کتاب نگارش
کتاب چگونه بنویسیم؟ آشنایی با روش های علمی نگارش عربی و فارسی
تاریخ 04 بهمن 1398 ساعت 20:30:54
کد خبر: 007743
کتاب چگونه بنویسیم؟ آشنایی با روش های علمی نگارش عربی و فارسی

این کتاب ترجمه کتاب املاء العربیه نوشته دکتر یحیی میر علم با مشارکت استاد رشید ناجی الحسن است که توسط دکتر سید عبد الرضا همراه با اضافات ترجمه و تشریح شده است. ونکات مربوط به نگارش مقاله و پایان نامه های عربی و فارسی را در بر می گیرد.

زبان عـربی نیز به نوبـه خـود، و با توجه به خصوصیت‌ها و ویژگی‌ها، وطیـف وسیـع و گستــرده لغـت و قــواعــد آن، و همچنیــن ظرافت‌ها و لطافت‌ها و صنایع ادبی موجود در آن، نیازمند ژرف نگری و دقت بیشتری در زمینه نگارش است، که خود عامل بسیار مهم در زمینه فراگیــری و آموزش و تلفظ صحیح واژه‌های آن به شمار می‌رود. بنابراین لازم دانستم در راستـای خدمت به جامعـه پـژوهشگـران و دانشجویـان و کلیـه عـلاقه منـدان به فـراگیری این زبان، نسبت به ترجمه کتاب مورد نظر و ارائه اطلاعات با طیف وسیع تری نسبت به آنچه که در این کتاب نگاشته شده است لازم به توضیح است کتاب مزبور به سه فصل عمده و اساسی تقسیم می‌شود.

فصل اول بنا به ضرورت و اهمیت، به بررسی قـواعد و مطالبی که به نگارش صحیح کلمه در زبان عربی کمک می‌کند و در واقـع پایـه و اســاس نگارش در زبان عــربـــی به شمـار می‌روند، می‌پردازد. در فصل دوم سعی شده تا نقش علائم نگارشی، که در کتابت و بیان معنا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند باذکر مثال به خواننده معرفی شوند. با توجه به اینکه کتاب مزبور به بیان راهکارها و نحوه نگارش صحیح در زبان عـــربــی پــرداختـــه است، لازم دانستــم در فصل سوم که از سوی اینجانب به عنوان بخش الحاقی تدوین شده است، آن دسته از خوانندگانی را که مایل هستند با چارچوب نگارش و تدوین تحقیقات مقدماتی و یا تهیه پایان نامه به زبان عربی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری آشنا شوند، با چکیده ای از اصول نگارش و تهیه تحقیق و پایان نامه در دو مقطع فوق الذکر مورد خطاب قرار دهم.
فهرست مطالب

سخن مدیر مجله «الوعی الإسلامی»
سخن مترجم
مقدمه
بخش اوّل
(همـــزه)
نگارش همزه (1)
تعریف همزه وصل
جایگاه همزه در فعل
جایگاه همزه در اسم
همزه در حروف
حرکت همزه
همـــزه قــطع در ابتدای کلمه
جایگاه‌های همزه قطع در فعل
جایگاه‌های همزه قطع در اسم
موارد ثبوت یا حذف همزه وصل
نگارش همزه (2)
نگارش همزه (3)
بخـش دوّم
حــرف (الف) مخفـف
تعریف:
جایگاه حرف (الف)
آخر کلمه:
بخش ســــوم
(حذف و اضافـه)
حروفی که حذف می‌شوند
حرف الف
(آل) معرفه
حذف حرف (ن) در موارد ذیل
حروفی که اضافه می‌شوند
حـرف(ه) ساکن
بخـش چهــــارم
(فصل و وصل)
فصل و وصل
وصـل
کلماتی که وجوبا متصل نوشته می‌شوند
فصل ووصل در ادات (ما، مَنْ، لا)
قاعده (ما) اسمیه
قاعده (مـا) حرفیه
(ما) کافّـه، به موارد ذیل متصل می‌شود
شرایط و موارد اتصال (ما) غیرکافّـه به کلمه قبل از خود
قاعــده (من):
قاعده (لا) نافیه:
بخـش پنجــم
حرف (هاء) و یا (تاء) تأنیث
هاء تأنیث یا ( تاء) مربوطه ( ة )
تعریف حرف تاء مربوطه (ة)
موارد کاربردی حرف تاء مربوطه (ة)
(تاء) تأنیث مبسوط (باز)
موارد کاربردی حرف (تاء) تأنیث
فصل دوّم
بخـش شـشــم
(علائـم نگـارش)
علائم نگارش
فصل سوّم
نحوه نگارش مقالات مقدماتی به زبان عربی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
روش تهیه پایان نامه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری
نمونه طبقه بندی و تنظیم تحقیق
پاورقی
تقسیمات منابع ومرجع ها
چیدمان منابع و مرجع‌ها در زبان عربی
نکاتی چند در خصوص ملحقات
نمونه ملحقات
ترتیب فهرست‌ها
نمونه کامل جلد تحقیق
اندازه و نوع خطوط متن تحقیق
روش تبدیل تاریخ هجری قمری به میلادی
نتیجه
«منابع»