کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب ریز مقیاس نمایی آماری داده های اقلیمی
تاریخ 08 بهمن 1398 ساعت 21:35:16
کد خبر: 008229
کتاب ریز مقیاس نمایی آماری داده های اقلیمی

مدل‌های چرخش عمومی‌جو (GCM) نشان‌ می‌دهند که افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، تأثیرات مهمی ‌بر اقلیم در سطح جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این‌که فرآیندهای آب و هواشناسی تا چه حدّ در هر منطقه تأثیر‌گذار خواهد بود، مشخص نیست. تکنیک‌هایی که تحت عنوان "ریزمقیاس‌نمایی" شناخته می‌شود، در اصل برای پر کردن شکاف تفکیک فضایی و زمانیِ موجود بین آن‌چه مدل‌های اقلیمی‌ در حال حاضر قادر به ارایه آن می‌باشد و آن‌چه تحلیل‌گران بدان نیاز دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این کتاب، ابزاری حمایت‌کننده برای ارزیابی اثرات تغییرات آب و هوایی بر آب و هوای محلی با استفاده از تکنیک­ های آماری ریزمقیاس‌نمایی با بهره­ گیری از نرم افزارهای SDSM، LARS-WG و ASD  می‌باشد. در این کتاب از نسخه 2.4 مدل SDSM استفاده شده است، اما کاربرانی که از نسخه 1.5  این نرم افزار استفاده می­نمایند، لازم است پیوست 2 کتاب را قبل از شروع کار مطالعه نمایند که حاوی اطلاعاتی در مورد به هنگام سازی این نرم افزار نسبت به نسخه 2.4 می­ باشد.  مدل SDSM (مدل ریزمقیاس‌نمایی آماری) این توانایی را دارد که سناریوهای چندگانه متغیرهای جویِ سطحی روزانه را در یک مکان مشخص تحت واداشت‌های اقلیمی ‌حال و آینده با سرعت زیاد شبیه‌سازی نماید. به علاوه، این نرم‌افزار توانایی‌های دیگری از قبیل کنترل کیفیت داده‌ها و تغییر شکل آن‌ها، پیش پالایش متغیرهای پیش‌بینی‌کننده، کالیبره کردن خودکار مدل، آزمون‌های تشخیصی پایه، تحلیل‌های آماری و نمودارسازی داده‌های اقلیمی‌ را دارا می‌باشد.

علاوه بر آن، این کتاب حاوی تعریف UKSDSM می‌باشد که شامل یک‌سری متغیرهای پیش‌بینی‌کننده روزانه است که از قبل برای کالیبره‌ کردن و ریز مقیاس‌نمایی مناطقی در بریتانیا تهیه‌ شده است. این آرشیو شامل متغیرهایی است که شرایط اقلیمی‌ مشاهده شده از 1990-1961 میلادی، چرخش‌های جوی، ثبات، غلظت و میزان بخار آب را در چندین سطح مختلف از جو نشان می‌دهد. متغیرها از 4 سری مدل GCM به دست آمده‌ است که تغییرات اقلیمی‌ را در فاصله‌ی بین سال‌های 1961 تا 2099 میلادی ارایه می‌نماید.

فهرست مطالب

پیش‌گفتار
تشکر و قدردانی‌ها
اطلاعات فنی
بخش 1: مدل SDSM
فصل 1. مقدمه
1-1 تکنیک‌های ریزمقیاس‌نمایی
1-1-1 مدل‌سازی دینامیکی اقلیم
2-1-1 تیپ‌بندی آب و هوا
3-1-1  مولدهای آب و هوای تصادفی
4-1-1  روش‌های تابع انتقال
2-1 مهارت نسبی برای انجام ریز‌ مقیاس‌نمایی آماری و دینامیک
3-1 طرح کلی کتابچه راهنما
فصل 2. نگاهی بر ساختارSDSM و آرشیو UKSDSM
1-2  توابع اصلی SDSM
1-1-2  کنترل کیفیت و انتقال اطلاعات
2-1-2 غربال‌گری متغیرهای پیش‌بینی‌کننده برای ریزمقیاس نمایی
3-1-2  کالیبره کردن مدل
4-1-2  مولد آب و هوا
5-1-2 تحلیل داده‌ها
6-1-2  تحلیل نموداری
7-1-2 ایجاد سناریو
2-2  آرشیو اطلاعاتی UKSDSM
3-2  پیش‌بینی‌کننده‌های UKSDSM
4-2 پروتکل‌های فایل SDSM
1-4-2  نام‌گذاری و ساختار فایل UKSDSM
2-4-2  پروتکل‌های نام فایلSDSM
5-2  به دست آوردن پیش‌بینیکننده‌های SDSM به صورت آنلاین
فصل 3. شروع کار با sdsm
1-3  تنظیمات
2-3  تنظیمات پیشرفته
فصل 4. کنترل کیفیت و تغییر شکل اطلاعات
1-4   کنترل کیفیت
2-4   تغییر شکل اطلاعات
فصل 5. غربالگری متغیر‌های پیش‌بینی‌کننده‌ی ریزمقیاس‌نمایی
1-5  بارگذاری
2-5   تغییرات زمانی در قدرت پیش‌بینی‌کننده
3-5  ماتریس همبستگی
4-5  نمودار پراکندگی
فصل 6. کالیبره کردن مدل
1-6  مدیریت فایل
2-6  نوع مدل
3-6  مثال Blugsville
4-6  فایل .PAR
فصل 7. مولد آب و هوا
1-7 مدیریت فایل
2-7  اندازه‌ی مجموعه
3-7 مثال Blugsville
فصل 8. تحلیل اطلاعات مشاهده شده و ریز‌مقیاس‌شده
1-8 نگاهی کلی
2-8 آماره‌های دلتا
3-8 آماره‌ها
فصل 9. تحلیل فراوانی
1-9  بارگذاری
2-9  تست‌های تشخیصی و نمودار آنها
3-9 تحلیل مقادیر حدی
فصل 10. ایجاد سناریو
1-10  کنترل تنظیمات
2-10  بارگذاری
3-10  مثال Blogsville (دما)
فصل 11. تصویرسازی آمار ماهانه
1-11 نمودار خطی
2-11 نمودار میله‌ای
3-11  دستکاری نمودار‌ها
فصل 12. رسم سری‌های زمانی
1-12  نمودار سری‌های زمانی
2-12  تغییر شکل ظاهر نمودار
فصل 13. نکات قابل تأمل نهایی
بخش2 : مدل LARS-WG
1-14  اطلاعات فنی برای استفاده از مدل GW-SRAL
2-14  نصب و اجرای نرم‌افزار
3-14  مقدمه
4 - 14  توصیف مدل
5 -14 رئوس مطالب فرایند تولید تصادفی دادههای آب و هوا
6 - 14  مراحل کلیدی نرم افزار
7 - 14  تحلیل ایستگاه
8 - 14 TestQ
1-8-14 تفسیر فایل tst.*
9-14 Generator
1-9-14  ایجاد سناریوهای اقلیمی از خروجی مدلهای MCG
10 - 14  درونیابی مکانی GW-SRAL
بخش3: مدل ASD
1- 15 مقدمه
2 - 15 مدل ریزمقیاس‌نمایی آماری خودکار
3 - 15 روشهای رگرسیونی
4 - 15 روشهای انتخاب پیش‌بینی کننده‌ها
5 - 15  شروع کار با ASD
6 - 15 ‌ قبل از شروع کار با ابزار ASD
7 - 15  اجرای ابزارASD
8 - 15 خلاصه مراحل استفاده از ابزارASD
9 15  ذخیره‌سازی و بازبینی پارامترها در ASD
10 15  خروج از مدلASD
کتابنامه
لغت‌نامه