نگارش فارسی
کتاب الفبای تحقیق
تاریخ 03 بهمن 1398 ساعت 15:18:27
کد خبر: 007637
کتاب الفبای تحقیق

کتاب "الفبای تحقیق" راهنمای کاربردی تحقیق علمی برای دانشجویانی است که می‌خواهند اولین تحقیق دانشگاهی‌شان را بنویسند. در این کتاب اصول اولیه نگارش یک تحقیق علمی آموزش داده خواهد شد.

در کتاب الفبای تحقیق می آموزید:
چطور شروع کنم؟
چطور موضوع مناسبی پیدا کنم؟
چطور سوال و فرضیه مطرح کنم؟
چطور پیشینه و منابع مورد نیازم را گردآوری کنم؟
چطور از اینترنت برای جستجو استفاده کنم؟
چطور روش مناسبی برای تحقیقم پیدا کنم؟
چطور داده هایم را تجزیه و تحلیل کنم؟
چطور از یافته هایم نتیجه گیری کنم؟
چطور گزارش تحقیقم را بنویسم؟

کتاب الفبای تحقیق در یازده فصل تدوین شده که به طور خلاصه شامل موارد زیر است:
نحوه آغاز یک تحقیق علمی در فصل اول ارائه شده است. چگونگی انتخاب موضوع مبتنی بر ویژگی­ های کلی موضوع، مراحل انتخاب آن و در نهایت کار با مراجع با هدف انتخاب موضوع در فصل دوم قابل مشاهده است. برای اینکه موضوع انتخاب شده را به یک مساله چالشی برای انجام پژوهش تبدیل کنید از مفاهیم فصل سوم می توان بهره جست. هر مساله دارای تعدادی سوال و فرضیه است که رابطه علی و معلولی با هم داشته و در چهارمین فصل از کتاب بدان پرداخته شده است. مفاهیم، مزایا و معایب پرسش­نامه، مصاحبه و مشاهده با هدف جمع آوری داده­ های مورد نیاز تحقیق در فصل پنجم ارائه شده است. در فصل ششم، به معرفی کلی منابع بسیار مهم و پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی پرداخته شده است. نگارش پیشینه تحقیق، یکی از مهمترین و سخت ترین بخش های هر تحقیقی است، که در فصل هفتم اصول آن با جزئیات مورد بحث قرار گرفته است. انواع روش تحقیق و مفهوم جامعه آماری و حجم نمونه در هشتمین فصل قابل مشاهده است. چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از یافته های تحقیق به ترتیب در فصول نهم و دهم ارائه شده است. در نهایت در یازدهمین فصل از کتاب، چگونگی تدوین تحقیق و نگارش گزارش به صورت مفصل قابل مشاهده است.

فهرست مطالب
فصل اول: چطور شروع کنم؟
1-1 مقدمه
1-2 آنچه باید از ابتدا بدانیم
1-3 کارهایی که باید انجام دهیم
1-4 کارهایی که نباید انجام دهیم
1-5 گام های اولیه
1-6 پرسش های کاربردی
فصل دوم: چطور موضوع مناسبی پیدا کنم؟
2-1 مقدمه
2-2 ویژگی های کلی موضوع
2-3 مراحل انتخاب موضوع
2-4 کار با مراجع با هدف انتخاب موضوع
2-5 نمونه های کاربردی
2-6 پرسش های کاربردی
فصل سوم: چطور یک موضوع را تبدیل به یک مساله پژوهشی کنم؟
3-1 مقدمه
3-2 ساختار کلی
3-3 بخش های سه گانه یک مساله
3-4 اصول نگارش مساله
3-5 ویژگی های یک مساله خوب
3-6 نمونه ای از یک مساله
3-7 پرسش های کاربردی
فصل چهارم: چطور سوال و فرضیه مطرح کنم؟
4-1 مقدمه
4-2 پرسش تحقیق
4-3 فرضیه های تحقیق
4-4 نمونه های کاربردی
4-5 پرسش های کاربردی
فصل پنجم: چطور اطلاعات و منابع مورد نیازم را گردآوری کنم؟
5-1 مقدمه
5-2 پرسشنامه
5-3 مصاحبه
5-4 مشاهده
5-5 پرسش های کاربردی
فصل ششم: منابع علمی در فضای مجازی کدامند؟
6-1 مقدمه
6-2 منابع داخلی
6-3 منابع خارجی
فصل هفتم: چطور پیشینه تحقیق بسازم؟
7-1 مقدمه
7-2 هدف گذاری
7-3 سطح بندی
7-4 چگونگی نگارش
7-5 نکات کاربردی
7-6 پرسش های کاربردی
فصل هشتم: چطور روش مناسبی
برای تحقیقم پیدا کنم؟
8-1 مقدمه
8-2 انواع روش تحقیق
8-3 جامعه آماری و حجم نمونه
8-4 خطاهای تحقیق
8-5 نمونه گیری
8-6 پرسش های کاربردی
فصل نهم: چطور داده هایم
را تجزیه و تحلیل کنم؟
9-1 مقدمه
9-2 روش های تجزیه و تحلیل
9-3 آماده سازی نتایج
9-4 پرسش های کاربردی
فصل دهم: چطور از یافته هایم نتیجه گیری کنم؟
10-1 مقدمه
10-2 نتیجه گیری
10-3 پیشنهادات
10-4 پرسش های کاربردی
فصل یازدهم: چطور گزارش تحقیقم را بنویسم؟
11-1 مقدمه
11-2 آغاز نگارش متن
11-3 تالیف فصل اول (مقدمه)
11-4 تالیف فصل دوم (پیشینه تحقیق)
11-5 تالیف فصل سوم (روش تحقیق)
11-6 تالیف فصل چهارم (نتایج تحقیق)
11-7 تالیف فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)
11-8 تالیف مراجع
11-9 پرسش های کاربردی