مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران
تاریخ 18 آذر 1398 ساعت 18:04:33
کد خبر: 004895
مقاله بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 21 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ تورم، نوسان‌ قیمت نفت، بازده واقعی سهام، ‌مدل‌های ( (GARCH و مدل تصحیح خطابرداری (VECM)پرداخته شده است

چکیده مقاله

با توجه به اینکه شاخص قیمت بهای کالا و خدمات مصرفی و نوسان‌ نرخ آن با تغییر سیاست‌های پولی، به دلیل ساختار ویژه روابط اقتصادی داخلی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی‌کشور است، بررسی تأثیر نرخ تورم بر بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بازار سرمایه که نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی کشور است، اهمیت بسیاری دارد. این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های (1369 تا 1385) انجام شد. متغیرهای نوسان قیمت نفت، قیمت نفت و نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظرگرفته شد. پس از آزمون ایستایی، همه متغیرها برای اندازه‌گیری متغیر نوسان بهای نفت از مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی و شرطی تعمیم یافته استفاده شد و بهترین مدل از طریق GARCH(1,1) به دست آمد و سرانجام، با تعیین وقفه بهینه و تعداد روابط بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برداری (VECM) ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت تأثیر منفی بر بازده واقعی سهام از خود نشان می‌دهند، در صورتی‌که تأثیر متغیر نوسان قیمت نفت و قیمت نفت به ترتیب در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازده واقعی سهام مثبت بوده است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF