مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه
تاریخ 20 شهریور 1398 ساعت 19:12:04
کد خبر: 002580
مقاله اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه

مقاله علمی و پژوهشی " اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول" مقاله ای است در 17 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بخشایش؛ عواطف مثبت؛ همدلی؛ زنان مطلقه پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر‌بخشی آموزش بخشایش‌گری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقۀ تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول در سال 1392 بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و کاربردی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون به‌همراه گروه کنترل و پیگیری بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل 67 نفر از زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول بود که از بین آن‌ها، نمونه‌ای مشتمل بر 30 نفر با شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب، سپس آن‌ها به‌صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند و مداخلۀ آموزشی به مدت 6 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه، هفته‌ای یک‌بار برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه‌های انگیزه‌های بین فردی مرتبط با آسیب (1998)، عواطف مثبت و منفی (1988)، صفت همدلی باتسون (1997) بود؛ هر دو گروه از شرکت‌کنندگان، قبل و بعد از مداخله و در دورۀ پیگیری به آن‌ها پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و t همبسته و نرم افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش بخشایش‌گری بر انگیزه‌های بین فردی مرتبط با آسیب و مؤلّفه‌های آن (اجتناب و دوری‌ انتقام) عواطف مثبت و منفی و همدلی تأثیر مثبت معناداری داشته است.‌ لذا آموزش بخشایش‌گری، رویکردی مفید و مناسب برای کاهش رنج‌های عاطفی و مشکلات برخاسته از طلاق زنان است.

عنوان مقاله [English]

Efficacy Forgiveness on increasing positive emotions and empathy divorced women welfare city of Dezful

چکیده [English]

The aim of this research was to determine the effectiveness of forgiveness training on increasing positive emotions and empathy of divorced women in Dezful’s welfare program in 2013. Thirty divorced women were randomly selected from the 67 women in Dezful’s welfare program. They were divided into control and experiment groups. Each group was given a pre-test, consisting of the Transgression- Related Interpersonal Motivations (1998) Questionnaires, Positive and Negative Emotions (1988) Questionnaires, Trait Empathy Batson (1997) Questionnaires. The experiment group participated in six sessions of training (90 minutes per week), and the control group did not receive any intervention. The post and follow-up tests were performed and data were analyzed using covariance analysis and t-test, using the SPSS 22 software.  The results show difference between pre- and post-test data in the experiment group. The forgiveness training has the ability to positively impact interpersonal motivations related to emotional damages (such as avoidance, revenge), positive emotions, negative­ emotions and empathy, So, forgiveness training is a useful and effective approach to reduce the emotional suffering and problems arising from divorce in women.

کلیدواژه‌ها [English]

forgiveness, positive emotions, Empathy, divorced women

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .