کتب آموزشی و کمک آموزشی
کتاب خلاصه کنکوری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
تاریخ 19 بهمن 1398 ساعت 22:37:16
کد خبر: 009377
کتاب خلاصه کنکوری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS


تعریف GIS: مجموعه ای است سازمان یافته از سخت افزار، نرم افزار و نیروهای متخصص که جهت اخذ و ذخیره سازی، بهنگام سازی، بازیافت، تغییر وتحول، تلفیق یا یکپارچه سازی، نمایش و تجزیه و تحلیل داده های مکان مرجع و گرفتن خروجی مورد استفاده قرار می گیرد، هدف نهایی استفاده از این سیستم ها جهت تصمیم گیری بهینه می باشد.
موفقیت یک GIS با چند عامل در ارتباط است که عبارتند از:
1- بدست آوردن داده های مناسب
2- سازماندهی داده ها
3- مدل تصمیم گیری
4- اعتبار مدل تصمیم گیری
مهمترین مسائل درکیفیت داده ها عبارتند از:
1- دقت، نمایانگر این است که داده ها تا چه اندازه صحیح می باشند.
2- زمان، نمایانگر این است که داده ها درچه زمان یا درچه دوره زمانی جمع آوری شده اند.
3- به روز بودن، نمایانگر این است که داده ها تاچه اندازه به روزوجدید هستند.
4- کامل بودن، نمایانگر این است که داده ها کامل می باشند.