital in developing countries has a positive and significant effect on the gross domestic product of the developing countries with the coefficient of 0.41 and “degree of freedom” 0.19. Other findings show that FDI in developing countries has a negative impact on economic growth and for developed countries it is positive. Also, in developed countries elasticity coefficient of labor force is very high and it implies that productivity of labor force in the production process is so high.

کلیدواژه‌ها [English]

Foreign direct investment, Economic Growth, panel data

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه