اخبار دانشگاهی

حضور چشمگیر دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی موضوعی جهان

حضور چشمگیر دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی موضوعی جهان

رتبه‌بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می‌شود اما هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می شود. لازم به توضیح است که رتبه‌های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می‌دهد.

حضور دانشگاه‌های ایران در حوزه‌های موضوعی مختلف در رتبه بندی جهانی تایمز که به صورت سالانه ( سال ۲۰۲۲) منتشر می‌شود، چشمگیر است.

به گزارش وزارت علوم، یکی از رتبه‌بندی‌های مهمی که رتبه‌بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می‌دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه‌های برتر جهان را معرفی می‌کند.

این حوزه‌های موضوعی عبارتند از: مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)، علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)، علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبانشناسی، تاریخ، فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، معماری)، بهداشت و بالینی (شامل پزشکی و دندانپزشکی و سایر)، اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)، علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه)، علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش و حقوق.

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) در این خصوص گفت: رتبه‌بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می‌شود اما هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می شود. لازم به توضیح است که رتبه‌های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می‌دهد.

وی افزود: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند در ۱۰ حوزه موضوعی علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری، مهندسی و فناوری، بهداشت و بالینی و روانشناسی در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند.

رییس ISC ادامه داد: در حوزه آموزش دو دانشگاه از ایران در جمع ۵۹۷ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه فردوسی مشهد در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه تهران در بازه رتبه ای +۵۰۱ در این فهرست حضور دارند.

به گفته وی در حوزه موضوعی هنر و علوم انسانی ۱ دانشگاه از ایران در بین ۶۰۶ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۴۰۱-۵۰۰ در این فهرست دیده می‌شود.

دهقانی گفت: در حوزه موضوعی علوم اجتماعی چهار دانشگاه از ایران در بین ۸۷۰ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه شیراز با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه فردوسی مشهد و تهران با بازه رتبه ای +۶۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

وی اضافه کرد: در حوزه موضوعی روانشناسی دو دانشگاه از ایران در بین ۵۶۸ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) گفت: در حوزه اقتصاد و تجارت ۶ دانشگاه از ایران در جمع ۷۹۵ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱ و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران با بازه رتبه‌ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ و دانشگاه های فردوسی مشهد، شهید بهشتی با بازه رتبه ای +۶۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

وی گفت: در حوزه علوم زیستی ۲۰ دانشگاه از ایران در بین ۹۷۲ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه‌های کردستان و تبریز با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارند و پس از این دانشگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی مازندران، شهید بهشتی، شهر کرد، شیراز، تهران و ارومیه با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و دانشگاه‌های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، خوارزمی، لرستان، محقق اردبیلی، رازی، شهید باهنر کرمان و شهید چمران اهواز با بازه رتبه ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

دهقانی ادامه داد: در حوزه علوم کامپیوتری ۱۲ دانشگاه از ایران در بین ۸۹۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه‌های صنعتی شریف با بازه رتبه‌ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه صنعتی اصفهان با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های علم و صنعت ایران، شیراز، تبریز با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی و یزد با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱ در این فهرست حضور دارند.

وی ادامه داد: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۴۱ دانشگاه از ایران در بین ۱۱۸۸ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه های صنعتی شریف، تبریز با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱، دانشگاه های مراغه، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد نجف آباد، محقق اردبیلی، تهران با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه‌های گیلان، لرستان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، یاسوج با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های صنعتی اصفهان، کردستان، صنعتی سهند، صنعتی شیراز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، رازی، سمنان، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، شیراز، ارومیه با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱، دانشگاه های خلیج فارس، الزهرا، اراک، بوعلی سینا، حکیم سبزواری، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهیدرجایی، یزد با بازه رتبه ای ۱۰۰۰-۸۰۱، دانشگاه های بیرجند، شاهد، سیستان و بلوچستان با بازه رتبه ای +۱۰۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

رییس ISC گفت: در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت ۱۸ دانشگاه از ایران در بین ۹۲۵ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه های علوم پزشکی کردستان با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، دانشگاه تبریز، علوم پزشکی تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی سمنان، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، علوم پزشکی زنجان با بازه رتبه ای +۶۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

دهقانی افزود: در حوزه علوم فیزیکی ۴۰ دانشگاه از ایران در میان ۱۲۲۷ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ در بین دانشگاه‌های ایران به ترتیب در رتبه اول و رتبه دوم قرار دارند. دانشگاه‌های کاشان، کردستان و لرستان با بازه رتبه‌ای ۴۰۱-۵۰۰ و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، محقق اردبیلی، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه‌های مراغه، گیلان، صنعتی اصفهان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز و دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۸۰۰- ۶۰۱ و دانشگاه‌های بوعلی سینا، دامغان، فردوسی مشهد، حکیم سبزواری، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، تربیت دبیر شهید رجایی و ارومیه با بازه رتبه ای ۱۰۰۰- ۸۰۱ و دانشگاه‌های خلیج فارس، الزهرا، اراک، بیرجند، خوارزمی، سیستان و بلوچستان و دانشگاه یزد با بازه رتبه‌ای +۱۰۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه