معرفی کتب مهندسی عمران
کتاب اتلاف مصالح در پروژه های ساختمان
تاریخ 09 تیر 1399 ساعت 23:34:28
کد خبر: 013317
کتاب اتلاف مصالح در پروژه های ساختمان

 

امروزه با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد پروژه های عمرانی و منابع محدودی که در اختیار شرکت ها و دولت ها قرار دارد، هزینه های ناشی از اتلاف مصالح یکی از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی در مباحث توسعه‌ی پایدار، بررسی چگونگی اثرگذاری هر یک از انواع قراردادهای رایج بر روند اتلاف مصالح می تواند در تعیین سیاست‌های ساخت و ساز تاثیر چشمگیری داشته باشد.

تجربه و تحقیقات نشان داده است که یکی از عوامل اثرگذار بر موفقیت پروژه‌های عمرانی، نوع قرارداد اجرای آن می‌باشد. در پروژه‌های عمرانی بر اساس نوع و شرایط مالی و زمانبندی پروژه و همچنین عدم قطعیت‌های موجود، از روش‌های متفاوتی خصوصاً برای پرداخت‌ها، در تنظیم قرارداد استفاده می‌شود. در کشور ما اجرای ساختمان‌های مسکونی بخش خصوصی عموماً به دو روش قراردادهای قیمت سرجمع و مدیریت پیمان (یا هزینه به اضافه) صورت می‌گیرد.

کتاب حاضر به بررسی دلایل اتلاف مصالح در پروژه های ساختمانی کشور و نیز راهکارهای پیش روی پرداخته است.

فهرست مطالب

1) مقدمه
2) نگاهی به آمارهای ایران و جهان
3) پسماند
4) توسعه پایدار
5) رابطه صنعت ساخت و توسعه پایدار
6) نحوه‌ی بررسی اتلاف مصالح ساختمانی
7) تقسیم بندی مصالح
8) علل اتلاف مصالح
9) تأثیر طراحی معماری بر هزینه ساخت
10) هزینه های اتلاف مصالح
11) بررسی اتلاف مصالح مختلف
12) کاهش اتلاف مصالح
13) بازیافت
14) بررسی پروژه های ساختمانی موجود
15) نتایج حاصل از بررسی ها
16) مقایسه اثرات طراحی و اجرا
17) راهکارهای پیشنهادی پیمانکاران
18- مراجع