مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR)
تاریخ 18 آذر 1398 ساعت 18:28:13
کد خبر: 004911
مقاله هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR)

مقاله علمی و پژوهشی " هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR) (مطالعه موردی ایران)" مقاله ای است در 20 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ ارز حقیقی، برابری قدرت خرید، الگوی خودرگرسیونی با انتقال ملایم، هزینه مبادله پرداخته شده است

چکیده مقاله

مطالعات سال‌های اخیر درخصوص مدل‌های تعادل عمومی نشان می‌دهند که مدل‌های تعادلی تعیین نرخ ارز حقیقی با در‌نظر‌گرفتن هزینه مبادلات، یک فرایند تعدیل غیرخطی را نسبت به برابری قدرت خرید PPP می‌طلبد. آزمون‌های هم‌انباشتگی مرسوم‌که آثار هزینه مبادلات را در‌نظر نمی‌گیرند، اغلب فرضیه PPP بلندمدت را با شکست مواجه می‌کنند. در‌این تحقیق با در‌نظر‌گرفتن هزینه‌های مبادله و تعدیل غیرخطی PPP ، روند تعدیل انحرافات PPP را بررسی نموده‌ایم. ابتدا با بهره‌گیری از دو سری داده‌های سالانه و ماهانه برای دوره زمانی (2007- 1975) فرضیه فرایند تعدیل خطی انحرافات PPP را در مقابل فرضیه فرایند تعدیل خودرگرسیونی با انتقال ملایم STAR آزمون کردیم‌که به طور قوی فرض خطی بودن تعدیل رد می‌شود. سپس، مدل‌های STAR را با استفاده از الگوریتم نیوتن-رافسون و روش حداکثرسازی تابع حداکثر راستنمایی شرطی تخمین زدیم. فرایند سیستماتیک تخمین غیرخطی، رفتار برگشت به تعادل PPP در بلندمدت را تایید می‌کند، اگر چه در کوتاه‌مدت PPP از رفتار‌گام تصادفی پیروی می‌کند.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: