کتب مدیریت
کتاب فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
تاریخ 13 بهمن 1398 ساعت 18:15:10
کد خبر: 008700
کتاب فرآیند برنامه ریزی استراتژیک


آماده‏ سازی برای موفقیت بلندمدت شرکت وظیفه کانونی مدیریت استراتژیک است. می‏توان این وظیفه را به برنامه‏ ریزی استراتژیک، پیاده ‏سازی استراتژی و کنترل استراتژیک تفکیک کرد. برنامه ‏ریزی استراتژیک مبنای دو خرده ‏وظیفه دیگر را تشکیل می‏دهد. بنابراین هنگام بحث درباره موضوعات استراتژیک، تدوین استراتژی‏ های موفق نه‌فقط در ادبیات، بلکه در شیوه عمل شرکت‌ها نیز اهمیتی وافر دارد.

یکی از اشتباهات متداول شرکت ها این است که تعداد زیاد مستندات استراتژیک ناهماهنگ - و حتی متضاد - دارند.این اشتباه در شرکت های بزرگ بیشتر روی میدهد، زیرا مدیران واحدها و سطوح سازمانی مختلف مستندات استراتژیک را در زمان های متفاوت و با تکیه بر نیازهای بخشی خود به راه می اندازند. هدف اصلی نویسندگان این کتاب ارائه سیستم یکپارچه ای از ابزارهای تحلیل و برنامه ریزی و ارائه چشم انداز کاملی از برنامه ریزی استراتژیک، با استفاده از سیستم همسان اصطلاحات است.

فهرست مطالب
پیش‏گفتار
فصل اول: مقدمه
بخش اول
ایده برنامه‏ ریزی استراتژیک
فصل دوم: استراتژی‏ ها، برنامه‏ ریزی استراتژیک، و عوامل موفقیت
فصل سوم: تحول برنامه ‏ریزی استراتژیک و تلفیق آن در مدیریت استراتژیک
فصل چهارم: ارزیابی نیات استراتژیک
بخش دوم
مستندات استراتژیک و فرایند برنامه‏ ریزی استراتژیک
فصل پنجم: مستندات استراتژیک
فصل ششم: فرایند برنامه‏ ریزی استراتژیک
بخش سوم
راه‏اندازی (آغاز) برنامه‏ ریزی استراتژیک
فصل هفتم: تعریف کسب‏ وکارهای استراتژیک کنونی
فصل هشتم: آماده کردن پروژه برنامه ‏ریزی استراتژی
فصل نهم: تحلیل ذی‏‌نفعان و بازبینی بیانیه ماموریت
بخش چهارم
تحلیل استراتژیک در سطح شرکت
فصل دهم: تحلیل محیط کلان
فصل یازدهم: تحلیل صنایع مرتبط
فصل دوازدهم: تحلیل پورت‏ فولیو
فصل سیزدهم: تشخیص چالش‏ های استراتژیک در سطح شرکت
بخش پنجم
تدوین استراتژی شرکت
فصل چهاردهم: تدوین و ارزیابی گزینه‏ های استراتژیک در سطح شرکت
فصل پانزدهم: تدوین و ارزیابی پروژه‏ های استراتژیک در سطح شرکت
بخش ششم
تحلیل استراتژیک در سطح کسب‏ وکار
فصل شانزدهم: تحلیل بازارهای مرتبط
فصل هفدهم: تحلیل جایگاه‏ رقابتی
فصل هجدهم: تشخیص چالش‏ های استراتژیک در سطح کسب‏ وکار
بخش هفتم
تدوین استراتژی‏ های کسب‏وکار
فصل نوزدهم: تدوین و ارزیابی گزینه ‏های استراتژیک در سطح کسب‏ وکار
فصل بیستم: تدوین و ارزیابی پروژه‏ های استراتژیک در سطح کسب‏ وکار
بخش هشتم
نهایی کردن برنامه‏ ریزی استراتژیک
فصل بیست و یکم: تدوین استراتژی‏ های وظیفه ‏ای
فصل بیست و دوم: ارزیابی کلی استراتژی‏ ها و پروژه‏‌های استراتژیک
فصل بیست و سوم: آمادگی برای پیاده‌‏سازی
فصل بیست و چهارم: گفتار پایانی
واژه‌‏نامه
کتاب‏شناسی