مقاله تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

مقاله تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما " مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قـوهی قـاهره؛ غیرقابـل پـیشبینـی؛ غیرقابـل دفـع؛ مسـئولیت مـدنی؛ کارفرمـا؛ کارگر؛ اشخاص ثالث پرداخته شده است

چکیده مقاله

عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت وارده میباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـباب دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـاب تقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.

بارزترین مصداق سبب خارجی، قوهی قاهره میباشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـا به اشاره، اصطلاح قوهی قاهره استفاده شده است. قـوهی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: -1علت منحصر وقـوع حادثـهی زیـانبـار باشـد -2یکـی از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوهی قاهره تأثیر ویژه بر رفع مسـئولیت مـدنی دارد. به عنوان مبانی فقهی قوهی قاهره میتوان از قاعدهی لاضرر، نفیعسروحرج و استیمان یـاد کرد. این مقاله دربارهی تأثیر قوهی قاهره بـر رفـع مسـئولیتکارفرمـا در صـورت ورود ضـرر و زیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است.

عنوان مقاله [English]

Effects of Force Majeure on Employer’s Liability

چکیده [English]

Where required elements of liability are established, the agent for the

injurious action shall be held liable. Nonetheless, the injurious agent may not

always be the wrongdoer; in other words there may be other causes which

may contribute in infliction of damages. Proof of an external force may sever

the chain of causation and thereby free the defendant from attribution of any

fault. The foremost example of external force is the “Force Majeure”,

prescribed either expressly or otherwise in some Laws of Iran. Force

Majeure may contribute in damages in two ways: It is either the sole cause

of the damage or one among several others.

Either way, its existence shall considerably affect the liability regime.

The grounds on which Force Majeure is based in Islamic jurisprudence are

principles such as “Prohibition of damages” [La Zarar], “Prohibition of

hardship”[Osr va Haraj] and “Limited-liability of trustees”[Estiman]

کلیدواژه‌ها [English]

Force Majeure, Unforeseeable Events, Unavoidable Events, Tort, Employer’s Liability, Workers Liability, Third Parties

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه